Vii­nis­tu kuns­ti­sa­da­ma hooaeg on ava­tud REIN RAA­MA­TU loo­min­gu näi­tu­se­ga

323
Kuu­sa­lu val­la kaks le­gen­daar­set kuns­ti- ja kul­tuu­rii­ni­mest – Ees­ti Joo­nis­fil­mi ra­ja­ja, kunst­nik REIN RAA­MAT ning Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi oma­nik JAAN MA­NITS­KI näi­tu­se „Üle­vaa­de teh­tust“ ava­mi­sel möö­du­nud lau­päe­val. Fo­to Rein Ka­sak

Ala­tes lau­päe­vast, 8. maist saab Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi tünn­ga­le­riis vaa­da­ta Ees­ti Joo­nis­fil­mi ra­ja­ja ja mit­me män­gu­fil­mi kunst­ni­ku, hi­li­se­ma do­ku­men­taal­fil­mi­de režis­söö­ri Rein Raa­ma­tu näi­tust „Üle­vaa­de teh­tust“, mis ka­jas­tab te­ma elu­tööd. Näi­tu­sel on pil­did te­ma tun­tud ani­ma­fil­mi­dest „Põr­gu“, „Suur Tõll“ ja „Kilp­la­sed“ ja pal­ju­dest teis­test. Näeb män­gu­fil­mi­de ka­van­deid – „Viim­ne re­liik­via“, „Mäe­kü­la pii­ma­mees“, „Põr­gu­põh­ja uus va­na­pa­gan“.

Ka on teh­tud va­lik te­ma maa­li­dest, nii va­ne­mat loo­min­gut kui ka eel­mi­se aas­ta lõ­pus ja käe­s­ole­va al­gu­ses maa­li­tut. Ühes tün­nis on mit­mes­se rit­ta sea­tud maa­lid, tei­ses fil­mi­de­ga seo­tud loo­ming, sa­mu­ti graa­fi­ka.

Rein Raa­mat elab Kuu­sa­lu val­las Valk­la kü­las. Li­gi paar kuud ta­ga­si, 20. märt­sil tä­his­tas ta 90. sün­ni­päe­va. Ko­roo­na­pii­ran­gu­te tõt­tu olid ki­no- ja näi­tu­se­saa­lid su­le­tud, juu­be­li­nä­da­lal sai te­ma fil­me vaa­da­ta Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia TVs, ka Te­lia, Eli­sa ja Ne­ti­ki­no voo­ge­das­tusp­lat­vor­mi­del. Kuns­ti­aka­dee­mia kor­ral­das Ees­ti ani­mat­sioo­ni juu­be­liaas­ta pu­hul vir­tuaal­se kon­ve­rent­si.

Ala­tes möö­du­nud nä­da­last on ko­roo­na­pii­ran­guid lee­ven­da­tud, muu­seu­mid ava­sid uk­sed. Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi oma­nik Jaan Ma­nits­ki kuu­lu­tas lau­päe­val koos Rein Raa­ma­tu näi­tu­se ava­mi­se­ga ka Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi hooa­ja ava­tuks. Rein Raa­mat on ol­nud Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi sa­ge kü­la­li­ne. Ta jääd­vus­tas kuns­ti­muu­seu­mis toi­mu­nud olu­li­se­mad sünd­mu­sed fil­mi­lin­di­le ning aas­tal 2009 val­mis do­ku­men­taal­film „Jaan Ma­nits­ki ta­ga­si­tu­lek“.

Rein Raa­mat üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et näi­tu­se et­te­pa­nek tu­li juubeli puhul Jaan Ma­nits­kilt.
Näi­tu­se ava­päe­val oli ka äs­ja trü­kist tul­nud raa­ma­tu „Rein Raa­mat“ esit­lus. See an­nab üle­vaa­te kunst­ni­ku loo­min­gust – Je­le­na Skuls­ka­ja kir­ju­tab fil­mi­dest, Ju­ta Ki­vi­mäe teeb üle­vaa­te 1957. aas­tal kuns­tia­ka­dee­mia cum lau­de lõ­pe­ta­nud Rein Raa­ma­tu va­ra­se­mast maa­li­loo­min­gust, Mai Le­vin vii­ma­se aja maa­li­dest. Raa­mat on müü­gil Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis, Kuu­sa­lu Coo­pis ja Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Kuns­ti­tead­la­ne Mai Le­vin kir­ju­tab raa­ma­tus, et Rein Raa­ma­tu uue­maid maas­ti­ku­maa­le, na­tüür­mor­te, lil­le­maa­le ja port­ree­sid ise­loo­mus­tab lii­gu­ta­valt jul­ge vär­vi­rõõm ning rõõm ole­mi­sest ja maa­li­mi­sest – see mis­ki, mi­da tun­dub, et ini­me­sed on va­ja­nud ja va­ja­vad ka edas­pi­di.

Näi­tus „Üle­vaa­de teh­tust“ on Vii­nis­tu tünn­ga­le­riis ku­ni mai­kuu lõ­pu­ni. Ava­mi­sel osa­le­nud Ul­vi Rand soo­vi­tab min­na näi­tust vaa­ta­ma, pa­kub pal­ju avas­ta­mis­rõõ­mu. Rein Raa­ma­tu maa­li­de näi­tus oli ne­li aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, osad maa­lid on ka tünn­ga­le­riis, ent roh­kelt on uut loo­min­gut. Ul­vi Ran­na sõ­nul on plaa­nis Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas te­ha aas­ta tei­ses poo­les Rein Raa­ma­tu juu­be­liaas­ta pu­hul te­ma loo­min­gust vir­tuaal­ne näi­tus – kas ja kui­das see õn­nes­tub, sel­gub edas­pi­di.

Eelmine artikkelMuudatused Anija ja Raasiku valla bussiliinides
Järgmine artikkelSõnumitoojas 12. mail