Vii­nis­tu Kü­la­selts avas rah­va­ma­jas raa­ma­tu­toa

287
Esip­laa­nil raa­ma­tu­toa pe­re­nai­ne IVI AD­LER, kel­le sel­ja ta­ha jääb ava­mi­sel osa­le­nud loo­duss­pet­sia­list TÕ­NU TAL­VI, ning kü­la­selt­si eest­ve­da­ja LAI­VI KIR­SI­PUU, kel­lest ta­ga­pool sei­sab kir­jas­ta­ja SIL­VA TO­MIN­GAS. Fo­tod En­no Ti­ker­pa­lu

Vii­nis­tu rah­va­ma­jas on nüüd ka­hest ruu­mist koos­nev raa­ma­tu­tu­ba, mis on ava­tud nel­ja­päe­vi­ti 8 tun­di. Raa­ma­tuid hak­kab lae­nu­ta­ma Ivi Ad­ler, kes aas­taid on töö­ta­nud Vii­nis­tu raa­ma­tu­ko­gus. Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu Vii­nis­tu fi­liaal su­le­ti ne­li aas­tat ta­ga­si, 2018. aas­ta ke­va­del, pal­jud seal­sed raa­ma­tud ja osa riiu­leid ko­li­ti siis rah­va­ma­ja saa­li. Kü­la ak­tiiv­se­mad ela­ni­kud rää­ki­sid ju­ba too­kord, et tu­le­vi­kus võiks rah­va­ma­jas ol­la oma väi­ke raa­ma­tu­ko­gu.

Viinistu raamatutoa esimene ruum.

Raa­ma­tu­toa ruu­mid teh­ti rah­va­maj­ja MTÜ Vii­nis­tu Kü­la­selts eest­ve­da­mi­sel. Kü­la­selts sai re­mon­di­töö­deks ra­ha Kuu­sa­lu val­laee­lar­vest – kok­ku ku­lus 13 992 eu­rot. Ehi­tas Var­mo­tek Grupp OÜ ee­sot­sas Ar­go All­mä­gi­ga. Kü­la­rah­vas pa­ni kok­ku riiu­lid, sor­tee­ris raa­ma­tud.

Li­gi 30ruut­mee­ri­se raa­ma­tu­toa esi­me­ne ruum on ehi­ta­tud Vii­nis­tu rah­va­ma­ja fua­jee ta­gu­mi­sest osast ja tei­ne ruum teh­tud saa­li kõr­val asu­nud en­di­sest baa­rist. Fua­jee osa pu­hul on te­gu re­no­vee­ri­mi­se­ga, mis tä­hen­dab, et al­les jäe­ti ja kor­da teh­ti nii se­ni­ne la­gi kui ka põ­rand. Re­no­vee­ri­tud on ka kah­te ruu­mi ühen­dav suur ka­heo­sa­li­ne va­heuks.

Raa­ma­tu­tu­ba ava­ti pi­du­li­kult lau­päe­val, 2. juu­lil. Vii­nis­tu Kü­la­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge ja re­no­vee­ri­mis­töö­de eest­ve­da­ja Lai­vi Kir­si­puu aval­das ava­mi­sü­ri­tu­sel tä­nu Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le, kes võt­tis raa­ma­tu­ko­gu sul­ge­mi­se jä­rel kuul­da Vii­nis­tu kü­la­selt­si ja kü­la­ko­gu põh­jen­du­si, et kü­lal, kus pü­si­valt elab üle sa­ja ini­me­se, on siis­ki va­ja oma raa­ma­tu­ko­gu.

Lai­vi Kir­si­puu: „Kui Vii­nis­tu raa­ma­tu­ko­gu ha­ka­ti ri­da­ma­ja kor­te­rist väl­ja ko­li­ma, käi­si­me koos kü­la­selt­si ju­ha­tu­se liik­me Kärt Rei­sen­bu­ki­ga Kuu­sa­lu val­la­ma­jas rää­ki­mas. Sai­me loa ja vii­si­me pa­re­mad raa­ma­tud, kõik las­te­raa­ma­tud, mõ­ned riiu­lid rah­va­maj­ja. Ju­ba siis lu­ba­ti val­la­ma­jas, et kui kü­la­selts kor­ral­dab, ra­has­tab vald raa­ma­tu­ko­gu­ruu­mi­de ehi­ta­mist Vii­nis­tu rah­va­maj­ja.“

Raa­ma­tuid on aas­ta­te jook­sul juur­de saa­dud kü­lae­la­ni­kelt ja ühelt Tal­lin­na an­ne­ta­jalt, kes oli kuul­nud, et Vii­nis­tul teeb kü­la en­da­le raa­ma­tu­ko­gu. Raa­ma­tu­toa ava­mis­päe­val ter­vi­ta­sid ko­ha­le­tul­nuid ja kin­ki­sid raa­ma­tuid Vii­nis­tult pä­rit Sil­va To­min­gas ning Lin­da Met­saorg Tur­bu­nee­mest.

„Oo­ta­me kõi­ki raa­ma­tu­tup­pa lu­ge­ma ja raa­ma­tuid lae­nu­ta­ma. Las­te­le on sea­tud oma­et­te män­gu­nurk. Raa­ma­tu­tu­ba võ­tab ini­mes­telt an­ne­tus­te­na vas­tu raa­ma­tuid, aja­kir­ju, muud sel­list, mis on ko­du­des üle jää­nud ja võik­sid ena­mi­ku­le hu­vi pak­ku­da,“ üt­leb Lai­vi Kir­si­puu.

