Aeg­vii­dus on ka tä­na­vu kolm ko­du­koh­vi­ku­te­päe­va

524
Pär­na tä­na­va koh­vi­kus Ka­la&Kook müüs pe­re­nai­ne TII­NA LÕU­GAS (pa­re­mal) pea­mi­selt koo­ke, pe­re­mees JAA­NUS TÜ­LI (te­ma kõr­val) suit­se­tas ka­la ja hoo­lit­ses mee­le­la­hu­tu­se eest.

Aeg­vii­dus olid ko­du­koh­vi­kud ava­tud möö­du­nud lau­päe­val-pü­ha­päe­val, kol­mas koh­vi­ku­te­päev on tu­le­val pü­ha­päe­val.

Koh­vi­ku­te­päe­vad toi­mu­vad Aeg­vii­dus kuuen­dat kor­da. Nel­jal aas­tal oli eest­ve­da­ja rah­va­ma­ja too­na­ne ju­ha­ta­ja Vir­ge Palm­sa­lu, möö­du­nud aas­tal võt­tis pea­kor­ral­da­mi­se en­da kan­da MTÜ Aja­leid­ja. Siis vii­di koh­vi­ku­te­päe­vad lä­bi kol­mel jär­jes­ti­ku­sel pü­ha­päe­val, et ka te­gi­jail en­dil oleks või­ma­lik tei­si koh­vi­kuid kü­las­ta­da.

Sel aas­tal oli põ­hi­kor­ral­da­ja taas rah­va­ma­ja, kuid koh­vi­ku­te­päe­vi on kolm na­gu mul­lu­gi. Rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Bir­git Pih­la­mäe üt­les, et koh­vi­ku­pi­da­jaid ot­si­ma ei pi­da­nud, hu­vi­li­si oli pal­ju.

Lau­päe­val oli lahti 5 koh­vi­kut, pü­ha­päe­val 9, tu­le­val pü­ha­päe­val on 8. Ena­mas­ti on igal päe­val ava­tud eri­ne­vad koh­vi­kud, vaid mõ­ni tegutseb ka­hel või kõi­gil kol­mel päe­val. Sõ­nu­mi­too­ja jõu­dis pü­ha­päe­val tut­vu­da 7 ko­du­koh­vi­ku­ga.

Ko­du­sed lei­vad Pil­la­pa­lust
Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ees oli ava­tud Pil­la­pa­lu kü­la Mu­ru ta­lu Lei­va­lett, kus müü­di ko­dus küp­se­ta­tud lei­va­pät­se. Pe­ree­ma Kers­ti Kaa­sik selgitas, et ot­sis aas­taid juu­re­ti­se­ga teh­tud täis­te­ra­lei­ba ning ku­na ei leid­nud, hak­kas ise te­ge­ma.

„Enam lei­ba poest ei os­ta, küp­se­tan ise, sest mul­le vä­ga meel­dib see leib. Teen um­bes kor­ra nä­da­las kolm tükki kor­ra­ga, kui oma pe­rest üle jääb, kin­gi­me ära. Koh­vi­ku­te­päe­va­le tu­li­me ka eel­kõi­ge sel­le­pä­rast, et kui on veel kee­gi, kel­le­le sel­li­ne leib mait­seb, siis teab, et peab ise te­ge­ma. Tööl käies ei pruu­gi mui­du­gi jõu­da, sel­le­pä­rast ka­su­tan­gi prae­gu ae­ga, mil olen las­te­ga ko­du­ne. Ku­na ko­duah­jus saab kor­ra­ga vä­he lei­ba te­ha, ole­me siin kol­mel päe­val, et kõi­gi­le soo­vi­jai­le jät­kuks,“ rää­kis Kers­ti Kaa­sik.

Lau­päe­val är­kas ta va­ra­hom­mi­kul kell viis, et ko­duah­jus 12 pät­si val­mis küp­se­ta­da, õh­tul val­mis­tas järg­mi­se päe­va lei­ba­sid kel­la ka­he­ni öö­sel. Lei­va­le­ti ta­ga olid müü­ja­te­na ame­tis pea­gi 13aas­ta­seks saav Eu­dor ja küm­ne­ne Anas­ta­sia Eu­ni­ka, kes lisaks ema küp­se­ta­tud lei­vale pak­ku­sid kü­las­ta­jai­le ka oma­teh­tud küüs­lau­gu­lei­ba­sid ja ka­se­mah­la.

