VEL­JO TOR­MI­SE 90. sün­niaas­ta­päe­val ava­ti he­li­loo­ja loo­me­pä­ran­di ko­gu­mi­seks vir­tuaal­kes­kus

395
Koo­ri­juht OLEV OJA hoiab käes vil­ja­pea­de­kim­pu ja lei­ba, mil­le kin­kis tal­le Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht UL­VI RAND.

Kont­ser­te­ten­dust „Lin­du­de ära­ta­mi­ne” an­tak­se veel kol­mel va­ra­hom­mi­kul.

Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku, he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne al­gas ree­de, 7. au­gus­ti va­ra­hom­mi­kul soo­me-ug­ri müs­tee­riu­mi „Lin­du­de ära­ta­mi­ne” kont­ser­te­ten­du­se­ga he­li­loo­ja sün­ni­ko­dus Kõr­veaial. Pä­rast­lõu­nal kõ­la­sid ta­lu kõr­val raies­mi­kul koo­ri­laul ja õh­tul pan­di süm­bool­ne nur­ga­ki­vi Vel­jo Tor­mi­se vir­tuaal­kes­ku­se­le, ku­hu koon­dub he­li­loo­ja loo­me­pä­rand ja kõik sel­le­ga seo­tud te­ge­vu­sed.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Ul­vi Rand rää­kis, et eel­kõi­ge on ees­märk ko­gu Vel­jo Tor­mi­se loo­ming süs­te­ma­ti­see­ri­da, kor­ras­ta­da ja toi­me­ta­da pro­fes­sio­naal­selt: „Vel­jo soo­vis en­da loo­me­pä­ran­di tal­le­ta­mist ühe­le plat­vor­mi­le, kah­juks ei saa­nud see te­ma elua­jal teoks. Pä­rast he­li­loo­ja siit il­mast lah­ku­mist va­ja­dus ühi­se plat­vor­mi jä­re­le kas­vas. Tor­mi­se pe­re­kon­na poo­le pöör­du­ti sel­les kü­si­mu­ses jär­jest roh­kem, aeg oli ha­ka­ta teos­ta­ma Vel­jo Tor­mi­se soo­vi. Vel­jo Tor­mis oli loo­nud en­da­ni­me­li­se kul­tuu­ri­selt­si Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja. Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si usal­dus­väär­sus ja hea ku­vand and­sid alu­se, et ol­la part­ner nii kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi­le kui ka fon­di­de­le. Loo­mu­li­kult tõs­ta­tus tee­ma, kas võ­tak­si­me ve­da­da loo­me­pä­ran­di in­ter­ne­ti­põ­hi­se koon­da­mi­se, säi­li­ta­mi­se ja aren­da­mi­se. Loo­da­me, et vir­tuaal­kes­kus saab rah­va hul­gas häs­ti po­pu­laar­seks.”

Oodatakse koorijuhtide ja muusikateadlaste abi
Vel­jo Tor­mi­se abi­kaa­sa, tun­tud teat­ri­tead­la­ne Lea Tor­mis pi­das et­te­võt­mist vä­ga va­ja­li­kuks: „Siis, kui Vel­jo veel elas, kü­si­ti, kus min­gid noo­did on il­mu­nud, kust se­da või teist võib lei­da. Küll on hea, et kes­kus on nüüd ole­mas. On täh­tis, et in­fo oleks ühes ko­has koos. Ini­me­sed, kel­lel on mi­da­gi saa­ta, peak­sid sel­le­le kaa­sa ai­ta­ma.”

Ul­vi Rand üt­les, et vir­tuaal­kes­ku­se tea­be eest on sel­le loo­mi­sest ala­tes hoolt kand­nud Tõ­nu Tor­mis ja Im­mo Mih­kel­son: „Im­mo on Ar­vo Pär­di Kes­ku­ses kor­ras­ta­nud Ar­vo Pär­di loo­min­gu ar­hii­vi. Pil­did ja vi­suaal­ne ma­ter­jal käib Tõ­nu käest lä­bi.”

Im­mo Mih­kel­so­ni sõ­nul on Vel­jo Tor­mi­se muu­si­ka le­vik üle maail­ma mär­ka­ma­tult laie­ne­nud, eri­ti vii­ma­sel küm­me­kon­nal aas­tal: „Vir­tuaal­kes­kus hak­kab kol­lekt­sio­nee­ri­ma, mis väl­jas­pool Ees­tit Tor­mi­se loo­min­gu­ga te­hak­se ja mis toi­mub. Te­gu po­le sp­rin­di­ga, pi­gem ma­ra­to­ni­jook­su­ga. Kõi­ge juu­res on olu­li­ne Ul­vi Ran­na ener­gia.”

