Vii­nis­tu kü­la juu­be­li­le tu­li poo­le roh­kem kü­la­li­si kui on pü­sie­la­nik­ke

2324
Juu­be­li­kü­la­li­sed võt­sid üm­ber uue kü­la­li­pu kä­test kin­ni ning lau­su­sid loit­su­sõ­nu.

Vii­nis­tu kü­la tä­his­tas lau­päe­val, 26. au­gus­til 645. sün­ni­päe­va.

„Vii­nis­tu on aja­loo­li­ne ka­lu­ri­kü­la, ran­na­kü­la ning üs­na uus kuns­ti­kü­la,” lau­sus MTÜ Vii­nis­tu Kü­la­selts ju­ha­tu­se lii­ge Ur­ve Toom­puu kü­la juu­be­li­peol ava­kõ­nes. Mõ­ned lau­sed sis­se­ju­ha­tu­seks üt­les ta Vii­nis­tul ku­na­gi kõ­nel­dud ran­na­kee­les, sel­le kee­le os­ka­jaid oli aga juu­be­li­peo­le tul­nu­te hul­gas vä­he – va­nad mä­le­ta­vad, ent ei kõ­ne­le, noo­red po­le õp­pi­nud, ran­na­keelt ei mõis­ta ka tu­ris­tid, ke­da sa­tub Vii­nis­tu­le peaae­gu igal päe­val.
Kuu­sa­lu val­las Pä­ris­pea pool­saa­rel paik­nev Vii­nis­tu pi­das 26. au­gus­til kü­la­päe­va 7. kor­da, see­kord oli viie aas­ta jä­rel taas põh­just tä­his­ta­da ka juu­be­lit, kü­lal täi­tus 645 aas­tat.
Ur­ve Toom­puu rää­kis, et esi­me­ne kir­ja­lik al­li­kas, mil­les Vii­nis­tust kõ­nel­dak­se, on pä­rit aas­tast 1372. Tal­lin­na lin­naar­hii­vi üri­kus on kir­ju­ta­tud Tal­lin­nas­se tul­nud Wy­nest wisc­he­rist – Vii­nis­tu ka­lu­rist.
Järg­mi­ne kir­ja­lik üles­tä­hen­dus Vii­nis­tu koh­ta on 1542. aas­tast. Kol­ga mõi­sa ren­di­raa­ma­tus ni­me­ta­tak­se Vii­nis­tu kü­la Fin­nish­dor­fiks ehk Soo­me kü­laks.
Vii­nis­tu on ol­nud Ees­ti suu­ri­maid kü­la­sid, va­he­tult en­ne teist maail­ma­sõ­da elas kü­las üle 500 ela­ni­ku. Tä­na­vu­se aas­ta 1. jaa­nua­ri sei­su­ga oli Vii­nis­tul 127 ini­mest. See arv on jää­nud aas­ta­te­ga väik­se­maks, kuid Kuu­sa­lu val­la 64 kü­last on Vii­nis­tu rah­vaar­vult viien­dal ko­hal.
Su­vi­ti kas­va­ta­vad Vii­nis­tut su­vi­ta­jad ning ar­vu­kalt tu­ris­te, kes käi­vad kuns­ti­muu­seu­mis, res­to­ra­nis, kul­tuu­ri- ja kon­ve­rent­si­kes­ku­ses, öö­bi­vad ho­tel­lis. Ka juu­be­li­päe­val oli muu­seu­mi ja res­to­ra­ni va­he­li­sel peop­lat­sil kuul­da soo­me, sak­sa, ing­li­se keelt.
Vii­nis­tu va­nim ela­nik on tä­na­vu su­vel 91aas­ta­seks saa­nud Õie Voog­järv, noo­rim poo­le­tei­seaas­ta­ne Ca­ro­lyn Ka­ri.
Kui­gi me­ri on Vii­nis­tu kül­je all, po­le kü­las enam ke­da­gi, kes oleks elu­kut­selt ka­lur. Küll aga on har­ras­tus­ka­lu­reid, kes aeg-ajalt me­rel käi­vad. Üks ka­lu­ri­test, kü­la tee­ne­te­mär­gi oma­nik Hart­vig Nii­holm tõm­bas juu­be­li­peo al­gu­ses mas­ti Ees­ti li­pu.

