Valit­sus aru­tab maa­va­lit­sus­te üle­san­ne­te ja­ga­mist

2410

Va­ba­rii­gi va­lit­sus ot­sus­tab üle­san­ne­te üleand­mi­se ja sel­le aja­ka­va ap­ril­lis.

Osa­kon­na­ju­ha­ta­ja VÄI­NO TÕE­METS: „Maa­va­lit­su­se üle­san­ne­te­ga saab oma­va­lit­sus en­da­le ra­ha tee­nu­se ülal­pi­da­mi­seks ja ka in­ves­tee­rin­gu­teks.”
Osa­kon­na­ju­ha­ta­ja VÄI­NO TÕE­METS: „Maa­va­lit­su­se üle­san­ne­te­ga saab oma­va­lit­sus en­da­le ra­ha tee­nu­se ülal­pi­da­mi­seks ja ka in­ves­tee­rin­gu­teks.”

Möö­du­nud nä­da­lal oo­ta­sid oma­va­lit­sus­ju­hid Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­ko­gu is­tun­gil rii­gi­hal­du­se mi­nist­ri Mih­hail Kor­bi sõ­na­võt­tu, mis oli päe­va­kor­ras väl­ja kuu­lu­ta­tud. Mi­nis­ter koh­tu­mi­se­le tul­la ei saa­nud, te­da asen­das ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi re­gio­naal­vald­kon­na osa­kon­na­ju­ha­ta­ja Väi­no Tõe­mets.
Ta tut­vus­tas, et Ees­tis on 213 oma­va­lit­sust, mil­lest 160 on ühi­ne­nud va­ba­taht­li­kult. 26 oma­va­lit­sust kri­tee­riu­me ei täi­da ega o­le aval­da­nud soo­vi va­ba­taht­li­kult ühi­ne­mi­seks. Har­ju­maal on sund­liit­mi­se et­te­pa­ne­ku saa­nud Lok­sa linn Kuu­sa­lu val­la­ga ja Kei­la lin­na ümb­ru­se val­lad Kei­la­ga. Har­ju­maal on ühi­ne­mi­si, võr­rel­des üle­jää­nud Ees­ti­ga, vä­he ning pä­rast hal­dus­re­for­mi te­ki­vad just Har­ju­maa­le rah­vaar­vult kõi­ge väik­se­mad oma­va­lit­su­sed.
Ta li­sas, et kui­gi sund­liit­mi­se et­te­pa­ne­kud on oma­va­lit­sus­te­le väl­ja saa­de­tud, on või­ma­lus, et mõ­ne sund­liit­mi­se­ga ei min­da lõ­pu­ni: see puu­du­tab eran­deid ning oma­va­lit­sus­te või­ma­lust veel ise lä­bi rää­ki­da ja te­ha ühi­ne­mis­le­ping. Ta mär­kis, et kui oma­va­lit­sus üt­leb sund­liit­mi­se­le siis­ki ei ning ühi­ne­mis­le­pin­gut ei teh­ta, moo­dus­tab maa­va­lit­sus ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te (KOV) val­imis­te piir­kon­nad, viib lä­bi muud toi­min­gud oma­va­lit­su­se eest ning ühi­ne­mi­ne jõus­tub vali­mis­te­ga.
Pi­ke­malt pea­tus Väi­no Tõe­mets maa­va­lit­sus­te kao­ta­mi­se tee­mal. Koa­lit­sioo­ni­le­pin­gus lep­pis uus va­lit­sus kok­ku oma­va­lit­sus­te ot­sus­tu­sõi­gu­se ja vas­tu­tu­se suu­ren­da­mi­se ühis­kon­nae­lu juh­ti­mi­sel ja kor­ral­da­mi­sel. Va­lit­su­se ees­märk on suu­ren­da­da olu­li­selt ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te osa­kaa­lu va­lit­sus­sek­to­ri ku­lu­des.