Kü­la­selts os­tis ko­ha­li­ku oma­al­ga­tu­se prog­ram­mist eel­mi­sel aas­tal saa­dud toe­tu­se eest kaks lauaar­vu­tit ja prin­te­ri. Nen­de ko­gu­mak­su­mus oli 1642,99 eu­rot, mil­lest küm­nep­rot­sen­di­li­se omao­sa­lu­se 164,99 eu­rot eral­das Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Üks ar­vu­ti ja prin­ter on kü­la­selt­si jaoks ning tei­ne ar­vu­ti mõel­dud ka­su­ta­mi­seks kõi­gi­le, kes se­da va­ja­vad.

Vii­nis­tu rah­va­ma­ja on peaae­gu re­mon­di­tud
Vii­nis­tu rah­va­ma­ja ehi­ta­ti 104 aas­tat ta­ga­si – val­mis sü­gi­sel 1918. Lai­vi Kir­si­puu sõ­nul on see Ees­tis üks vä­he­seid rah­va­ma­ju, mis täie­li­kult ra­ja­tud ko­ha­li­ke ela­ni­ke ra­ha­ga, mu­jalt li­sa­ra­ha ei saa­dud.

Vii­nis­tu rah­va­ma­ja küla keskel on ehi­ta­tud 104 aas­tat ta­ga­si.

Rah­va­ma­ja asu­ti re­konst­ruee­ri­ma üle küm­ne aas­ta ta­ga­si, EAS ra­has­tas 2012. aas­tal aken­de ja vä­li­sus­te va­he­ta­mist ning 2014. aas­tal vä­lis­sein­te re­konst­ruee­ri­mist. Omao­sa­lu­seks saa­di ra­ha Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest.

Lea­der-prog­ram­mist toe­ta­ti rah­va­ma­ja va­na ki­no­näi­ta­mis­ruu­mi üm­ber ehi­ta­mist kü­la muu­seu­miks. Re­konst­ruee­ri­mis­tööd mak­sid 18 707,92 eu­rot, sel­lest 6571,99 eu­rot an­dis oma­fi­nant­see­rin­gu kat­teks Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus.

Ka rah­va­ma­ja si­se­ruu­mi­de osa­li­seks re­no­vee­ri­mi­seks saa­di toe­tust MTÜ Aren­dus­ko­da va­hen­du­sel Lea­der-prog­ram­mist – toe­tus oli 29 125,61 eu­rot ning omao­sa­lu­se sum­ma 6721,85 eu­rot, mis saa­di Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt.

Re­mon­di­tööd rah­va­ma­jas jät­ku­vad. MTÜ Vii­nis­tu Kü­la­selts taot­les ja sai Aren­dus­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jo­nilt ot­su­se 12 725,40 eu­ro eral­da­mi­se koh­ta, sel­le­gi omao­sa­lu­se 2545,08 eu­rot on lu­ba­nud kat­ta Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Ra­ha­taot­lus­pro­jekt on PRIAs kont­rol­li­mi­sel, lõp­lik­ku ra­has­tu­sot­sust se­ni po­le. Plaa­nis on re­mon­ti­da fua­jee ning pa­ran­da­da saa­li la­ge, la­va ja põ­ran­dat, va­he­ta­da vä­lis- ja si­se­ko­ri­do­ri elekt­ri ja val­gus­ti­te süs­teem ning saa­li uks. Re­mon­ti lä­heb ka rah­va­ma­ja ku­na­gi­ne kon­to­ri­ruum. Tööd al­ga­vad sep­temb­ris.

Lai­vi Kir­si­puu li­sab, et ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi toe­tus­te abil on lä­bi vii­dud se­mi­na­re, üri­tu­si ja koo­li­tu­si – ko­ha­li­ku mur­de tund­mi­sest, me­re ja me­re­pääs­te­ga seo­tud te­ge­vus­test, paa­di­põ­ge­ni­ke lood. Os­te­tud on se­mi­na­ri­lauad, män­gu­ma­tid, ar­vu­tid ja prin­ter. Prog­ram­mi ke­vad­voo­rust saa­dak­se ra­ha rah­va­ma­ja saa­li uu­te too­li­de ost­mi­seks.

Lai­vi Kir­si­puu: „Kü­la­selts on koos kü­lae­la­ni­ke­ga kor­ras­ta­nud ja vär­vi­nud rah­va­ma­ja saa­li sei­nad, sein­tel va­he­ta­nud por­ted uu­te vas­tu, ko­ri­do­ri soe­ta­nud mag­ne­ti­li­se põh­ja­ga sten­did. Ka pal­jud muud pi­si­tööd on teh­tud kü­lae­la­ni­ke va­hen­di­te ja kä­te­ga.“

Juu­li eel­vii­ma­sel lau­päe­val tä­his­ta­tak­se kü­la­selt­si eest­ve­da­mi­sel Vii­nis­tu es­ma­mai­ni­mi­se 650. aas­ta­päe­va.

Eelmine artikkelKunst­nik And­rei Je­go­ro­vi maa­lid Keh­rast
Järgmine artikkelSõnumitoojas 6. juulil