Sün­ni­päe­vaks kü­la­lipp
Sün­ni­päe­va­kin­giks te­gi Vii­nis­tu en­da­le kü­la­li­pu. Sel­le ku­jun­das Lau­ri Hir­ve­saar, li­pu­var­da te­gi Raul Laas­mäe. Li­pu õn­nis­ta­mi­ne toi­mus vä­li­la­val: pi­du­li­sed võt­sid kä­test kin­ni ning lau­su­sid loit­su­sõ­nu.
Pi­du­li­si ter­vi­ta­ma tul­nud Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et tä­na­vu su­vel on pal­jud val­la ran­na­kü­lad tä­his­ta­nud oma juu­be­leid: „On jää­nud sil­ma, et ran­na­kü­la­de rah­vas ta­hab ja viit­sib kor­ral­da­da. Sa­ge­li on nen­des kü­la­des ka roh­kem särt­su kui nii mõ­nes­ki mand­ri­kü­las.”
Eru La­he Ran­na­rah­va Selt­si ni­mel kõ­ne­les Lin­da Met­saorg ja mär­kis, et Vii­nis­tu rah­va­ga on ol­nud selt­sil vä­ga hea koos­töö. Ta tõi esi­le Õie Külm­saa­re, kes ja­gas mä­les­tu­si La­he­maa ran­na­kü­la­de mä­lu­maas­ti­ke pro­jek­tiks; Ur­ve Toom­puu, kes ala­ti val­mis Vii­nis­tul kü­la­li­si vas­tu võt­ma ning nei­le kü­la aja­loost rää­ki­ma. Ta tä­nas Vii­nis­tu kü­la­selt­si, kuns­ti­muu­seu­mi oma­nik­ku Jaan Ma­nits­kit ning kul­tuu­ri- ja kon­ve­rent­si­kes­ku­se te­gev­juh­ti Rai­do Roos­ta­lut.
Juu­be­li­peo õh­tu­ju­ht oli Al­lar Kai­sel. Li­pu­heis­ka­mi­sel laul­sid Kai­sa Kai­sel ja Ai­var Nii­holm. Kont­ser­di an­dis Vii­nis­tult pä­rit lau­lev näit­le­ja Mih­kel Ti­ker­pa­lu.
Kuns­ti­muu­seu­mi saa­lis oli imp­ro­vi­sat­sioo­ni­teat­ri Im­pee­rium eten­dus, kon­ve­rent­si­kes­ku­se ruu­mis te­ge­le­sid las­te­ga Kers­ti Ki­vi ja Kärt Toom­puu. Kü­la in­fo­lauas toi­me­tas Kül­li Ad­ler, kü­la­koh­vi­kus Sil­vi Bon­de. Rah­va­ma­jas ja peop­lat­sil olid laa­da­le­tid-koh­vi­kud, rah­va­ma­jas te­gut­ses Ve­ro­ni­ka Nu­te­ri kä­si­töö-töö­tu­ba. Kü­la­tel­gist sai la­hen­da­mi­seks rist­sõ­nu, kus kü­si­mu­sed Vii­nis­tu­ga seo­tud.
Sport­män­ge kor­ral­da­sid Get­ter Külm­saar ja Fred­dy Krii­sa. Pa­ri­mad sel­gu­sid tea­te­võist­lu­ses ja nae­la pak­ku löö­mi­ses.Sel­gi­ta­ti väl­ja Vii­nis­tu tä­na­vu­ne ram­mu­nai­ne ja ram­mu­mees – Ree­li­ka Tuu­lik ja Taa­vi Tšern­javs­ki.
Ka­be­lis toi­mus kont­sert, kus esi­ne­sid Kris­tii­na Re­ba­ne ja Kris­tin Par­ve Kuu­sa­lu val­last ja Han­na-Lii­sa Kap­pel, Ma­ri Soo­ne ning Sil­via Luik.
Tüd­ru­kud rää­ki­sid, et on Vii­nis­tu­ga ju­ba tut­ta­vad. Veeb­rua­ris esi­ne­ti Vii­nis­tu res­to­ra­nis ja pea­gi tu­li uus pak­ku­mi­ne – esi­ne­da Vii­nis­tu kü­la­päe­val me­re­tee­ma­lis­te lau­lu­de­ga.
Esi­ne­jad jäid pub­li­ku soo­ja vas­tu­võ­tu­ga vä­ga ra­hu­le ning rõõ­mus­ta­sid, et nen­de ver­sioon Vii­nis­tu hüm­nist läks rah­va nõud­mi­sel kor­da­mi­se­le.
Õh­tu­se prog­ram­mi ju­ha­ta­sid sis­se sügisel Lok­sa güm­naa­siu­mi 3. klas­si minevad Sandra Oru, Adelina Proskurina, Kaisa Kütt, Hendrik Hang, Kevin-Julius Kiviberg ja Hendrik Järvan, kes esitasid AB­BA loo „Wa­ter­loo”. Sim­man oli an­samb­li Tuu­le­bant saa­tel. Päi­ke­se­loo­jan­gul süü­da­ti ran­nal mui­nas­tu­le­de lõk­ked.
Ur­ve Toom­puu: „Kü­la­päev ku­ju­nes hu­vi­ta­vaks ja meel­de­jää­vaks nii kü­la­rah­va­le kui kü­la­lis­te­le lä­he­malt ja kau­gelt. Suur tä­nu kõi­gi­le, kes Vii­nis­tu päe­va kor­ral­da­mi­se­le nõu ja jõu­ga abiks olid, en­ne­kõi­ke aga nen­de­le Vii­nis­tu ini­mes­te­le – Ül­le ja En­no Ti­ker­pa­lu, Epp Külm­saar, Lai­vi Kir­si­puu, Kärt Toom­puu.”

