Veel ­kord Vi­ru ra­bast ja Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­test

1731
RINGO RINGVEE, TOIVO ARUMETS, ANNIKA BLUM, ERKI VAIKRE, EMIL RUTIKU ja LEMBIT REILE arutavad kompromissivõimalusi.

Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tas 5. sep­temb­ri le­hes Vi­ru ra­bas toi­mu­va usu­kuu­lu­ta­mi­se­ga seo­ses tek­ki­nud vas­tuo­lu­dest ko­ha­li­ke ela­ni­ke ja Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te va­hel.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 4. ok­toob­ril ko­gu­ne­sid Kol­ga Rah­va Maj­ja ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na esin­da­ja­te­na Uu­ri kü­la­va­nem Emil Ru­ti­ku, Ka­ha­la kü­la­va­nem Jaa­nus Hein, loo­dus- ja pä­ran­di­koo­li­tu­si pak­ku­va MTÜ Est­lan­der asu­ta­ja ning eest­ve­da­ja Er­ki Vaik­re ja Bri­git­ta Vaik­re Kol­gast, An­ni­ka Blum Mus­ta­met­sa kü­last. Osa­les ka Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge And­res Hein­ver, kes too­ni­tas, et esin­dab sel­lel kok­ku­saa­mi­sel MTÜd Kol­ga Aren­dus, mit­te vo­li­ko­gu. Je­hoo­va tun­nis­ta­jaid esin­da­sid ju­rist Lem­bit Rei­le, Toi­vo Aru­mets Viim­si-Kuu­sa­lu ko­gu­du­sest ja Alek­sei Fo­min Lok­sa ko­gu­du­sest. Koh­tu­mi­sel vii­bis si­se­mi­nis­tee­riu­mi usuas­ja­de osa­kon­na nõu­nik Rin­go Ring­vee.

Kut­su­tud olid veel Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm ja esin­da­ja RMKst. Mait Kröönst­röm ei saa­nud osa­le­da, ku­na esialg­set koh­tu­mi­se ae­ga ni­hu­ta­ti hi­li­se­maks ja tal oli va­ra­sem kok­ku­le­pe vi­lis­ta­da Lool Ees­ti meist­ri­võist­lus­te raa­mes pee­tud jalg­pal­li­koh­tu­mist. RMK sei­su­ko­ha saa­tis kü­las­tus­kor­ral­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Mar­ge Ram­mo koo­so­le­ku kor­ral­da­ja­te­le kir­ja­li­kult.

Koo­so­lek kes­tis pool­teist tun­di
Er­ki Vaik­re ja Emil Ru­ti­ku sel­gi­ta­sid koo­so­le­ku jook­sul kor­du­valt tee­ma­püs­ti­tu­se ja koh­tu­mi­se ees­mär­ki: ko­ha­li­kud ko­gu­kon­na­liik­med mõis­ta­vad häs­ti, et te­gu ei ole ju­rii­di­li­se vaid­lu­se­ga, ku­na ot­se­selt ei ri­ku­ta üh­te­gi sea­dust, vaid soov on jõu­da oma­va­he­li­se­le kok­ku­lep­pe­le. Ko­ha­li­ke ela­ni­ke ni­mel pa­lus Er­ki Vaik­re Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­tel lõ­pe­ta­da oma usu­kuu­lu­ta­mi­ne Vi­ru ra­ba prae­gu­se sis­se­pää­su juu­res kui sel­les­se pai­ka so­bi­ma­tu ja ko­gu­kon­da häi­riv te­ge­vus ning viia see Vi­ru ra­bast üle mõn­da tei­se so­bi­va­mas­se koh­ta.

Lem­bit Rei­le väl­jen­das Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te poolt rõõ­mu, et lõ­puks ome­ti mõis­ta­vad nad, mil­les üld­se prob­leem on. Sa­mas kes­ken­du­sid te­ma, Alek­sei Fo­min ja Toi­vo Aru­mets koo­so­le­kul oma sõ­na­des eel­kõi­ge Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te te­ge­vu­se tut­vus­ta­mi­se­le ning sõ­nu­mi­te pro­pa­gee­ri­mi­se­le.

