Valit­su­se soo­vi­tus: Lok­sa linn ühen­da­da Kuu­sa­lu val­la­ga

1481

Lõp­lik ot­sus tu­leb pä­rast 15. maid, sel­leks ajaks pea­vad oma­va­lit­su­sed esi­ta­ma maa­va­ne­ma­le et­te­pa­ne­ku koh­ta en­da­pool­se ar­va­mu­se.

Va­ba­rii­gi va­lit­sus lep­pis möö­du­nud nel­ja­päe­val kok­ku ühi­ne­mi­set­te­pa­ne­kud nei­le oma­va­lit­sus­te­le, kus ei ole täi­de­tud hal­dus­re­for­mi 5000 ela­ni­ku mii­ni­mumk­ri­tee­rium. Ot­sus puu­du­tab neid oma­va­lit­su­si, kes hal­dus­re­for­mi va­ba­taht­li­ku eta­pi­ga ei lii­tu­nud ja ka neid, kes on va­ba­taht­li­kult ot­sus­ta­nud ühi­ne­da, kuid kok­ku tu­leks val­la­ko­da­nik­ke al­la 5000. Ühi­ne­mi­ne peaks toi­mu­ma koos ko­ha­li­ke vo­li­ko­gu­de va­li­mis­te­ga tänavu ok­toob­ris.
Pai­ka on pan­dud 22 ühi­ne­mis­suun­da. Neist esi­me­ne puu­du­tab Har­ju­maa ida­pool­set piir­kon­da – va­ba­rii­gi va­lit­sus soo­vi­tab Lok­sa lin­na ühen­da­da Kuu­sa­lu val­la­ga.
Lok­sa lin­nas on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi 1. jaa­nua­ri 2017 sei­su­ga 2740 ela­nik­ku, Kuu­sa­lu val­las 6590 ela­nik­ku.
Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus va­ba­rii­gi va­lit­su­se soo­vi­tu­se koh­ta kom­men­taa­ri Lok­sa lin­na­pealt Vär­ner Loots­man­nilt, kes aja­kir­ja­nik­ku vas­tu ei võt­nud ja tea­tas, et amet­lik­ku kir­ja ei ole veel saa­de­tud, tal po­le mi­da­gi kom­men­tee­ri­da.
Ka Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na ei soo­vi­nud va­lit­su­se pa­ku­tud ühi­ne­mis­suu­nast pi­ke­malt rää­ki­da vas­ta­tes, et sel­le tee­ma­ga te­ge­leb lin­na­pea. Kü­si­mu­se­le, kas lä­he­ma kol­me kuu jook­sul on plaa­nis ha­ka­ta Kuu­sa­lu val­la­ga lä­bi rää­ki­ma, vas­tas lin­na­vo­li­ko­gu esi­mees, et ei ole mi­da­gi lä­bi rää­ki­da, lä­bi­rää­ki­mi­si te­hak­se roh­kem lin­nu­ke­se pä­rast.
Ta kin­ni­tas, et plaa­nis on Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la ühen­da­mi­se et­te­pa­nek vaid­lus­ta­da, lin­na­vo­li­ko­gu on and­nud sel­leks vo­li­tu­sed.
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tõ­des, et va­lit­su­se soo­vi­tus oli oo­tus­pä­ra­ne, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ilm­selt aru­tab se­da ja ot­sus­tab, mi­da eda­si te­ha.
Ka val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Enn Kirs­man kom­men­tee­ris, et läks nii, na­gu oli ar­va­ta: „Jaa­nua­ri al­gu­ses sai­me kir­ja Põh­ja-Ees­ti re­for­mi­ko­mis­jo­nilt, soo­vi­ta­ti Lok­sa lin­nal lii­tu­da Kuu­sa­lu val­la­ga. See­ga ole­me jär­je­kord­selt ühe kuu kao­ta­nud, Lok­sa linn ei ole meie­ga ühen­dust võt­nud.“
Ta mär­kis, et ei os­ka vas­ta­ta, mi­da Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­tud olu­kor­ras teeb: „Aru­ta­me koa­lit­sioo­nis, ka vo­li­ko­gu ko­gu­kon­na­ko­mis­jo­nis ja aren­gu­ko­mis­jo­nis. Val­la­vo­li­ko­gu is­tung tu­leb kol­ma­päe­val, 22. veeb­rua­ril, sel­leks ajaks peaks ole­ma sei­su­koht ku­jun­da­tud.“
Ta lisas, et alates 15. detsembrist 2015 on Kuusalu volikogu teinud viiel korral Loksa volikogule alustada läbirääkimisi. „Teeme kuuenda ja seitsmenda, kui vajalik on, sest meie huvi on jõuda tulemuseni ja haldusreform, mis 2005. aastal ehk pisut poolikuks jäi, Harju idanurgas lõpule viia. Kuna haldusreformi õnnestumine on ka vabariigi valitsuse huvides, oleme valmis kaaluma valitsuse esindaja kaasamist ühinemise protsessi.“