Val­la­va­nem TOO­MAS TEE­VÄ­LI: „Val­laee­lar­ve esi­me­ne prio­ri­teet on Raa­si­ku ÜVK.“

39
Raa­si­ku val­la­va­nem TOO­MAS TEE­VÄ­LI: „Val­laee­lar­ve on rea­list­lik.“

Raa­si­ku val­la­va­nem TOO­MAS TEE­VÄ­LI, kui­das ise­loo­mus­ta­te val­la 2024. aas­ta ee­lar­vet? Vo­li­ko­gus loe­ti se­da ala­tes det­semb­rist nel­jal is­tun­gil, kas sai kaua teh­tud kau­ni­ke­ne?
„Va­na­sõ­na üt­leb tões­ti, et kaua teh­tud kau­ni­ke­ne. Kui­gi tih­ti­pea­le võib kaua val­mi­nud asi ka käest ära min­na, siis ar­van, et lõpp­tu­le­mus oli ko­gu se­da ae­ga väärt.

Jäi­me ee­lar­ve­ga vä­ga rea­list­li­kuks, ei kir­ju­ta­nud sel­les­se loo­tu­si. Võib op­ti­mist­li­kult mõel­da, et jär­jest aren­da­tak­se, ehi­ta­tak­se ja ko­li­tak­se mei­le ela­ma, kuid pä­ris nii see ei ole. Ar­van, et ee­lar­ves on üs­na rea­list­li­kud numb­rid.“

Kas ja kui pal­ju ee­lar­ve tu­lud võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga kas­va­vad?
„Kas­va­vad, kuid mit­te pal­ju, tu­lu­sid on tä­na­vus­se ee­lar­ves­se ar­ves­ta­tud 1,8 prot­sen­ti roh­kem, kui oli möö­du­nud aas­tal, ku­lud kas­va­vad 1,88 prot­sen­ti. Me ei ol­nud lii­ga jul­ged, aga ka mit­te pes­si­mist­li­kud. Ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su pla­nee­ri­si­me 5,5 prot­sen­ti kõr­ge­maks, kui lae­kus eel­mi­sel aas­tal. See on ka­van­da­tud ar­ves­tu­se­ga, et töö­tuid ei li­san­du ja üks­kõik, kui­das ma­jan­du­sel ka lä­heb, on pal­ga­sur­ve kõik­jal ning mak­su­maks­ja­te palk tõu­seb. Esi­me­ses ar­ves­tu­ses ka­van­da­si­me tu­lu­mak­su lae­ku­mi­se 7,5-8 prot­sen­di suu­rust tõu­su, kuid hil­jem kär­pi­si­me se­da. “

Maa­mak­su saa­te ilm­selt eel­mi­se aas­ta­ga võr­rel­des vä­hem, ku­na vo­li­ko­gu pi­di au­gus­tis kin­ni­ta­tud maa­mak­su­mää­rad tü­his­ta­ma ja keh­ti­ma jäid ma­da­la­mad mää­rad?
„Jah, eel­mi­sel aas­tal sai­me maa­mak­su um­bes 152 000 eu­rot, nüüd on ee­lar­ves 124 516 eu­rot. Nii et võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga kao­ta­me vi­ga­se mak­su­kal­ku­laa­to­ri tõt­tu roh­kem kui 27 000 eu­rot.“

Mil­le­le ee­lar­vest kõi­ge roh­kem ku­lub?
„Ku­lu­dest lä­heb kõi­ge suu­rem osa ha­ri­du­se­le. Ha­ri­dus­ku­lud moo­dus­ta­va ee­lar­vest li­gi 67 prot­sen­ti. Õpe­ta­ja­te vii­ma­se pal­ga­tõu­su koh­ta po­le mei­le veel amet­lik­ku kin­ni­tust, aga püüa­me hoi­da ta­sa­kaa­lu, et las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­gad olek­sid jät­ku­valt 90 prot­sen­ti koo­liõ­pe­ta­ja­te pal­ka­dest.