Muu­seum ja res­to­ran vä­ga me­nu­kad
Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi pe­re­nai­ne Tiia Piik­mann üt­les, et su­vi on ol­nud kii­re, muu­seu­mil on läi­nud vä­ga häs­ti. Sü­gi­sel ootab muu­seu­m roh­kelt koo­liõ­pi­la­si. Uued eks­po­naa­did, mis tä­na­vu muu­seu­mis­se jõud­nud, on Jaak Soan­si loo­dud ku­jud An­ton Han­sen Tamm­saa­rest, Ja­kob Hur­dast ning Krist­jan Jaak Pe­ter­so­nist, väik­se­mad ver­sioo­nid kujudest, mis Ees­tis par­ke kau­nis­ta­vad. Muu­seu­mis on ka uu­si maa­le Tiit Pää­su­ke­selt ning Siim-Ta­nel An­nu­selt.
Su­vel on muu­seum ava­tud igal päe­val, poo­lest sep­temb­rist kol­ma­päe­vast pü­ha­päe­va­ni.
Töö­roh­ke aeg on ol­nud ka kul­tuu­ri- ja kon­ve­rent­si­kes­ku­sel, mil­le te­gev­juht on Rai­do Roos­ta­lu. Li­saks iga­päe­va­töö­le or­ga­ni­see­ris ta Ees­ti Maaü­li­koo­li loo­dus­tu­ris­mi tu­den­gi­te­ga pi­lootp­ro­jek­ti „Let’s go La­he­maa”, mil­le prak­ti­ka­baas asus kü­la en­di­ses kaup­lu­ses. Pro­jek­ti ees­märk oli pro­pa­gee­ri­da ja tu­rus­ta­da loo­dus­tu­ris­mi, kaa­sa­ta ko­gu­kon­da tu­ris­mi­te­ge­vus­se, ko­gu­da tu­ris­ti­delt in­fot La­he­maa kü­las­ta­mi­se koh­ta.
Rai­do Roos­ta­lu sõ­nas, et prak­ti­ka­baas on lõ­pe­ta­nud, pü­ha­päe­val sõit­is ena­mik pro­jek­ti­ga seo­tud tu­den­geid Tar­tus­se ta­ga­si.
Kul­tuu­ri- ja kon­ve­rent­si­kes­ku­se, ho­tel­li ja res­to­ra­ni su­vi oli Rai­do Roos­ta­lu sõ­nul vä­ga kii­re, kü­las­ta­jaid oli oo­da­tust roh­kem. Ta li­sas, et sep­temb­ris on plaa­nis hoog ma­ha võt­ta ning ol­la ava­tud kol­ma­päe­vast pü­ha­päe­va­ni.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu hoo­le­kan­de­-spet­sia­lis­ti uus kon­kurss
Järgmine artikkelAru­kü­las oli sport­lik ja si­se­mai­ne mui­nas­tu­le­de öö