Või­mui­ha ei aren­da Kuu­sa­lu val­da

183
Margus Soom.

Mar­gus Soom,
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees 2018-2020

Ku­na Sõ­nu­mi­too­ja ei kü­si­nud mi­nult kom­men­taa­ri, kui no­vemb­ris val­la­va­nem va­he­tus, ega leid­nud ruu­mi in­terv­juuks, kui aval­da­sin sel­leks en­di­se vo­li­ko­gue­si­me­he­na soo­vi, pa­lu­sin või­ma­lust tut­vus­ta­da oma sei­su­koh­ti Kir­ja­kas­tis.

Meie koa­lit­sioo­ni­le­ping sai hea. Ot­sus­ta­si­me lahen­da­da Kuu­sa­lu koo­li ruu­mi­puu­du­se prob­lee­mi juur­dee­hi­tu­se­ga. Sal­mis­tu sa­dam va­jas re­no­vee­ri­mist, pa­ni­me Sal­mis­tu sa­da­ma re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti töös­se. Eel­mi­se val­la­va­ne­ma ära­hir­mu­ta­tud ja li­gi pool­te­le uu­te­le val­laa­met­ni­ke­le tu­li ta­ga­si an­da töö­ra­hu. Vo­li­ko­gu esi­me­he­na kut­su­sin el­lu vo­li­ko­gu eest­sei­su­se ja te­gi­me või­ma­li­kus vo­li­ko­gu is­tun­gil osa­le­mi­se in­ter­ne­tis VO­LIS va­hen­du­sel.

Kuu­sa­lu val­la koa­lit­sioo­nis läk­sid suu­sad ris­ti, kui ilm­ne­sid Kuu­sa­lu koo­li ja Sal­mis­tu sa­da­ma pro­jek­ti­de ee­lar­ve­li­sed üle­ta­mi­sed – koo­li pu­hul 1,5 mil­jo­nit ja sa­da­ma osas 0,5 mil­jo­nit. Kuu­sa­lu koo­li ruu­mi­puu­du­se la­hen­da­mi­sel va­li­ti väl­ja pro­jekt, mis ei la­hen­da­nud koo­li ruu­mi va­ja­du­si. Koo­li esialg­ne soov oli saa­da juur­de 10-12 õp­pe­ruu­mi, kuid pro­jek­tee­ri­mi­se­ga tu­li juur­de vaid ne­li, se­da­gi õpi­las­ko­du kao­ta­mi­se ar­velt. Koo­li re­no­vee­ri­mist alus­ta­ti kõi­ge uue­ma osa lam­mu­ta­mi­se­ga, jät­tes amor­tisee­ru­nud algk­las­si­de hoo­ne osa re­mondi kau­ges­se tu­le­vik­ku – re­no­vee­ri­mist alus­ta­ti va­lest ot­sast. Eri­meel­su­sed ei ol­nud üle­ta­ma­tud, kuid mää­ra­vaks said mõ­ne vo­li­ni­ku või­mui­ha. Või­mu­le pür­gi­mi­ne ei ole mi­da­gi hal­ba, kui sel­le­ga kaas­neb po­si­tiiv­ne, eda­si viiv areng. Pa­ra­ku tä­na­ses vo­li­ko­gu juh­ti­mi­ses see nii ei ole. Vo­li­ko­gu esi­me­he pea­mi­ne üle­san­ne on vo­li­ko­gu töö kor­ral­da­mi­ne. Tä­na­ses vo­li­ko­gu töö­kor­ral­du­ses on pal­ju puu­du­si, mil­le­le olen vo­li­ko­gus pöö­ra­nud tä­he­le­pa­nu mär­gu­kir­ja­de ja aru­pä­ri­mis­te­ga. Loet­len pea­mi­si:

1. Aas­tal 2021 ei ole Kuu­sa­lu val­lal mit­te üh­te­gi keh­ti­vat aren­gu­ka­va!

2. 2021. aas­ta ee­lar­ve 1. lu­ge­mi­ne tu­li vo­li­kok­ku eel­ne­valt ko­mis­jo­nis aru­ta­ma­ta – tee­rull.

3. Tu­le­ne­valt KOK­Sist ja Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­sest on kõi­gil vo­li­ni­kel õi­gus de­mok­raat­li­ku­le de­ba­ti­le vo­li­ko­gus, esi­ta­da vo­li­ko­gu is­tun­gil kü­si­mu­si, rep­lii­ke, te­ha pa­ran­du­s-et­te­pa­ne­kuid jne. Vo­li­ko­gu is­tun­gi prae­gu­ne ju­ha­ta­ja ei­rab sea­du­si ja an­nab va­li­ku­li­selt vo­li­ni­kel või­ma­lust täi­ta oma tööü­le­san­deid vo­li­ko­gu is­tun­gil. Töö­kul­tuur sar­na­neb ühe meie naa­ber­val­la oma­ga.

4. Kuu­sa­lu val­lal on või­me­kus viia vo­li­ko­gu is­tun­geid lä­bi in­ter­ne­tis VO­LIS, ZOOM jms va­hen­du­sel. Mit­med vo­li­ko­gu­liik­med ei ole saa­nud osa­le­da Co­vid-19 vii­ru­se ene­sei­so­lat­sioo­ni tõt­tu vo­li­ko­gu is­tun­gil. sest vo­li­ko­gu esi­mees ei kor­ral­da is­tun­git või­ma­lu­se­ga osa­le­da vo­li­ko­gu is­tun­gil in­ter­ne­ti VO­LIS va­hen­du­sel. Vo­li­ko­gu is­tun­gil ei täi­de­ta 2+2 nõuet.

5. KOKS ei pa­ne KO­Vi­le ko­hus­tust moo­dus­ta­da ko­mis­jo­ne, töö­rüh­mi, väl­ja ar­va­tud re­vis­jo­ni­ko­mis­jon. Tä­na­se­ni ei ole vo­li­ko­gu esi­mees pan­nud is­tun­gi päe­va­kor­da re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he va­li­mist. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jon ei töö­ta.

Mõis­tan inim­lik­ku soo­vi ol­la või­mul, kuid vaid või­mui­ha ei aren­da Kuu­sa­lu val­da.