Ul­vi Rand rõ­hu­tas, et vä­ga oo­da­tak­se koo­ri­juh­ti­de va­ba­taht­lik­ku abi, sa­mu­ti muu­si­ka­tead­las­te as­ja­tund­lik­ku pil­ku Vel­jo Tor­mi­se loo­min­gu üle­vaa­ta­mi­sel: „Osa te­ge­vu­si eel­dab ra­has­tust, loo­da­me kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi abi­le. On käi­vi­tu­nud Hooand­ja kam­paa­nia, ku­hu saab te­ha an­ne­tu­se vir­tuaal­kes­ku­se aren­da­mi­seks.”

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht li­sas, et te­ma kan­da on vir­tuaal­kes­ku­se ad­mi­nist­ree­ri­mi­ne ning te­ge­vu­se koor­di­nee­ri­mi­ne koos­töös pro­jek­ti­juht Iti Te­de­ri­ga: „Selt­si­le toob vir­tuaal­kes­kus li­sa­tööd, see on eda­si­viiv ja tä­hen­dab aren­gu­hü­pet. Loo­da­me, et Vel­jo Tor­mi­se sa­jan­daks sün­niaas­ta­päe­vaks saak­si­me töö teh­tud.”

Ta­luõue­le oli üles sea­tud suur ek­raan, mil­lel ilut­ses vir­tuaal­kes­ku­se in­ter­ne­ti­kül­je aad­ress vel­jo­tor­mis.com. Kul­tuu­ri­selt­si kut­sel he­li­loo­ja sün­ni­ko­ju saa­bu­nud Vel­jo Tor­mi­se muu­si­ka aus­ta­ja­te­le näi­da­ti Lux­fil­mi režis­söö­rilt Mar­go Sii­mo­nilt tel­li­tud lü­hi­fil­mi, kus Vel­jo Tor­mi­se muu­si­ka tä­hen­du­sest kõ­ne­le­sid he­li­loo­jad, di­ri­gen­did, muu­si­ka­tead­la­sed. Fil­mis sai sõ­na ka pea­te­ge­la­ne.

Siis kut­sus Ul­vi Rand pub­li­ku et­te Vel­jo Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ses ja vir­tuaal­kes­ku­se käi­ma tõm­ba­mi­ses olu­list osa täit­nud ini­me­si. Ek­raa­ni juur­de ri­vis­tu­sid kont­ser­te­ten­du­se „Lin­du­de ära­ta­mi­ne” di­ri­gent Jan­ne Fri­do­lin ning la­vas­ta­jad An­ne Türn­pu ja Eva Kol­dits, Kõr­veaial esi­ne­nud koo­ri­de di­ri­gen­did: Kuu­sa­lu mees­koo­ri di­ri­gent Ene Jär­vik, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri di­ri­gent Taa­vi Es­ko, Ees­ti Rah­vus­mees­koo­ri di­ri­gent Mikk Üleo­ja ning koo­ri­juht ja muu­si­ka­pe­da­goog Tiia-Es­ter Loit­me, Tõ­nu Tor­mis, Im­mo Mih­kel­son, koo­ri­ju­hid Olev Oja, Pee­ter Pe­rens ja Ants Soots, sa­mu­ti Mer­li Ants­maa Atii­mist, Li­se­te Velt Klas­si­ka­raa­diost, Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ta­lu pe­re­mees And­res Nur­ja ja pe­re­nai­ne Jan­ne Nur­ja. Ul­vi Rand kin­kis igaü­he­le vil­ja­pea­de kim­bu ja Kai Vald­man­ni küp­se­ta­tud lei­va.

Soo­me-ug­ri müs­tee­riu­mi „Lin­du­de ära­ta­mi­ne” la­vas­ta­jad EVA KOL­DITS ja AN­NE TÜRN­PU is­tu­vad Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­pai­gas sau­na ees.

