Vär­vi­mis­kam­paa­nias osa­leb Kuu­sa­lu vald kesk­mi­selt 150 eu­ro­ga elu­ma­ja koh­ta

1468

Kam­paa­nias­se esi­ta­ti 29 aval­dust, aruan­ne on esi­ta­tud ja toe­tus­ra­ha eral­da­tud 15 elu­ma­ja osas.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas eel­mi­sel ree­del kor­ral­du­se, mil­le­ga kin­ni­tas 11 elu­ma­ja vär­vi­mi­sel teh­tud toe­tus­kõlb­li­kud ku­lud ja nen­de väl­ja­maks­mi­se vär­vi­mis­kam­paa­nias osa­le­nu­te­le. Sep­temb­ris kin­ni­tas val­la­va­lit­sus väl­ja­mak­sed 4 ma­ja vär­vi­mi­se eest.

Kam­paa­nia raa­mes eral­da­ta­vad toe­tus­sum­mad on jää­nud va­he­mik­ku 56,13 eu­rot ku­ni 263,98 eu­rot. Kok­ku on ku­lu­nud val­laee­lar­vest se­ni 2263,37 eu­rot, elu­ma­ja koh­ta kesk­mi­selt 150,91 eu­rot.

Vas­ta­valt kam­paa­nia „Elu­hoo­ne­te vär­vi­mi­ne“ tin­gi­mus­te­le pi­di hoo­ne ole­ma vär­vi­tud ja aruan­ne val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­tud hil­je­malt 30. ok­toob­riks 2017. Kam­paa­nias toe­ta­tak­se osa­le­jaid ku­ni 50 prot­sen­di ula­tu­ses vär­vi­de ja ma­ter­ja­li­de mak­su­mu­sest. Toe­tu­se mak­si­maal­ne piir oli 300 eu­rot elu­hoo­ne koh­ta. Ma­ja pi­di ole­ma ehi­ta­tud en­ne 1940. aas­tat. Val­laee­lar­ves eral­da­ti kam­paa­nia jaoks 10 000 eu­rot.

Val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Ma­dis Praks üt­les, et on käi­nud vär­vi­tud ma­ju üle vaa­ta­mas, kui neist an­ti tea­da: „Kes on tea­ta­nud, neil on ma­jad ol­nud kor­ra­li­kult ära vär­vi­tud. Kui nüüd vaa­da­ta vär­vi­mi­se­le teh­tud ku­lu­tu­si, siis need jäid olu­li­selt ma­da­la­maks, kui oli esialg­selt ka­van­da­tud.“

Ta mär­kis, et ma­ja­de vär­vi­mist ras­ken­da­sid tä­na­vu­se su­ve keh­vad il­mad: „Mõ­ni­gi kur­tis, et vär­vis kõi­gil päe­va­del, kui il­mao­lud vä­he­gi või­mal­da­sid, aga sa­ge­li sa­das vih­ma või oli lii­ga tu­gev tuul.“

Ehk­ki val­la­va­lit­sus oli kok­ku lep­pi­nud fir­ma­ga Tik­ku­ri­la, et Kuu­sa­lu Emar­tist või Lok­sa Ehi­tu­se ABCst saab vär­vi­delt al­la­hind­lust ja kam­paa­nias osa­le­ja­te ni­med edas­ta­ti kaup­lus­te­le, ku­ju­nes nii, et vär­ve os­te­ti eri­ne­va­test poo­di­dest, iga ma­jao­ma­nik ise ot­sis, kust sai sood­salt tal­le so­bi­va too­te.

Üks aval­du­se tei­nud ma­ja­oma­nik tea­tas val­la­maj­ja, et ei saa osa­le­da. Ma­dis Praks sõ­nas, et tal puu­dub in­fo, kas aruan­de esi­ta­vad veel üle­jää­nud ma­jao­ma­nik­ud, kes su­ve al­gu­ses aval­da­sid soo­vi osa­le­da kam­paa­nias.

Eelmine artikkelEes­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs kao­tas Raa­si­ku FC Jo­ker hooa­ja eel­vii­ma­ses lii­ga­män­gus, pü­ha­päe­val, 29. ok­toob­ril Vänd­ras seal­se­le JK Vap­rus mees­kon­na­le 8:2.
Järgmine artikkelRaa­si­ku Pa­ju tä­na­va ela­ni­kud on pan­nud tee äär­de ohu­tu­se ta­ga­mi­seks ki­ve