Veeb­rua­rist tel­lib Kuu­sa­lu vald sot­siaalt­rans­por­di­tee­nust vaid Kop­li­met­sa OÜ-lt

1401

Uue ava­li­ku kon­kur­si tu­le­mu­se­na on Kuu­sa­lu val­lal taas üks sot­siaalt­rans­por­di­tee­nu­se osu­ta­ja.

„Va­ne­mad ini­me­sed üt­le­vad, nad po­le har­ju­nud sel­li­se luk­su­se­ga, et viiak­se ars­ti juur­de väi­ke­bus­si­ga,“ mär­gib Tii­na Peen­sa­lu, kes te­gut­seb Kop­li­met­sa OÜ in­va­bus­si klien­di­saat­ja­na.

Ta sel­gi­tab, et ka­hel va­ra­se­mal aas­tal on Kuu­sa­lu val­las sõi­du­ta­tud sot­siaalt­rans­por­di va­ja­jaid in­va­sõi­tu­deks ko­han­da­tud mah­tu­ni­ver­saal-au­to­de­ga, mis on olu­li­selt väik­se­mad. Kop­li­met­sa OÜ ka­su­tab in­va­bus­si Volks­wa­gen Craf­ter, mil­lel on tõs­tuk. Bus­sis saab sõi­ta ka ra­tas­too­lis is­tu­des või kan­de­raa­mil la­ma­des.

Kop­li­met­sa OÜ in­va­bus­si juht ja va­ja­du­sel sa­mu­ti klien­di saat­ja-abi­li­ne on Too­mas Peen­sa­lu – kui on tar­vis, ai­tab te­ma­gi sot­siaalt­rans­por­di tel­li­nud ini­me­sel rii­des­se pan­na, ko­dust au­tos­se ja siht­ko­has ars­ti juur­de min­na ning ko­ju ta­ga­si jõu­da. Too­mas Peen­sa­lu on kuus aas­tat töö­ta­nud Soo­mes in­va­tak­so ju­hi­na. Ka Tii­na Peen­sa­lu oli Soo­mes sot­siaal­töö­ta­ja – kaup­lu­se­töö kõr­valt oli poo­le ko­ha­ga ea­ka­te ko­dua­bis­ta­ja.

Ko­du­kan­ti tu­lid nad ta­ga­si 2016. aas­tal. Fir­ma­le on pan­dud nen­de Kuu­sa­lu val­las Valk­la kü­las asu­va ko­du­ta­lu ni­mi – Kop­li­met­sa. Pe­rel oli plaan ha­ka­ta oma et­te­võt­te­ga ko­du­val­las in­vat­rans­por­di tee­nust osu­ta­ma, kuid ka­hel esi­me­sel aas­tal ei pak­ku­nud nad val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­kes kõi­ge sood­sa­mat hin­da ning neid ei va­li­tud.

Kui mul­lu­ne tee­nu­seo­su­ta­ja kat­kes­tas aas­ta tei­ses poo­les isik­li­kel põh­jus­tel le­pin­gu, ot­sis val­la hoo­le­kan­de­tee­nis­tus sü­gi­sel kon­kur­si­ga uut fir­mat. Ent kon­kurss ebaõn­nes­tus ning pöör­du­ti ot­se et­te­võ­te­te poo­le ja pa­lu­ti hin­na­pak­ku­mist. Oma hin­na­soo­vi esi­ta­sid 5 fir­mat. Neist ot­sus­ta­ti va­li­da le­pin­gu­part­ne­ri­teks kaks et­te­võ­tet – Tu­li­ka Tak­so OÜ, kui ei va­ja­tud saat­jat, ja Kop­li­met­sa OÜ, kui klien­di­le oli tar­vis saat­jat. Nii jõu­ti töö­ta­da lü­hi­kest ae­ga, sest le­pin­gu võis sõl­mi­da aas­ta lõ­pu­ni, tä­na­vu­seks aas­taks tu­li lä­bi viia uus kon­kurss.

Aas­ta al­gu­ses väl­ja kuu­lu­ta­tud kon­kur­si täh­ta­jaks, 18. jaa­nua­riks esi­ta­sid tee­nus­ki­lo­meet­ri, oo­te­tun­ni, klien­di abis­ta­mi­se ja saat­mi­se hin­na koh­ta pak­ku­mi­se 3 et­te­võ­tet. Sood­sai­mat hin­da kü­sis Kop­li­met­sa OÜ, kel­le Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 24. jaa­nua­ril kon­kur­si võit­jaks. Le­ping sõl­mi­tak­se taas aas­ta lõ­pu­ni.

