Viha­soo näi­tet­rupp nae­ru­tab pub­li­kut „Ve­del­vors­ti­ga“

1758
Vihasoo trupi noorimale näitlejale ANDRES KADASTELE (keskel) aplodeerivad laval MEELIS ALLEMANN, AILI RAUDLA, MATTIAS KALJUMÄE, GERTA ALLEMANN, JANA ROOPA ja MARGUS KESKÜLL.

„Hea on män­gi­da, kui pub­lik tu­leb ko­he kaa­sa, siis tõm­bab ka näit­le­jad käi­ma. Meil on Vi­ha­soo rah­va­ma­jas vä­ga hea ko­du­pub­lik ja to­re, et esie­ten­dus läks jäl­le täis­saa­li­le,“ oli la­vas­ta­ja And­res Napp pü­ha­päe­val, 15. juu­lil pä­rast Hu­go Raud­se­pa „Ve­del­vors­ti“ esie­ten­dust ra­hul.

Rah­vas nae­ris ja plak­su­tas, kin­gi­ti pal­ju lil­li. And­res Napp tea­tas pub­li­kut tä­na­des, et järg­mi­ne eten­dus tu­leb ree­del, 27. juu­lil: „Teh­ke rek­laa­mi ja tul­ge, kes po­le näi­nud!“

„Ve­del­vorst“ on lu­gu Laia­ve­re kroo­nu­val­la Näs­nä­ru­da ta­lu lai­sast pe­rest. Näs­nä­ru­da noor­pe­re­meest, ve­del­vorst Kus­ta­vit män­gib Mar­gus Kesk­küll ja te­ma ema, va­na­pe­re­naist Ma­rit Ai­li Raud­la. Saar­la­sest su­la­se Joo­se­pi rol­lis on Mat­tias Kal­ju­mäe, tee­ni­ja­tüd­ruk Maa­li on Ger­ta Al­le­mann, kar­ja­poiss Ee­do Kol­ga koo­li 4. klas­si õpi­la­ne And­res Ka­das­te. Rist­met­sa pe­re­meest Ta­ne­lit ke­has­tab Mee­lis Al­le­mann ning te­ma tü­tar Tiiut Ja­na Roo­pa.

La­vas­ta­ja kii­tis oma kü­la noor­meest And­res Ka­das­tet, kes sai kar­ja­poi­si rol­li­ga vä­ga häs­ti hak­ka­ma: „Es­malt mõt­le­sin, kui kar­ja­pois­si ei leia, siis män­gin ise. Aga Sõ­nu­mi­too­jast lu­ge­sin, et Kol­ga las­te näi­tet­ru­pis te­gi kaa­sa meie kü­la poiss, võt­sin isa­ga ühen­dust ja tun­ni aja pä­rast oli And­res mu vä­ra­va ta­ga, kü­sis teks­ti.“

And­res Ka­das­te üt­les, et ko­he oli pak­ku­mi­se­ga nõus, se­ni on näi­del­nud õpe­ta­ja Tuu­li Ran­na ju­hen­da­mi­sel: „Mul­le meel­dis Vihasoo lavastuse proo­vi­des käia, nel­ja­päe­va õh­tud olid si­sus­ta­tud. En­ne esietn­dust na­tu­ke kart­sin, aga jäin ra­hu­le. Täis­kas­va­nu­te­ga on to­re koos män­gi­da.“
And­res Napp ju­tus­tas, et kir­ju­tas Hu­go Raud­se­pa ko­ha­ti üs­na va­na­moe­li­se kõ­nep­ruu­gi­ga teks­ti näit­le­ja­te­le suu­pä­ra­se­maks. Ku­na „Ve­del­vorst“ esie­ten­dus hil­ju­ti, 1. juu­nil Pär­nu teat­ris End­la, käis ta se­da vaa­ta­mas. Eri ae­ga­del sõit­sid Pär­nus­se End­la teat­ri „Ve­del­vors­ti“ vaa­ta­ma ena­mik tru­pi­liik­me­test.

„Tekst on sa­ma, aga Pär­nu la­vas­ta­ja In­go­mar Vih­mar on pan­nud näit­le­jad kaa­sae­ga. Meie lep­pi­si­me al­gu­ses ko­he kok­ku, et tee­me tü­ki ajas­tut­ruult.“
Vi­ha­soo esie­ten­du­sel onu­tüt­re tüt­re Ja­na Roo­pa män­gu vaa­ta­ma tul­nud Lea Sa­lu­mets, kes su­vi­tab Va­na­kü­las, tun­nus­tas: „Nii lus­ti­ga oli ko­gu lu­gu män­gi­tud, et oleks ka ise taht­nud ko­ha­ti kaa­sa te­ha. Osa­täit­jad olid va­li­tud suu­re­pä­ra­selt, igaüks oli omas osas vä­ga hea.“

Eelmine artikkelKodu tur­va­li­sus puh­ku­se ajal
Järgmine artikkel17 aja­kir­ja­nik­ku käi­sid Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ring­rei­sil