Maa­sool ja Mul­lid
Aeg­vii­du koo­li õpe­ta­ja­te koh­vi­kus Maa­sool küp­se­tas di­rek­tor Tii­na Stein­berg ka tänavu ko­ha­peal pann­koo­ke, õpe­ta­jad müü­sid sa­la­tit, soo­la­seid ja ma­gu­said suu­pis­teid ning koo­ke.
„Meil on kok­ku­le­pe – kes koo­lis aas­ta jook­sul koh­vi ta­ha­vad juua, on siin ko­hal, koh­vi­ku­tu­lu lä­heb koh­vi­ra­haks,“ sel­gi­tas di­rek­tor.

Õpe­ta­jad li­sa­sid, et oma­va­hel ei le­pi­tud kok­ku, mi­da kee­gi val­mis­tab, igaüks te­gi mõnd oma firmarooga.

Kui nel­ja­tun­ni­ne koh­vi­ku­päev oli enam-vä­hem poo­le peal, oli rah­vast käi­nud nii pal­ju, et suur osa heast-pa­re­mast hak­kas ot­sa saa­ma.

„Oa­sa­la­tit oli um­bes viis liit­rit, se­da veel ja­gub ning pann­koo­gi­tai­nast saan va­ja­du­sel juur­de te­ha,“ üt­les Tii­na Stein­berg.

Ku­na ilm oli ilus ja pal­ju kü­las­ta­jaid tu­li koh­vi­kus­se jalg­rat­ta­ga, mui­gas ta, et tu­le­val aas­tal võiks ava­da dri­ve-in koh­vi­ku, kus rat­tu­rid saa­vad sõi­du pealt tee­nin­da­tud.

Koo­li­ma­ja vas­tas, Aeg­vii­du va­na pos­ti­jaa­ma ees ava­tud koh­vi­ku Mul­lid pea­mi­ne müü­giar­tik­kel oli suu­pis­te­te kõr­val ko­dus­test mah­la­dest-sii­ru­pi­test val­mis­ta­tud li­mo­naa­d. Va­li­kus olid eba­kü­doo­nia, kree­gi, õu­na-pi­par­mün­di ja ra­bar­be­ri jää­kül­mad joo­gid.

„Ku­na soe­ta­si­me paar kuud ta­ga­si en­da­le mul­li­ma­si­na ja ar­mu­si­me sel­les­se, oleks ol­nud kurb, kui ei saaks se­da teis­te­le pak­ku­da,“ ju­tus­tas koh­vi­ku juht An­de­ro Raa­va.

Kui eel­mi­sel aas­tal oli te­ma ema Kris­ti Raa­va li­saks oma ko­du­koh­vi­ku­le ka Aeg­vii­du koh­vi­ku­te­päe­va­de pea­kor­ral­da­ja, siis sel aas­tal ni­me­tas ta end ko­dus pi­gem abi­töö­jõuks ning näi­tas kü­las­ta­jai­le oma loo­dus- ja loo­ma­te­raa­pia­kes­ku­se ka­nu. Koh­vi­ku­te­päe­va põ­hi­te­gi­jad olid pe­re kolm last. Tel­li­mu­si vas­tu võt­nud pe­re­tü­tar He­le­na Raa­va rää­kis, et va­nem vend An­de­ro soo­vis kat­se­ta­da, kas saab ko­du­koh­vi­ku or­ga­ni­see­ri­mi­se­ga hak­ka­ma.

Kris­ti Raa­va sõ­nul an­dis ko­du­koh­vi­ku­päev noor­te­le vä­ga hea et­te­võt­lu­se koo­li­tu­se: „An­de­ro koos­tas ar­vu­tis ee­lar­ve, kül­mi­ku peal oli ni­me­ki­ri ja iga as­ja ta­ga ni­mi, kes sel­le eest peab vas­tu­ta­ma, poes käi­di ni­me­ki­ri peos.“

An­de­ro Raa­va li­sas, et koos tegutsemine te­ki­tas pe­reet­te­võt­te tun­de.