Aru­te­lu käi­gus tun­nis­ta­sid mõ­le­mad osa­poo­led, et Vi­ru ra­ba prae­gu­ne park­la on vä­ga kit­sas ning sõi­du­ki­te­ga ma­nöö­ver­da­mi­ne on ju­ba ini­mes­te­le oht­li­kuks muu­tu­nud. Võe­ti tead­mi­seks Mar­ge Ram­mo edas­ta­tud sõ­num, et RMK on koos­töös Kuu­sa­lu val­la ja maan­teea­me­ti­ga alus­ta­nud Vi­ru ra­ba par­ki­mis­kü­si­mu­se­le tõ­hu­sa­ma la­hen­di leid­mist. Alg­se ka­van­di ko­ha­selt saab plaa­ni­ta­va park­la asu­ko­haks tu­gi­maan­tee nr 85 Liia­pek­si-Lok­sa tee­maa Vi­ru ra­bas­se si­se­ne­va tee lä­he­dal, kuid park­la asu­koht ja ula­tus täp­sus­tu­vad pro­jek­tee­ri­misp­rot­ses­si käi­gus. Li­saks tea­tas Mar­ge Ram­mo, et ka­van­da­ta­vas­se park­las­se on plaan luua ka koht eri­ne­va­te tee­nus­te osu­ta­mi­seks.

RMK-l on prae­gu keh­tiv suu­sõ­na­li­ne kok­ku­le­pe Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te­ga, et nad või­vad au­to­de par­ki­mi­se ko­ha äär­ses met­sas oma ma­ter­ja­le hu­vi­lis­te­le ja­ga­da, see­juu­res häi­ri­ma­ta Vi­ru ra­ba kü­las­ta­jaid. Sa­mu­ti ei to­hi nen­de te­ge­vus pii­ra­ta ega ta­kis­ta­da au­to­de par­ki­mist. Vi­ru ra­ba kui äär­mi­selt kü­las­ta­ta­va ob­jek­ti jooks­va hool­du­se­ga iga­päe­va­selt te­ge­le­vad RMK töö­ta­jad ei ole siia­ni Vi­ru ra­ba au­to­de par­ki­mi­se ko­has kok­ku­lep­pest kõr­va­le­kal­du­mi­si tä­hel­da­nud, tõ­des Mar­ge Ram­mo.

Oma kir­ja­li­ku sõ­nu­mi lõ­pe­tas ta tõ­de­mu­se ja et­te­pa­ne­ku­ga: „Kui ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le tun­dub Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te te­ge­vus häi­riv ja ko­ha­tu, siis oleks mõist­lik see te­ge­vus prae­gus­tes olu­des kat­kes­ta­da või pea­ta­da. Meie et­te­pa­nek on pea­ta­da se­niks Vi­ru ra­ba au­to­de par­ki­mi­se ko­has iga­su­gu­ne mit­te­kü­las­tus­kor­ral­dus­li­ke tee­nus­te osu­ta­mi­ne ja te­ge­vus­te kor­ral­da­mi­ne, seal­hul­gas ka Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te te­ge­vus.“

Mil­les kok­ku le­pi­ti
Te­ge­li­kult jäid ot­se­sed kok­ku­lep­ped sel koh­tu­mi­sel sõl­mi­ma­ta.

Je­hoo­va tun­nis­ta­jad võt­sid vas­tu ko­gu­kon­da­de liik­me­te ni­mel enim kõ­nel­nud Er­ki Vaik­re pal­ve aus­ta­da ko­gu­kon­da­de ja põ­li­se­la­ni­ke soo­ve, tul­la vas­tu ja lõ­pe­ta­da neid häi­riv te­ge­vus – Je­hoo­va tun­nis­ta­jad lu­ba­sid mõel­da-kaa­lu­da va­rian­te. Lem­bit Rei­le hin­das Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te ni­mel koh­tu­mist vä­ga po­si­tiiv­selt ja oli ra­hul, et õn­nes­tus kok­ku tul­la ühe laua äär­de, sil­mast sil­ma oma­va­hel va­lu­punk­ti­dest rää­ki­da.

And­res Hein­ver tõ­des koh­tu­mi­se lõ­puks, et prob­leem ei kuu­lu­gi te­ge­li­kult val­la kom­pe­tent­si, vaid tu­leb­ki la­hen­da­da as­jao­sa­lis­te ini­mes­te va­hel.

Rin­go Ring­vee, kes esin­das laua ta­ga ain­sa­na rii­ki, jäi lõ­pe­tu­seks na­pi­sõ­na­li­seks, ku­na üh­te­gi õi­gu­sak­ti, mil­le­le tu­gi­ne­da kä­sit­le­tud prob­lee­mi­le la­hen­du­se leid­mi­seks, ei ole. „Tu­leb­ki lei­da komp­ro­miss,“ sõ­nas ta. „Sõl­mi­da oma­va­he­li­sed kok­ku­lep­ped ja läh­tu­da ee­ti­kast.“ Ka te­ma tõi eri­ti po­si­tiiv­se as­jao­lu­na väl­ja sel­le, et ini­me­sed, kel­lel on prob­leem, saa­vad oma­va­hel kok­ku ja rää­gi­vad as­jast.