Vilist­la­sed kut­su­vad an­ne­ta­ma Keh­ra koo­li maa­li res­tau­ree­ri­mi­seks

1546
Vik­tor Tur­pi maal „Ka­le­vi tu­lek“ on Keh­ra koo­li algk­las­si­ma­ja sei­nal ala­test ava­mi­sest 1938. aas­tal.

MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed oo­ta­vad an­ne­ta­ma algk­las­si­de­ma­ja ko­ri­do­ri sei­nal asu­va maa­li „Ka­le­vi tu­lek“ res­tau­ree­ri­mi­seks.

Keh­ra güm­naa­siu­mi alg­klas­si­ma­ja sei­nal aas­ta­küm­neid ol­nud maa­li au­tor on Ani­ja en­di­se koo­li­ju­ha­ta­ja Hans Tur­pi poeg, maa­li­kunst­nik ja kuns­tiõ­pe­ta­ja Vik­tor Turp. Kunst­nik kin­kis mõõt­me­te­ga 320×250 sen­ti­meet­rit pan­noo „Ka­le­vi tu­lek“ koo­li ava­mi­seks 1938. aas­tal. Sel­lest ajast pea­le on maal ol­nud Keh­ra väi­ke­se koo­li­ma­ja sei­nal.

„Omal ajal lei­dus sel­li­seid maa­le peaae­gu igas koo­lis ja rah­va­ma­jas, pä­rast sõ­da need hä­vi­ta­ti kui so­bi­ma­tud teo­sed. Meil ime­kom­bel pü­sis see ko­gu oku­pat­sioo­nia­ja,“ sõ­nas Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal.

Ku­na aja­ham­mas on pil­ti pu­re­nud, maa­lil on kah­jus­tu­si ja re­ben­deid, lõuend lõt­vu­nud ja raam määr­du­nud, te­gi Keh­ra koo­li vi­list­la­ne, Ani­ja val­la au­ko­da­nik Ur­mas Laa­nem, üles­kut­se maal res­tau­ree­ri­da.

„Ena­mu­se­le neist, kes on väi­ke­ses koo­li­ma­jas õp­pi­nud, on see maal, mi­da tun­tak­se ka kui „Ka­lev kot­ka sel­jas“, just­kui koo­li süm­bol,“ mär­kis üles­kut­se­ga lii­tu­nud MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed ju­ha­tu­se esi­mees Paul Luš­kov.

Vas­ta­valt res­tau­ree­ri­jaks va­li­tud Ees­ti Va­baõ­hu­muu­seu­mi kon­ser­vee­ri­mis- ja di­gi­tee­ri­mis­kes­ku­se Ka­nut hin­na­pak­ku­mi­se­le lä­heb maa­li res­tau­ree­ri­mi­ne maks­ma 2000 eu­rot. MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed soo­vib sel­le ra­ha ko­gu­da an­ne­tus­te­na.

„Oo­ta­me an­ne­tu­si Keh­ra koo­li vi­list­las­telt, lap­se­va­ne­ma­telt ja kõi­gilt lah­ke­telt ini­mes­telt,“ üt­les Paul Luš­kov.

An­ne­tu­sed pa­lu­tak­se kan­da MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed ar­vel­dus­kon­to­le
EE642200221053930414, sel­gi­tu­seks kir­ju­ta­da „Ka­le­vi tu­lek“.

Res­tau­ree­ri­tud maal loo­de­tak­se koo­li sei­na­le ta­ga­si pan­na uue õp­peaas­ta al­gu­seks 1. sep­temb­ril.

Eelmine artikkelMõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val toi­mub ik­ka­gi Ani­jal
Järgmine artikkel„EV100 igas kü­las“ – Ees­ti üh­te­hoid­va­te ko­gu­kon­da­de ühi­ne sün­ni­päe­va­kink