Pa­ga­riä­ri­le sar­na­ne­vat koh­vi­kut Fan­taa­sia pi­da­sid BIR­GIT ROOL, JA­NE-LY MIIL ja TRII­NU FROSS.

Fan­taa­sia- ja kä­si­töö­koh­vi­kud
Ka­se tä­na­va ää­res ava­tud koh­vi­kus Fan­taa­sia müü­sid Trii­nu Fross ja Ja­ne-Ly Miil sel­jan­kat ning laias va­li­kus ah­ju­soo­je saiu ja pi­ru­kaid.

„Rah­vast käib lai­ne­te­na – va­he­peal on kor­ra­ga vä­ga pal­ju, see­jä­rel jäl­le on lii­ga ra­hu­lik,“ sõ­nas Trii­nu Fross.

Aeg-ajalt käis köö­gis va­ra­hom­mi­kul kel­la viiest as­kel­da­nud Bir­git Rool vaa­ta­mas, kas mi­da­gi on va­ja juur­de.

„Ini­me­sed ju söö­vad ja nau­di­vad,“ põh­jen­das ta sel­le su­ve ühe kõi­ge pa­la­va­ma il­ma­ga kuu­ma plii­di ees te­gut­se­mist.

Kõi­ge me­nu­ka­maks osu­tu­sid fri­tüü­ris küp­se­ta­tud li­ha­pi­ru­kad, ka pit­sa­saia­ke­sed ku­ke­seen­te­ga said rut­tu ot­sa ning tu­li juur­de te­ha.

Tuleval pü­ha­päe­val pa­ne­vad Fan­taa­sia-koh­vi­ku te­gi­jad oma ro­he­li­se tel­gi üles tei­se­le pool­e raud­teed Pii­be maan­tee äär­de Trii­nu Fros­si va­nae­ma ko­duae­da.

Pap­li tä­na­val avas teist aas­tat üheks päe­vaks uk­sed koh­vik Ka­Re­Na, mi­da pi­da­sid sõb­ran­nad Kat­rin Tsu­pi­na, Ree­li­ka Tar­be ja Anas­ta­sia Mal­ko­va. Sel aas­tal müü­di li­saks oma­val­mis­ta­tud küp­se­tis­te­le ka kä­si­tööd – Anas­ta­sia Mal­ko­va hee­gel­da­tud nuk­ke, mis olid kar­pi­des koos Kat­rin Tsu­pi­na joo­nis­ta­tud pil­ti­de­ga.

Tüd­ru­kud mär­ki­sid, et tä­na­vu oli kü­las­ta­jaid eel­mi­sest aas­tast vä­hem: „Pa­ni­me küll tä­na­va ots­tes­se oma koh­vi­ku vii­dad, aga Aeg­vii­tu sis­se­sõit­ja­te jaoks võik­sid tee ää­re ol­la suu­red sil­did, et tul­ge meie koh­vi­ku­tes­se.“

Sa­mu­ti Pii­be maan­tee ää­res, kaup­lu­se vas­tas ko­du­hoo­vis oli ava­tud Kä­si­töö­koh­vik, kus pe­re­nai­ne Mel­la Tamm­järv müüs oma kä­si­tööd – hee­gel­da­tud loo­ma­ke­si. Te­ma õe­tü­tar Eve­lin Pai­mets koos kaa­sa Er­mo Lut­su­ga pak­ku­sid koh­vi­kus koo­ke-pi­ru­kaid, na­tu­raal­seid kui­va­ta­tud mar­ja­rul­le, ha­pu­kur­ki, 9aas­ta­ne Eli­sa­beth suhk­ru­vat­ti. Ma­gu­sa pea­le on ha­pu­kur­gi soov vä­ga suur, vä­ga po­pid olid ka pu­ra­vi­ku­pi­ru­kad, kinnitasid möö­du­nud nä­da­lal ka­hel päe­val ava­tud ol­nud koh­vi­ku pi­da­jad.