Ka muud ku­lud po­le väi­ke­sed. Ai­nuük­si käi­be­mak­su tõus tõs­tab val­la ku­lu­sid kok­ku 80 000 eu­rot.“

Kas, kel­lel ja kui pal­ju sel­lel aas­tal veel pal­ka­sid tõst­si­te?
„Te­ge­lik­ku­ses po­le veel tõst­nud, oo­ta­si­me ee­lar­ve vas­tu­võt­mist, aga pal­ga­ku­lud tõu­se­vad li­gi 8 prot­sen­ti. Val­la­va­lit­su­se pal­ga­fond tõu­seb osa­li­selt ka see­tõt­tu, et eel­mi­sel aas­tal oli pä­ris pal­ju ame­ti­koh­ti täit­ma­ta. Nüüd on mul hea meel tõ­de­da, et mees­kond on enam-vä­hem komp­lek­tee­ri­tud. Aga ka meil on pal­ga­sur­ve ning pea­me oma amet­nik­ke ja töö­ta­jaid hoid­ma.

Ka al­la­su­tus­te pal­ga­fon­did kas­va­vad li­gi 8 prot­sen­ti.“

Ka­hel eel­mi­sel aas­tal on Raa­si­ku val­las ol­nud 10 000 eu­rot kaa­sa­vaks ee­lar­veks, mil­le ka­su­ta­mi­se koh­ta on saa­nud et­te­pa­ne­kuid te­ha val­la­ko­da­ni­kud. Kas kaa­sav ee­lar­ve tu­leb ka tä­na­vu?
„Kaa­sa­vas ee­lar­ves on ka käes­oleval aastal 10 000 eu­rot. Töötame kaasava eelarve kasutamiseks välja uut juhendit.”

Millesse ja kui palju tänavu investeerite?
„In­ves­tee­rin­gu­teks on ee­lar­ves kok­ku üle 1,8 mil­jo­ni eu­ro, sel­lest suu­rem osa ku­lub­ Raa­si­ku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks.

Raa­si­ku ÜVK pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­seks on ar­ves­ta­tud 2,48 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 1,49 mil­jo­nit eu­rot saab Ra­ven toe­tu­se­na, val­la omao­sa­lus on li­gi 992 000 eu­rot. Oo­ta­si­me veeb­rua­ri lõ­pu­ni kin­ni­tust, et me ÜVK jaoks toe­tust saa­me. Kui see oli kin­del, li­sa­si­me ee­lar­ves esial­gu ka­van­da­tud 400 000 eu­ro­le veel omao­sa­lust juur­de. Mul on vä­ga hea meel, et sel­le in­ves­tee­rin­gu va­ja­dus ei te­ki­ta­nud vo­li­ko­gus min­geid vaid­lu­si, kõi­gi sel­ge sei­su­koht oli, et see tu­leb ära te­ha, kui va­ja, siis kas või mõ­ne tei­se in­ves­tee­rin­gu ar­velt. Tä­na­päe­val on ühis­vee­värk ja -ka­na­li­sat­sioon üks osa nor­maal­sest elus­tan­dar­dist ning il­ma sel­le­ta ei saa Raa­si­ku enam are­ne­da.

Ka­su val­la­le ei ole või­bol­la ko­he käe­ga kat­su­tav või ra­has mõõ­de­tav, aga ma ei ku­ju­ta et­te, et noo­red pe­red, ke­da oma val­da soo­vi­me, tahaksid os­ta ma­ja, kus po­le vett ega ka­na­li­sat­sioo­ni.

Sa­ma on tee­de­võr­gus­ti­ku­ga, ka kerg­liik­lus­teed an­na­vad mei­le li­sa­väär­tust. Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­liik­lus­tee­le loo­da­me sa­mu­ti toe­tust saa­da. Ko­gu­mak­su­mus on üle 836 000 eu­ro, sel­lest rohkem kui 436 000 eu­rot loo­da­me saa­da toe­tu­se­na.