Maa­va­lit­su­sed on plaa­nis kao­ta­da ala­tes 2018. aas­ta 1. jaa­nua­rist, üle­san­ded ja­ga­da mi­nis­tee­riu­mi­de va­lit­se­mi­s­ala asu­tus­te ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ük­sus­te või nen­de lii­tu­de va­hel.
Üle­san­ded, mil­le osas alus­ta­tak­se üleand­mi­se et­te­val­mis­tust, on puu­de­ga ini­mes­te pe­rioo­di­li­sed toe­tu­sed, asen­dus­ko­du­de ja asen­dus­pe­re­de ra­has­ta­mi­ne, maa­kond­li­ku ühist­rans­por­di kor­ral­da­mi­ne ja jä­re­le­val­ve, alus­ta­va­te et­te­võt­ja­te ning MTÜ­de nõus­ta­mi­ne.
Või­ma­li­kud üle­san­ded, mil­le üle va­lit­sus veel aru­tab, on eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­se kor­ral­da­mi­ne, rõhua­se­tu­se­ga ko­gu­kond­li­kel toe­ta­va­tel tee­nus­tel; es­ma­ta­san­di ter­vis­hoid; kut­se­koo­li­de üleand­mi­ne; rii­gi­güm­naa­siu­mi­de üleand­mi­ne; era­koo­li­de ku­lud; HEV-koo­lid; osad rii­gi­le kuu­lu­vad kõr­val­maan­teed; pääs­te­tee­nis­tus; maa­kond­li­ke muu­seu­mi­de hal­da­mi­ne; tree­ne­ri­te ra­has­ta­mi­ne; jäät­me­ma­jan­du­se-ala­ne jä­re­le­val­ve; RMK puh­kea­la­de hool­da­mi­ne.
Täien­da­va­te üle­san­ne­te­ga oma­va­lit­sus­te­le kaa­lub va­lit­sus veel rah­va­ter­vi­se eden­da­mi­se­ga seo­tud üle­san­ne­te laien­da­mi­se, ra­vi­kind­lus­ta­ma­ta isi­ku­te li­gi­pääsu es­ma­ta­san­di­ter­vis­hoiu­le, süüte­gu­de tõkes­ta­mi­se, järe­le­val­ve­päde­vu­se meet­me­te laien­da­mi­se, ava­li­ku kor­ra ja hea­kor­ra eest vas­tu­tu­se täpsus­ta­mi­ne ja KOV me­net­le­mis­päde­vu­se laien­da­mi­se, krii­si la­hen­da­mi­se ja ve­tel­pääste kor­ral­da­mi­se ava­li­kes ran­da­des ra­has­ta­mist. Läbi­rääki­mi­sed KO­Vi­de­ga üle­san­ne­te üleand­mi­se osas toi­mu­vad veeb­rua­ris ja märt­sis.
Üle­san­ne­te juur­de oli mi­nis­tee­rium mää­ra­nud ka nen­de täit­mi­seks ku­lu­va ra­ha­sum­ma. Oma­va­lit­sus­ju­hid tundsid hu­vi, kas sum­ma si­sal­dab ai­nult ülal­pi­da­mis­ku­lu­sid, in­ves­tee­rin­gud tu­leb oma­va­lit­su­sel ise kan­da. Väi­no Tõe­mets vas­tas, et ar­ves­ta­tud on sum­ma­ga, mis ku­lub prae­gu rii­giee­lar­vest, kind­las­ti po­leks õig­la­ne, kui oma­va­lit­sus peab ise ra­ha juur­de pa­ne­ma. Ta li­sas ka, et näeb kok­ku­hoiu­koh­ti, sest oma­va­lit­sus on abi­va­ja­ja­le olu­li­selt lä­he­mal ja suu­daks üle­san­ne­te täit­mi­se­ga hak­ka­ma saa­da efek­tiiv­se­malt kui riik.
Ees­tis töö­tab maa­va­lit­sus­tes um­bes 500 amet­nik­ku. Väi­no Tõe­mets sõ­nas, et tööd teis­tes asu­tus­tes, ka ko­ha­li­kes oma­va­lit­sus­tes, leiab neist ülevii­mi­se­ga um­bes 300. Oma­va­lit­sus­te lii­tu­mi­sel kao­tab töö 300-500 ini­mest, nen­de hul­gas pal­jud oma­va­lit­sus­ju­hid.