Tee­nus­ki­lo­meet­ri hind jääb ala­tes 1. veeb­rua­rist sa­maks, mis oli Kop­li­met­sa in­va­bus­sil ka se­ni – 1 eu­ro ki­lo­meet­ri eest, ki­lo­meet­reid ar­ves­ta­tak­se klien­di ko­dust siht­ko­ha­ni ja ta­ga­si. Tee­nu­se ka­su­ta­jal tu­leb oma­osa­lu­se­na ta­su­da 0,25 eurot ki­lo­meet­ri eest, se­ni oli 0,30 eurot. Kui sõit jääb lü­he­maks kui 10 ki­lo­meet­rit, on tee­nu­se saa­ja omao­sa­lus 10 eu­rot. Ras­ke ja sü­ga­va puu­de­ga isi­ku­tel on või­ma­lik taot­le­da eri­ti ras­ke­te juh­tu­mi­te kor­ral omao­sa­lu­sest va­bas­tust, mil­le ot­sus­tab val­la juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list.

Kuu­sa­lu val­la juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp üt­leb, et klien­ti­delt on kuul­dud se­ni­se kol­me koos­töö­ta­tud kuu jook­sul Kop­li­met­sa sot­saalt­rans­por­di­tee­nu­se koh­ta pal­ju kii­du­sõ­nu: „Ta­ga­si­si­de on ini­mes­telt vä­ga po­si­tiiv­ne. Tee­nu­se­ga ol­lak­se ra­hul ja kii­de­tak­se, et Peen­sa­lud on vä­ga lah­ked ja abi­val­mis.“

Ka Too­mas ja Tii­na Peen­sa­lu sõ­na­vad, et on koos­töö­ga ra­hul. Too­mas Peen­sa­lu mär­gib, et meie va­ne­mad ini­me­sed võik­sid ol­la jul­ge­mad – kui po­le või­ma­lik en­dal min­na poo­di, ap­tee­ki, ars­ti juur­de, siis he­lis­ta­da val­la­maj­ja ja an­da oma mu­rest sot­saal­töö­ta­ja­te­le tea­da.

„He­lis­ta­ge jul­ges­ti, val­la hoo­le­kan­de­töö­ta­jad ei tea ega saa teid mui­du ai­da­ta. Ees­ti abi­va­ja­jad on ta­ga­si­hoid­li­kud. Soo­mes on ini­me­sed nõud­li­ku­mad. Soo­mes oli ka sel­li­ne ju­hus, et üks va­nai­ni­me­ne tea­tas, te­ma küll Volks­wa­ge­nis­se ei is­tu, on har­ju­nud Mer­ce­de­se­ga sõit­ma. Ja tel­li­ti­gi tei­ne in­va­buss,“ rää­gib Too­mas Peen­sa­lu ning li­sab, Soo­mes on hoo­le­kan­de­tee­nus sea­tud nii, et kor­rus­ma­ja­des üle­mis­tel kor­rus­tel ela­va­te­le abi­va­ja­ja­te­le lei­tak­se kor­ter alu­mi­se­le kor­ru­se­le, kui nad tre­pist enam käia ei saa. Meil po­le veel sel­li­seid või­ma­lu­si.

Sot­siaalt­rans­por­di tee­nus Kuu­sa­lu val­las

Sot­siaalt­rans­por­di­tee­nust osu­ta­ti Kuu­sa­lu val­las 2018. aas­tal 77 ini­me­se­le, ena­mik sõi­tu­dest olid seo­tud ars­til või me­dit­sii­ni­li­sel prot­se­duu­ril käi­mi­se­ga. Kuu­sa­lu val­la­le läks tee­nu­se osu­ta­mi­ne maks­ma kok­ku 16 028,45 eu­rot, isi­ku­te omao­sa­lus kok­ku oli 3876,24 eu­rot.
Sot­siaalt­rans­por­ti saab tel­li­da, kui he­lis­ta­da val­la­maj­ja hoo­le­kan­de sek­re­tä­ri­le. Tee­nu­se tel­li­ja peab esi­ta­ma kir­ja­li­ku aval­du­se, mil­les too­du põh­jal ot­sus­ta­tak­se tee­nu­se saa­mi­se va­ja­dus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald taa­sa­vab Lok­sa tee­nin­dus­punk­ti
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la 2019. aas­ta ee­lar­ve