Järg­mi­sed in­ves­tee­rin­gud on ju­ba väik­se­mad, neist suu­rim on Aru­kü­la las­teaia ven­ti­lat­sioon, ku­hu in­ves­tee­ri­me 190 000 eu­rot.“

Raa­si­ku val­las on eel­mis­tel aas­ta­tel ÜVK või kerg­liik­lus­tee­de ase­mel vä­ga pal­ju in­ves­tee­ri­tud spor­ti – val­las on kaks suurt spor­di­hoo­net, kunst­mu­ru­ga staa­dio­nid, jää­väl­jak. Ka tä­na­vu­ses ee­lar­ves on ra­ha Raa­si­ku­le jalg­pal­li­hal­li ja Aru­kü­la jää­väl­ja­ku­le ka­tu­se pro­jek­tee­ri­mi­seks.
„Raa­si­ku PVC hal­li, Aru­kü­la jää­väl­ja­ku ka­tu­se ja Raa­si­ku ter­vi­se­ra­ja pro­jek­tee­ri­mi­seks ole­me ee­lar­ves­se pla­nee­ri­nud kok­ku 70 000 eu­rot. Kui tu­leb va­li­da, ee­lis­ta­me mui­du­gi ÜVKd. Kuid eks see ole vei­di ka­heot­sa­ga asi – ini­me­sed ko­li­vad mei­le koos las­te­ga ja elu­ko­ha­va­li­kul on to­hu­tult mää­rav, kas lap­si on siin ku­sa­gi­le tren­ni pan­na. Kui­gi kau­ge­mad val­lad on meist ÜVK või kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­sel ees, ei pa­neks ma kind­las­ti se­da kon­teks­ti, et spor­di­ra­ja­tis­te pä­rast on meil need jää­nud te­ge­ma­ta.

Raa­si­ku val­las on kaks ar­ves­ta­ta­va ela­ni­kear­vu­ga kes­kust, see teeb meie ku­lud suu­re­maks, kui on ühe kes­ku­se­ga oma­va­lit­sus­tel. Spor­di­hoo­ne peab ole­ma mõ­le­mas kes­ku­ses, koo­li­staa­dion sa­mu­ti. Spor­di­ra­ja­ti­sed too­vad val­la­le kind­las­ti po­si­tiiv­sed ku­van­dit. Pä­rast ÜVK val­mi­mist soo­vi­tak­sin küll noor­tel pe­re­del Raa­si­ku­le või Aru­kül­la ko­du ra­ja­da.“

Kui pal­ju in­ves­tee­ri­te tä­na­vu tee­des­se ja ku­hu pea­le kerg­tee veel?
„Tee­des­se in­ves­tee­ri­me kok­ku 1,4 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 836 410 eu­rot ku­lub Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­liik­lus­teele, mil­le­le loo­da­me saa­da üle 436 000 euro toetust. Üle­jää­nud lä­heb teis­te­le tee­de­le vastavalt teehoiukavale ja planeeritud investeeringutele. Mil­li­sed need on, täp­sus­ta­me lä­hia­jal. Ole­me tee­ko­mis­jo­ni­ga vaa­da­nud nii va­na kui uut tee­hoiu­ka­va. Soo­vi­me in­ves­tee­rin­guid te­ha ar­ves­tu­se­ga, et neist ka­su­saa­ja­te arv oleks mak­si­maal­ne. Sa­mu­ti vaa­ta­me tee­hoiu­ka­va üle sel­le pil­gu­ga, et on tee­lõi­ke, mil­le re­no­vee­ri­mi­se saa­me ühil­da­da ÜVK ehi­ta­mi­se­ga.“

Kas in­ves­tee­rin­gu­te jaoks võ­ta­te ka lae­nu?
„Ei plaa­ni võt­ta. Eel­mi­sel aas­tal an­dis vo­li­ko­gu val­la­va­lit­su­se­le loa võt­ta 1,4 mil­jo­nit eu­rot lae­nu. Se­da po­le meil se­ni ol­nud va­ja, võ­ta­me tä­na­vu lae­nu väl­ja vas­ta­valt va­ja­du­se­le.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la mä­lu­män­gu või­tis võist­kond Must
Järgmine artikkelPolitseiuudised