Vii­nis­tul tä­his­ta­ti ko­ha­li­ku rah­va­ma­ja ja Ees­ti 100. sün­ni­päe­va

1312
Rah­va­ma­ja juu­be­lil „Mäk­si Ant­su äpar­dust“ eten­da­nud näi­te­selts­kond: KAI­SA KAI­SEL, ÜL­LE TI­KER­PA­LU, RE­NE LE­VIN, TEI­JO IDA­VAIN, RAU­NO ARU­LO ja ART­HUR ŠKUR­KO.

Juu­be­li­peol esi­ta­sid ko­ha­li­kud har­ras­tus­näit­le­jad sa­ma tük­ki, mi­da män­gi­ti seal 100 aas­tat ta­ga­si.

Vii­nis­tu rah­va­ma­ja ja Ees­ti Va­ba­rii­gi ühi­ne juu­be­li­pi­du toi­mus lau­päe­val, 25. au­gus­til nii rah­va­ma­jas kui me­re ää­res, kus süü­da­ti mui­nas­tu­le­de öö pu­hul sün­ni­päe­va­lõk­ked.

Juu­be­li­peo kor­ral­das Vii­nis­tu kü­la­selts. Rah­va­ma­ja uk­sed olid lah­ti ja oo­ta­sid kü­las­ta­jaid ju­ba pä­rast­lõu­nast, ees­ka­va­ga alus­ta­ti kel­la viie ajal. Sis­se­ju­ha­tu­seks ja­gas kü­la­selt­si lii­ge Ur­ve Toom­puu ko­ha­le­tul­nui­le, ke­da oli roh­kes­ti, sei­ku Ees­ti Va­ba­rii­gi­ga sa­mal aas­tal „sün­di­nud“ kul­tuu­ri­kant­si aja­loo koh­ta.

1909. aas­tal loo­di Vii­nis­tu kü­las va­ba­taht­lik tu­le­tõr­je­selts. Ku­na selt­sil ei ol­nud ra­ha, ot­sus­ta­ti ha­ka­ta kor­ral­da­ma üri­tu­si, et teenida tulu tu­le­va­se selt­si­ma­ja, prit­si­kuu­ri ja tu­le­tõr­je­va­rus­tu­se jaoks. Selt­si eest­ve­da­mi­sel ha­ka­ti or­ga­ni­see­ri­ma peoõh­tuid, kus laul­di ja eten­da­ti näi­te­män­ge, kor­ral­da­ti näi­tus­müü­ke, müü­di kor­jan­du­se­ga saa­dud ja selt­si­le kin­gi­tud ese­meid. Pi­du­dest-näi­tus­müü­ki­dest saa­dud tu­lu eest ehi­ta­ti­gi selt­si­ma­ja ja prit­si­kuur. Ma­ja ehi­tust alus­ta­ti 1918. aas­ta ke­va­del, ka­tu­se al­la sai sü­gi­seks. Esi­me­ne pi­du pee­ti selt­si­ma­jas 22. ok­toob­ril, mil too­di la­va­le kaks näi­den­dit, „Mäk­si Ant­su äpar­dus“ ja „Pe­re­nai­se va­lit­sus“.

Juu­be­li­pi­dus­tu­sel tu­le­ta­ti hea sõ­na­ga meel­de kõi­ki neid, kes on ol­nud rah­va­ma­ja eest­ve­da­jad. Neist olid ko­hal Mar­ta Kai­sel, Ka­ja Tilk, Lai­la Ees­saar, Hart­vig Nii­holm ja Rii­na Paar­ta­lu.

Juu­bi­la­ri õn­nit­le­sid Eru La­he Ran­na­rah­va Selt­si, Kol­ga ja Tur­bu­nee­me kü­la esin­da­jad. Esi­ne­sid El­na Link­vis­ti ju­hen­da­ta­vad Lok­sa Tant­si­jad, kes on alus­ta­nud just Vii­nis­tu rah­va­ma­ja tant­su­rüh­ma­na, lõõt­sa­män­gi­ja Mart Nurm­sa­lu ning Kris­tin Par­ve, Ma­ri Soo­ne, Han­na-Lii­sa Kap­pel ja Kris­tii­na Re­ba­ne an­samb­list Tüd­ru­kud.

Rah­va­ma­ja 100. sün­ni­päe­va si­du­mi­seks sa­jan­di­ta­gu­se ava­mis­peo­ga tõid ko­ha­li­kud har­ras­tus­näit­le­jad Ur­ve Toom­puu eest­ve­da­mi­sel la­va­le taas Ju­han Jär­ve­ri näi­te­män­gu „Mäk­si Ant­su äpar­dus“. Õpet­li­ku sõ­nu­mi­ga jan­dis as­tu­sid osa­täit­ja­te­na pub­li­ku et­te Kai­sa Kai­sel, Ül­le Ti­ker­pa­lu, Tei­jo Ida­vain, Re­ne Le­vin, Rau­no Aru­lo ja Art­hur Škur­ko.

Kui et­teas­ted lõp­pe­sid, süü­da­ti tri­ko­loo­ri vär­vi­des küü­nal­dest tõr­vi­kud ning rah­va­ma­ja et­te ko­gu­ne­nud rah­vas lii­kus Ai­var Nii­hol­mi ša­maa­nit­rum­mi saa­tel ja spet­siaal­set sel­leks sünd­mu­seks val­mi­nud tu­le­loit­su sõ­nu­des ühi­selt Vii­nis­tu Kuns­ti­muu­seu­mi õue­le, kus päi­ke­se­loo­jan­gul süü­da­ti me­re ää­res lõk­ked. Juu­be­li­pi­du jät­kus sim­ma­ni­ga, esi­ne­sid an­samb­lid Ups ja Arms Around Pa­ris.

Vii­nis­tu rah­va­ma­ja juu­be­li­peo kor­ral­dus­toim­kon­nas olid kü­la­selt­si liik­med Ur­ve Toom­puu, Kärt Toom­puu, Lai­vi Kir­si­puu, Epp Külm­saar, Ül­le Ti­ker­pa­lu ja En­no Ti­ker­pa­lu. Peo lä­bi­vii­mist toe­ta­sid ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ramm, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, Vii­nis­tu Ran­na­res­to ja Jaan Ma­nits­ki.