Vilist­la­sed kin­ki­sid Keh­ra koo­li lo­go­ga pan­noo

2275
TOO­MAS TAN­NE, MART RA­JA, AN­NE TAN­NE ja PAUL LUŠKOV Keh­ra koo­lis uue pan­noo ava­mi­sel.

Lo­go­ga pan­noo on pai­gu­ta­tud Keh­ra güm­naa­siu­mi au­la sei­na­le sa­mas­se koh­ta, kus oli aas­taid
ta­ga­si ka eel­mi­ne lo­go.

Koo­li lo­go­ga pan­noo ava­ti Keh­ra güm­naa­siu­mi au­la sei­nal Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud pi­du­li­kul kont­ser­dil möö­du­nud ree­del, 16. veebruaril.

„Süm­bo­li­tel ja mär­ki­del on meie elus olu­li­ne osa, nad ühen­da­vad ko­gu­kon­di ja lä­hen­da­vad mõt­te­kaas­la­si. Sel­le tõt­tu oli ka MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed üks esi­me­si te­ge­vu­si ära­ta­da el­lu Keh­ra koo­li aja­loo­li­ne lo­go,“ üt­les MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed ju­ha­tu­se esi­mees Paul Luš­kov.

Keh­ra koo­li lo­go te­gi 1951. aas­tal too­na­ne kuns­tiõ­pe­ta­ja Ot­ti Pil­le. Küm­me­kond aas­tat ta­ga­si ot­si­sid vi­list­la­sed ku­na­gi­se õpe­ta­ja üles, ost­sid te­malt koo­li lo­go au­to­riõi­gu­sed. 2013. aas­tal trü­ki­ti üle 60 aas­ta va­nu­ne lo­go koo­li uue­le li­pu­le, mil­le vi­list­las­te mit­te­tu­lun­du­s­ühing koo­li­le kin­kis.

Eel­mi­sel aas­tal tu­li Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed ju­ha­tu­se liik­mel Mart Ra­jal mõ­te, et koo­li­le võiks kin­ki­da ka lo­go­mär­gi – au­las on sel­le jaoks koht ole­mas. Va­rem oli seal – saa­li la­va kõr­val asu­va uk­se ko­hal – väik­sem kip­sist lo­go, kuid koo­li re­no­vee­ri­mi­se ajal läks see kat­ki. Taas­ta­da pol­nud mõ­tet, ku­na va­nal lo­gol oli kir­jas koo­li en­di­ne ni­mi, Keh­ra kesk­kool. Too­na plaa­ni­ti kor­ral­da­da koo­li­le uue lo­go leid­mi­seks kon­kurss, kuid vi­list­las­te mee­lest on prae­gu­ne lo­go, mis on koo­li sa­da­de­le lõ­pe­ta­ja­te­le tut­tav ja ar­mas, ea­tu.

„Nõu­ka-ajal pan­di iga­le poo­le pu­nast vär­vi. Keh­ra koo­li lo­gol on õn­nes­tu­nud se­da ja ka nõu­ka-aeg­set süm­boo­li­kat väl­ti­da. Kui­da­gi läks kor­da see too­kord di­sai­ni­da lo­gost väl­ja, vaid koo­li rin­na­mär­gi kül­jes oli nõe­lal viis­nurk,“ ju­tus­tas Mart Ra­ja.

Koo­li si­ni­se- ja hõ­be­da­vär­vi­li­se lo­go sel­gi­tas au­tor ise vi­list­las­te­le lah­ti nii, et sel­lel on raa­mat kui tead­mis­te al­li­kas ning tee­näi­ta­ja­na tõr­vik, kest­vu­se ja tu­ge­vu­se süm­bo­li­na an­tii­ka­jast pä­rit Joo­nia sam­mas ning õpi­las­te pa­ri­ma­le hin­de­le vii­tav viie kroon­le­he­ga lill.

Kui­gi koo­li amet­lik ni­mi on prae­gu Keh­ra güm­naa­sium, on äs­jaa­va­tud uuel pan­nool lo­gol „Keh­ra kool an­no 1850“. Sest li­gi 170 aas­tat ta­ga­si oli Keh­ras vaid nel­jak­las­si­li­ne alg­kool.

„Ot­sus­ta­si­me, et ol­gu lo­gol ni­mi Keh­ra kool – see oli, on ja jääb,“ sõ­nas Mart Ra­ja.
Koo­li­saa­li sei­nal asu­va lo­go all on tahv­li­ke sel­le te­gi­ja­te ni­me­de­ga. Pak­sust vi­nee­rist ja um­bes 10 ki­log­ram­mi kaa­lu­va pan­noo te­gi ar­vu­tis 3D mu­de­li­na Mart Ra­ja poeg Mark Ra­ja.

Kehra kooli logoga pannoo.
Kehra kooli logoga pannoo.

„Mu­de­li loo­mi­ne oli pan­noo te­ge­mi­se juu­res kõi­ge kee­ru­li­sem, ku­lus 70-80 töö­tun­di. Val­mis mu­de­li lõi­kas väl­ja CNC free­si­ga,“ rää­kis Mart Ra­ja.
Spet­siaal­se ma­si­na­ga free­si­tud pan­noo lõp­li­ku vii­mist­lu­se – lih­vi­mi­se, pah­tel­da­mi­se ja vär­vi­mi­se, te­gid Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­jad An­ne Tan­ne ja Too­mas Tan­ne.

1500 eu­rot maks­nud pan­noolt ee­mal­da­sid kat­te Too­mas Tan­ne ja Paul Luš­kov.

„Nä­da­la pä­rast tä­his­ta­me ko­du­maa 100. sün­ni­päe­va. Kätte võidetud ise­seis­vus ei pü­si isee­ne­sest, sel­le jät­ku­mi­seks te­hak­se iga­päe­va­selt tööd. Õpi­las­te töö on õp­pi­mi­ne. Vi­list­las­tel on hea meel, et te saa­te töötada ke­nas koo­li­ma­jas to­re­da­te õpe­ta­ja­te ju­hen­da­mi­sel. Pa­lu­me teil meie kin­gi­tus vas­tu võt­ta,“ üt­les Paul Luš­kov pan­noo ava­mi­sel Keh­ra koo­li prae­gus­te­le õpi­las­te­le.

Eelmine artikkelEik Erik Sikk esi­nes „Te­re­vi­sioo­nis”
Järgmine artikkelKait­se­väe suu­red ma­si­nad en­di­selt Kur­si kü­las era­teel