VÄR­NER LOOTS­MANN nimetati Lok­sa lin­na au­ko­da­ni­kuks

1969

Lok­sa tee­ne­te­mär­gi päl­vi­vad VAL­VI JOA­VÄ­LI, HIL­LE­RI TREI­SALT ja VIK­TOR FJO­DO­ROV.

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu kin­ni­tas eel­mi­sel nel­ja­päe­val 11 poolt, 1 vas­tu ja 1 era­poo­le­tu hää­le­ga ot­su­se Lok­sa lin­na au­ko­da­ni­ku ni­me­tu­se ja tee­ne­te­mär­ki­de and­mi­se koh­ta.
Lok­sa lin­na au­ko­da­ni­ku ni­me­tus an­tak­se lin­na­pea­le Vär­ner Loots­man­ni­le suu­re pa­nu­se eest Lok­sa lin­na aren­gus­se. Te­ma kan­di­da­tuu­ri esi­tas Lok­sa lin­na­va­lit­su­se­le pen­sio­nä­ri­de ühen­du­se Lok­sa Kom­pass ju­ha­tu­se ni­mel ju­ha­tu­se esi­mees Vik­tor Fjo­do­rov, OÜ Lok­sa Hal­jas­tus ju­ht.
Se­le­tus­kir­jas on öel­dud, et Vär­ner Loots­man­ni pa­nus lin­na aren­gus­se on ol­nud mär­ki­mis­väär­ne, ta on juh­ti­nud Lok­sa tu­le­mus­li­kult lä­bi kee­ru­lis­te ma­jan­du­saas­ta­te, ot­si­nud ja leid­nud uu­si või­ma­lu­si, Lok­sa on saa­nud te­ma juh­ti­mi­sel pä­rast lae­va­te­ha­se sei­sa­kut taas aren­gu­hoo. 2013. aas­tal sai Lok­sa linn re­no­vee­ri­tud las­teaia, 2014. aas­tal jäät­me­jaa­ma. Lin­nas on kaa­saeg­ne vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­teem. 2015. aas­tal avas uk­sed Lok­sa Ea­ka­te Ko­du, 2016. aas­tal os­tis en­di­se lae­va­te­ha­se kin­nis­tu ja tõi toot­mi­se Lok­sa­le Mar­sa­lis Me­tall OÜ, prae­gu on te­ha­ses 300 töö­ta­jat, edas­pi­di plaanitavalt ku­ni 500. Koos Vi­ru Haig­la­ga on asu­tud pa­nus­ta­ma Lok­sa re­gioo­ni es­ma­ta­san­di ter­vi­se­kes­ku­se ehi­ta­mis­se, see peaks val­mi­ma tu­le­val aas­tal.
Vo­li­ko­gu is­tun­gil kom­men­tee­ris Il­mi Ter­novs­ka­ja, et Lok­sal po­le ol­nud aren­gut, ja soo­vis, et tun­nus­ta­mist hää­le­ta­taks iga ini­me­se pu­hul eral­di, mit­te kin­ni­ta­da au­ko­da­nik­ku ja tee­ne­te­mär­gi saa­jaid sa­ma ot­su­se­ga. Vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na vas­tas, et ot­su­se eel­nõu on teh­tud koos.
Lok­sa lin­na tee­ne­te­mär­gi saab Lok­sa güm­naa­siu­mi õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Val­vi Joa­vä­li tä­he­le­pa­nu­väär­se pa­nu­se eest Lok­sa kan­di ha­ri­du­se­lu eden­da­mi­sel ning ees­ti kee­le ja kul­tuu­ri hoid­mi­sel.
Lok­sa Hal­jas­tu­se ju­ha­tu­se esi­me­he­le Vik­tor Fjo­do­ro­vi­le omis­ta­tak­se tee­ne­te­märk tä­nu­väär­se töö eest Lok­sa lin­na aren­gu heaks.
Tee­ne­te­mär­gi saab ka Lok­sa abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt tä­he­le­pa­nu­väär­se pa­nu­se eest Lok­sa kan­di elu kor­ral­da­mi­sel ja lok­sa­las­te heao­lu ta­ga­mi­sel.
Au­ko­da­ni­ku tun­nis­tus ja tee­ne­te­mär­gid an­tak­se üle 24. veeb­rua­ril Ees­ti Va­ba­rii­gi 99. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel.

Eelmine artikkelSõnumitooja 1. veebruaril
Järgmine artikkelLok­sa aas­ta noo­re tii­tel HE­LI­NA PII­BE­LE­HE­LE ja SIIM AK­SEL AME­RI­LE