Va­ra­hom­mi­ku­se laul­mi­se müs­ti­li­ne ko­ge­mus
Se­ga­koo­ri Vox Po­pu­li esi­ta­tud soo­me-ug­ri müs­tee­riu­mi la­vas­ta­ja An­ne Türn­pu sõ­nul läks va­ra­hom­mi­ku­ne „Lin­du­de ära­ta­mi­se” maail­ma esie­ten­dus ime­li­selt häs­ti ja la­vas­tu­se­pai­ga va­lik raies­mi­ku­le osu­tus ar­mas­tu­seks esi­me­sest sil­ma­pil­gust: „Iga raies­mik on dra­maa­ti­li­ne, suur lu­gu oli ju­ba isee­ne­sest eten­du­ses sees, see hoiab ka meie väi­ke­sed lood ko­hal. Eten­dus on mõel­dud nii vi­suaal­selt kui ka kõ­la­li­selt va­ra­hom­mi­kul ko­ge­mi­seks, siis on ab­so­luut­selt tei­ne pilt ja kõ­la kui päe­val, mil pub­lik sai vaa­da­ta la­vas­tu­se mu­gan­da­tud osa.”

Vox Po­pu­li laul­ja And­re Kal­da­mäe sõ­nul ins­pi­ree­ris raies­mik vä­ga häs­ti: „Kel­la viie ajal laul­des oli müs­ti­li­ne ko­ge­da, kui­das mets ka­jas vas­tu, män­gis meie eten­du­se­ga kaa­sa.”

An­ne Türn­pu rää­kis, et eten­du­se idee kuu­lub Jan­ne Fri­do­li­ni­le: „Ot­sus­ta­si­me, et tee­me Vel­jo Tor­mi­se loo­min­gu kont­ser­te­ten­du­se, kus ka­su­ta­me soo­me-ug­ri rah­vas­te me­loo­diaid, mi­da he­li­loo­ja oli sead­nud koo­ri­le. Soo­me-ug­ri rah­vas­tel oli us­ku­mus, et ke­va­dis­te ränd­lin­du­de­ga saa­bu­vad ka esi­va­ne­mad ja neid tu­leb ilu­sas­ti vas­tu võt­ta, et põl­lul kas­vaks vi­li, si­gi­nek­sid loo­mad ja sün­nik­sid lap­sed.”

La­vas­ta­ja Eva Kol­dit­si sõ­nul on eten­du­se idee ül­di­nim­lik: „Üks mõ­te on, et suu­dak­si­me ini­mes­te­na sün­di­da uues­ti. Pealt­vaa­ta­jad is­tu­vad tri­büü­ni­del na­gu ja­hi­tor­ni­des, vaa­ta­vad üle­valt üh­te hää­bu­vat rii­ki. An­ne üt­les va­ra­se­mas in­terv­juus: või­me en­dalt 2020. aas­tal kü­si­da, kas meil on veel õi­gus en­nast pi­da­da soo­meug­ri­las­teks.”

Esie­ten­du­se eel nä­dal ae­ga Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas öö­bi­nud Vox Po­pu­li laul­jad är­ka­sid proo­vi­päe­va­del öö­sel kell 3, et sea­da hääl ja meel val­mis kell 5 al­ga­vaks eten­du­seks. Õpi­ti ka soo­me-ug­ri keel­te hääl­dust, kü­las käi­sid ko­mi, ud­murt ja ma­ri, kel­le­le laul­di nen­de rah­va­lau­le Vel­jo Tor­mi­se sea­des. Kui­das ke­ha loo­du­ses esi­ne­des ra­ken­da­da, ai­tas laul­ja­tel et­te val­mis­ta­da näit­le­ja Ras­mus Kal­ju­järv.

Kul­tuu­ri­mi­nis­ter Tõ­nis Lu­kas pi­das Vel­jo Tor­mi­se sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mist ta­luõuel ko­du­seks ja kont­ser­ti meel­di­vaks. Ta kin­kis Lea Tor­mi­se­le lil­led ja ni­me­tas te­da heaks hald­jaks. Väl­ja kuu­lu­ta­ti Vel­jo Tor­mi­se sti­pen­diu­mi saa­ja, noor he­li­loo­ja ja di­ri­gent Ras­mus Puur. Kuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba pak­kus kü­la­lis­te­le mul­gi­put­ru, mis oli Vel­jo Tor­mi­se üks lem­mik­söö­ke. Kont­ser­te­ten­dust „Lin­du­de ära­ta­mi­ne” saab vaa­da­ta ka ee­lo­le­val ree­del, lau­päe­val ja pü­ha­päe­val.