Val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud uu­rin­gu­te­ga Valk­la pae­ki­vi­maard­las

118
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas 22. sep­temb­ril, et ei nõus­tu Valk­la Kae­van­da­ja­te Selts OÜ-le uu­rin­gu­loa and­mi­se­ga Valk­la uu­rin­gu­ruu­mis. Kesk­kon­naa­met tea­tas, et jät­kab Valk­la Kae­van­da­ja­te Selts OÜ esi­ta­tud taot­lu­se me­net­le­mist ja kü­sis val­la­va­lit­su­se ar­va­must. Uu­rin­guid ta­he­tak­se te­ha nel­jal la­hus­tü­kil, kok­ku 65,9 hek­ta­ril, mis osa­li­selt kat­tub Valk­la lub­ja­ki­vi­maard­la ja Rum­mu tur­ba­maard­la­ga. Ees­märk on väl­ja sel­gi­ta­da ehi­tus­kil­lus­ti­kuks so­bi­va lub­ja- ja pae­ki­vi maht ja kva­li­teet. Kok­ku plaa­ni­tak­se ra­ja­da 25 puu­rau­ku ja ku­ni 20 uu­rin­gu­kae­veõõnt sü­ga­vu­se­ga ku­ni 16 meet­rit. Val­la­va­lit­sus põh­jen­dab keel­du­mist as­jao­lu­ga, et ei pea või­ma­li­kuks edas­pi­di kae­van­da­mis­loa and­mist Valk­la uu­rin­gu­ruu­mi­le ja tar­be­tu on te­ha ku­lu­tu­si geo­loo­gi­lis­te­le uu­rin­gu­te­le, mis ei ta­ga kae­van­da­mis­loa saa­mist. Uu­rin­gud on mää­ra­tud al­va­ri­te ala­le, need on uni­kaal­sed pin­na­vor­mid, mis on säi­li­nud vaid mõ­nes rii­gis maail­mas. Li­saks on Jõe­läht­me-Kem­ba tee äär­de mää­ra­tud tu­ris­mi­tee ja jalg­rat­ta­tee põ­hi­mars­ruu­did. Era­kin­nis­tud paik­ne­vad uu­rin­gua­la va­he­tus lä­he­du­ses, kae­van­du­se ra­ja­mi­sel muu­tu­vad olu­li­selt ela­mis­tin­gi­mu­sed. Lub­ja­ki­vi am­mu­ta­mi­seks on le­vi­nud viis lõh­ka­mi­ne, mis te­ki­tab vib­rat­sioo­ni, mü­ra ja õh­ku pais­kub tol­mu. Kae­van­du­se ras­ke­teh­ni­ka­ga kaas­neb mü­ra ja hei­de õh­ku. Ka vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon lei­dis, et piir­kon­na asus­tus­ti­he­dust ar­ves­ta­des ei ole ala so­bi­lik geo­loo­gi­lis­te uu­rin­gu­te teos­ta­mi­ses ja hi­li­se­maks kae­van­dus­te­ge­vu­seks.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu te­gi Rau­do­ja uue uu­rin­gu­ruu­mi koh­ta komp­ro­mis­set­te­pa­ne­ku
Järgmine artikkelSIIM NURK ja AVO VEST on nüüd Kuusalu vallavolikogus