Aeg­vii­dus tu­leb põd­ra­ka­ne­pi­fes­ti­val

112
Põdrakanepifestivali idee autor, Nõmbra metsarestorani omanik INDREK LEHT (paremal) koos korilusretkel osalejatega.

Lau­päe­val, 20. mail toi­mub RMK Aeg­vii­du kü­las­tus­kes­ku­se õuel Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja, Aeg­vii­du kü­las­tus­kes­ku­se, Nõmb­ra kar­ja­mõi­sa met­sa­res­to­ra­ni ja MTÜ Vi­sit­Kor­ve­maa eest­võt­tel es­ma­kord­selt põd­ra­ka­ne­pi­fes­ti­val, mis Vi­sit­Kor­ve­maa eest­ve­da­ja Ma­ri­lin Peh­ka sõ­nul ühen­dab loo­dust, toi­tu ja kul­tuu­ri.

„Soo­vi­me viia ini­me­sed lä­he­ma­le oma juur­te juur­de, õpe­ta­da neid ära tund­ma meie loo­du­des lei­du­vaid söö­da­vaid vi­ta­mii­ne ning te­ge­ma neist maits­vaid toi­te. Ei pea ost­ma vä­lis­mai­seid sa­la­teid ja köö­gi­vil­ju, kõi­ge ka­su­li­kum on ko­ha­lik toit, mis kas­vab meie lä­he­du­ses,“ rää­kis ta.

Põd­ra­ka­ne­pi­fes­ti­va­li idee tek­kis eel­mi­sel ke­va­del Nõmb­ra met­sa­res­to­ra­nis, kus said kok­ku piir­kon­na tu­ris­miet­te­võt­jad ning Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ja RMK Aeg­vii­du kü­las­tus­kes­ku­se esin­da­jad: „Ka­hel kok­ku­saa­mi­sel osa­le­sid kum­mal­gi üle paa­ri­küm­ne ini­me­se. Käi­si­me loo­du­ses rin­gi, õp­pi­si­me tund­ma ja kor­ja­si­me met­sa­toi­tu ning te­gi­me neist koos süüa: põd­ra­ka­ne­pi­võr­seid pan­nil, või­lil­leom­let­ti ning le­he­lis­test ja õie­lis­test sa­la­tit, värs­ke ka­se li­mo­naa­di.“

Kui Nõmb­ra met­sa­res­to­ra­ni oma­nik Ind­rek Leht vis­kas õh­ku mõt­te kor­ral­da­da fes­ti­val aas­ta pä­rast uues­ti ja suu­re­malt, kiit­sid üle­jää­nud osa­le­jad sel­le heaks.

Lau­päe­val RMK Aeg­vii­du kü­las­tus­kes­ku­se õuel toi­mu­va fes­ti­va­li ka­vas on ko­ri­lus­ret­ked „Met­sast pat­ta ja pan­ni­le“, met­sa­toi­du töö­toad ja kont­sert.

Igal täis­tun­nil al­ga­vaid ko­ri­lus­ret­ki ju­hi­vad Aeg­vii­du kü­las­tus­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Tii­na Palt­ser, loo­dus­te­ra­peut ja tai­me­tark El­la Ka­ri ning mat­ka­sõ­ber-ret­ke­juht Mee­lis Suur­kaev. Töö­tu­ba­des, mis al­ga­vad igal pool­tun­nil, õpe­ta­tak­se val­mis­ta­ma ret­ke­del kor­ja­tud söö­da­va­test tai­me­dest ning muust loo­dus­li­kust toi­te, mis po­le ai­nult ter­vis­li­kud, vaid ka mait­se­vad häs­ti.

Nõmb­ra kar­ja­mõi­sa met­sa­res­to­ra­ni töö­toas ju­hen­da­tak­se põd­ra­ka­ne­pist ja ha­ri­li­kust tõlk­jast toi­te val­mis­ta­ma, li­saks pa­kub res­to­ra­ni kokk El­le­ry Po­well met­sa­res­to­ra­ni me­nüüd. Aeg­vii­du MTÜ Aja­leid­ja Loo­me­ma­ja nais­te­ga saab õp­pi­da taim­se­te naa­di­pann­koo­ki­de val­mis­ta­mist. Ava­tud on ka Söe­sau­na ta­lu Ivan Chai ning Pil­la­pa­lu Na­tu­ral Cha­ga mus­ta päs­si­ku töö­tu­ba ning ud­mur­ti­de rah­vus­köö­ki tut­vus­tav töö­tu­ba. Fes­ti­va­li lõ­pe­tab ud­mur­ti­de fol­kan­samb­li Oš­mes kont­sert.

Fes­ti­va­li­le on Ma­ri­lin Peh­ka sõ­nul oo­da­tud kõik, kes väär­tus­ta­vad Ees­ti loo­dust ja ter­vis­lik­ku toi­tu­mist ning on ava­tud uu­te­le või­ma­lus­te­le laien­da­da oma toi­du­lau­da meie met­sast pä­rit puh­tast too­rai­nest val­mis­ta­tud söö­giga. Kor­ral­da­jad on val­mis ret­ke­sid ja töö­tu­be pak­ku­ma ku­ni 300 ini­me­se­le.

„Aeg­vii­du po­le suur, soo­vi­ta­me ko­ha­le tul­la ron­gi­ga. Et teak­si­me, kui pal­ju va­ru­da töö­tu­ba­de jaoks ma­ter­ja­li ning kui pal­ju on va­ja par­ki­mis­koh­ti, on kõi­ge olu­li­sem, et kõik osa­le­jad end Vi­sit­Kor­ve­maa le­hel eel­ne­valt re­gist­ree­rik­sid. Re­gist­ree­ri­ge end ka siis, kui ei ta­ha ret­ke­del ega töö­tu­ba­des osa­le­da, vaid liht­salt nii­sa­ma uu­dis­ta­da või ma­he­suu­pis­teid os­ta. See on vä­ga olu­li­ne, et saak­si­me kõi­gi­le pak­ku­da mait­see­la­mu­si ja päe­vast häid emot­sioo­ne,“ sõ­nas Ma­ri­lin Peh­ka.

Fes­ti­va­lia­la­le ja kont­ser­ti kuu­la­ma pää­seb ta­su­ta, töö­toas osa­le­mi­ne mak­sab 5 eu­rot, ko­ri­lus­retk koos ühes töö­toas osa­le­mi­se­ga 15 eu­rot, alaea­lis­te­le on ta­su­ta.

Eelmine artikkelKUL­DAR PÄR­NA ase­mel Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus AVO VEST
Järgmine artikkelTal­lin­na Toom­koo­li õpi­la­sed is­tu­ta­sid Kol­ga mõi­sa kas­ta­nial­lee