Eve­lin Pai­mets ju­tus­tas, et va­rem on käi­nud Aeg­vii­du koh­vi­ku­päe­val kü­las­ta­ja­na, sel aas­tal ot­sus­ta­ti ka ise koh­vik ava­da: „Kõik sai al­gu­se sel­lest, et tä­di Mel­la hak­kas ke­va­del kä­si­töö­loo­ma­ke­si te­ge­ma. Ku­na tüt­rel on äri õp­pi­mi­seks suhk­ru­va­ti­ma­sin, mõt­le­si­me, et võiks need ini­mes­te­ni viia. Läks vä­ga häs­ti. Roh­kem käis ko­ha­lik­ku rah­vast, aga ka pal­ju võõ­raid.“

Kä­si­töö­koh­vi­ku­pi­da­jad, kes olid et­te­val­mis­tu­si ha­ka­nud te­ge­ma unea­jast, na­gu ka mit­med tei­sed koh­vi­ku­te­päe­val osa­le­jad, ar­va­sid, et järg­mi­sel aas­tal võiks iga ko­du­koh­vik ise va­li­da, mis kell uk­sed avab ja mis kel­la­ni te­gut­seb, siis ei ole te­gi­jail nii suurt tem­pot peal, koh­vi­kud on ava­tud pi­ke­ma aja väl­tel ning kü­las­ta­jad saa­vad ko­ha­peal ra­hu­li­kult ae­ga vee­ta, ei pea ühest ko­hast tei­se tor­ma­ma.

Pi­du suit­su­ka­la ja bän­di­de­ga
Kõi­ge kauem oli pü­ha­päe­val ava­tud Pär­na tä­na­va äär­ne kol­man­dat aas­tat üheks päe­vaks ava­tud koh­vik Ka­la&Kook. Koh­vi­ku pe­re­nai­ne Tii­na Lõu­gas pak­kus ala­tes sü­da­päe­vast kar­tu­li­put­ru ning suu­res va­li­kus koo­ke-küp­se­ti­si, pe­re­mees Jaa­nus Tü­li suit­se­tas ko­ha­peal rää­bi­seid.

„Eel­mi­sest aas­tast on nii po­si­tiiv­ne ta­ga­si­si­de, et mo­ti­vee­ris ka tä­na­vu te­ge­ma. Kui oled ne­li tun­di rää­bis­te­ga mäs­sa­nud, siis mõt­led küll, et vii­ma­ne kord, aga see tun­ne lä­heb üle, kui saad head ta­ga­si­si­det. Ost­sin tä­na­vu 20 ki­lo värs­ket ka­la, 15 müü­me koh­vi­kus, viis an­nan bän­di­mees­te­le,“ sõ­nas ta.

Mit­me bän­di trum­mi­mees oli koh­vi­ku­te­päe­va­le tä­na­vu koos en­da­ga esi­ne­ma kut­su­nud an­samb­lid Prints­hop koos so­lis­ti Kris­tii­na Sand­ra Sau­man­niga, The IceB­rea­kes, mil­les laul­sid Su­lev Müür­sepp ehk ar­tis­ti­ni­me­ga Sul­li­wan ja And­rus Uus­põld ning Poss, mil­le so­list on Ar­let Pal­mis­te. Esi­me­ne bänd tu­li „la­va­le“ ehk tä­na­va äär­de püs­ti­ta­tud tel­ki pä­rast­lõu­nal kel­la nel­ja ajal, kui üle­jää­nud koh­vi­kud sel­leks kor­raks uk­sed sul­ge­sid. Pub­lik kuu­las-tant­sis tä­na­val.

„Mõt­le­si­me ju­ba eel­mi­sel aas­tal, et ehk oleks õi­gem ko­li­da kõ­la­ko­ja par­ki, aga see on lo­gis­ti­li­selt kehv, sest Jaa­nus peab lisaks esi­ne­mi­se­le sa­mal ajal ka ka­la suit­se­ta­ma,“ üt­les Tii­na Lõu­gas.

Eelmine artikkelVEL­JO TOR­MI­SE 90. sün­niaas­ta­päe­val ava­ti he­li­loo­ja loo­me­pä­ran­di ko­gu­mi­seks vir­tuaal­kes­kus
Järgmine artikkelAru­kü­las al­gab pääs­te­de­poo ja Ra­ve­ni kon­to­ri ehi­ta­mi­ne