Val­lad saa­vad Ala­ve­re ja Kol­ga las­teaia re­konst­ruee­ri­mi­seks toe­tust

929

KÜL­LI KOP­PEL­MAA
ÜL­LE TAMM

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus ja­gas Ees­ti oma­va­lit­sus­te­le las­teae­da­de re­konst­ruee­ri­mi­seks kok­ku 12,13 mil­jo­nit eu­rot CO2 heit­ko­gus­te ühi­ku­te enam­pak­ku­mi­sel saa­da­vast tu­lust. Toe­tu­sed on mõel­dud las­teae­da­de ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­seks, et vä­hen­da­da ülal­pi­da­mis­ku­lu­sid. Toe­tust said taot­le­da oma­va­lit­su­sed, kus eel­mi­se aas­ta 1. ok­toob­ri sei­su­ga oli vä­he­malt 5000 ela­nik­ku, ning an­tak­se nei­le mu­nit­si­paal­las­teae­da­de­le, kus on vä­he­malt 40 last.
Põh­ja-Ees­ti ehk Har­ju­maa ja Tal­lin­na las­teae­da­de jaoks eral­da­ti kok­ku 4,13 mil­jo­nit eu­rot, ra­ha said ka Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le an­tak­se Ala­ve­re las­teaia Mõm­mi­la re­konst­ruee­ri­mi­seks 185 610 eu­rot, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le Kol­ga las­teaia re­konst­ruee­ri­mi­seks 137 228 eu­rot. Toe­tu­se määr sõl­tub oma­va­lit­su­se sis­se­tu­le­kust ühe ela­ni­ku koh­ta ning re­konst­ruee­ri­ta­va las­teaia ruut­meet­ri­test. Ala­ve­re las­teaia töö­de mak­su­mu­sest an­nab KIK 42,97 prot­sen­ti, Kol­ga las­teaia re­konst­ruee­ri­mis­ku­lu­dest 58 prot­sen­ti.

Ala­ve­re Mõm­mi­la
1967. aas­tal ehi­ta­tud Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaia re­konst­ruee­ri­mis­töö­de ko­gu­mak­su­mu­seks on ar­ves­ta­tud 432 000 eu­rot, see­ga oma­fi­nant­see­ring on üle 246 300 eu­ro.
„Põ­hiees­märk on muu­ta las­teaed ener­gia­tõ­hu­saks, viia F-ener­giak­las­si ma­ja üle C-klas­si­le. Las­teaia ener­gia­tar­bi­mi­ne peaks vä­he­ne­ma li­gi poo­le võr­ra,“ üt­les val­la ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis.
Re­konst­ruee­ri­mis­töö­de käi­gus soo­jus­ta­tak­se hoo­ne sei­nad ja va­hela­gi, re­no­vee­ri­tak­se küt­te­süs­teem, ehi­ta­tak­se soo­ja­ta­gas­tu­se­ga ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem ja ja­hu­tus­süs­teem, pai­gal­da­tak­se ku­lu­jäl­gi­mi­se- ja ar­ves­ti­süs­teem, re­no­vee­ri­tak­se val­gus­tus ja ma­ja ka­tu­se­le päi­ke­se­pa­nee­lid. Pla­nee­ri­tud on, et pa­nee­lid too­da­vad 6760 kWh elekt­rit aas­tas, mis on um­bes pool las­teaia elekt­ri­tar­bi­mi­sest.
Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on 30 000 eu­rot Ala­ve­re las­teaia ener­giaau­di­ti ja re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti te­ge­mi­seks. Au­dit teh­ti ära en­ne KI­Ki­le ra­ha­taot­lu­se koos­ta­mist. Su­vel on ka­vas väl­ja kuu­lu­ta­da pro­jek­tee­ri­mis­han­ge, pro­jekt peaks val­mi­ma aas­ta lõ­puks, siis kor­ral­da­tak­se han­ge ehi­ta­ja leid­mi­seks. Ehi­ta­ma ha­ka­tak­se ke­va­del, las­teaed peab ole­ma re­konst­ruee­ri­tud järg­mi­se aas­ta ok­toob­riks.

Kol­ga las­teaed
Kol­ga las­teaed on ehi­ta­tud 1980nda­te aas­ta­te tei­ses poo­les. Aas­tal 2012 re­no­vee­ri­ti ko­gu hoo­ne saas­tek­voo­ti­de müü­gist saa­dud toe­tus­sum­ma abil, riik pa­nus­tas siis ma­ja re­mon­ti 167 185 eu­rot. Ka­tus jäi too­kord soo­jus­ta­ma­ta.
Kuusalu valla aren­dus­nõu­nik Tõ­nu Am­mus­saar rää­kis, et KI­Ki­le nüüd esi­ta­tud taot­lus­sum­ma tu­le­nes eel­ne­valt teh­tud ener­giaau­di­tist. Uue soo­jus­ta­tud ka­tu­se pa­ne­kuks ja ma­ja ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mi väl­jae­hi­ta­mi­seks ku­lub prog­noo­si­ta­valt 236 600 eu­rot, val­la oma­fi­nant­see­ring on 99 372 eu­rot.
Aren­dus­nõu­ni­ku sõ­nul tu­leb es­malt kor­ral­da­da pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­han­ge. Ener­giaau­di­ti­ga on et­te kir­ju­ta­tud, mis­su­gus­te­le nõue­te­le peab ma­ja vas­ta­ma, kui on soo­jus­ta­tud. Või­ma­lik on, et se­ni­se la­me­ka­tu­se ase­mel võib las­teaed saa­da viil­ka­tu­se, aga see sel­gub siis, kui han­ge on lä­bi vii­dud. Ka Kol­ga las­teaia ka­tus ja ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mid pea­vad ole­ma val­mis ok­toob­riks 2018.