Val­la­vo­li­ko­gu eral­das MTÜ­le Voo­se Kõrts 5000 eu­rot

805

In­ves­tee­rin­gu­toe­tus on mõel­dud ENSV hoo­ne vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si ning elekt­ri­võr­gu ehi­ta­mi­seks.

MTÜ­le Voo­se Kõrts toe­tu­se eral­da­mist aru­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kol­mel is­tun­gil. Ap­ril­lis sel­gi­tas fi­nants­juht Lii­vi Han­sen, et MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge Ta­nel Tal­ve esi­tas ra­ha­taot­lu­se eel­mi­sel sü­gi­sel, kuid siis jät­tis MTÜ­de taot­lu­si lä­bi­vaa­da­nud ko­mis­jon sel­le kõr­va­le, ku­na taot­le­ti in­ves­tee­rin­gu­toe­tust. Märt­sis võt­tis vo­li­ko­gu vas­tu va­baü­hen­dus­te ra­has­ta­mi­se uue kor­ra, mil­le jär­gi ot­sus­tab in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se and­mi­se vo­li­ko­gu.

Ap­ril­lis käis Ta­nel Tal­ve aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­nis oma te­ge­mi­si tut­vus­ta­mas ning üt­les, et Voo­se Kõrts soo­vib val­la­pool­set toe­tust 5000 eu­rot Voo­se Päi­ke­se­ko­du elekt­ri­võim­su­se tõst­mi­seks ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­seks. Ku­na vo­li­ko­gu is­tun­giks ei esi­ta­nud taot­le­ja kor­rekt­set hin­na­pak­ku­mist ning vo­li­ko­gu liik­me­tel oli pal­ju vas­tu­se­ta kü­si­mu­si, lü­ka­ti ra­hae­ral­da­mi­se koh­ta ot­su­se te­ge­mi­ne eda­si. Küll aga võt­tis vo­li­ko­gu vas­tu pro­to­kol­li­li­se ot­su­se, et Ta­nel Tal­ve esi­taks ühe­selt mõis­te­ta­va taot­lu­se võr­rel­da­va­te hin­na­pak­ku­mis­te­ga.

Vo­li­ko­gu maiis­tun­gil kin­ni­tas fi­nants­juht, et Voo­se Kõrts on esi­ta­nud kal­ku­lat­sioo­ni Päi­ke­se­ko­du ka­na­li­sat­sioo­ni ja elekt­ri­ga lii­tu­mi­se ku­lu­de koh­ta – ko­gu­mak­su­mus on 13 000 eu­rot, val­laee­lar­vest taot­le­tak­se omao­sa­lu­se kat­teks 5000 eu­rot. Ku­na Ta­nel Tal­ve ei saa­nud ko­ha­le tul­la, jäi vo­li­ko­gu liik­me­tel en­di­selt üht-teist se­ga­seks ning ot­sus­ta­mi­ne lü­ka­ti taas eda­si.

Juu­niis­tun­giks oli val­la­va­lit­sus val­mis­ta­nud et­te ot­su­se-eel­nõu Voo­se Kõrt­si­le toe­tu­se eral­da­mi­se koh­ta ning is­tun­gil oli ko­hal ka Ta­nel Tal­ve. Ta sel­gi­tas, et Voo­sel on val­mi­mas uus tu­ris­miat­rakt­sioon, põ­hu­plaa­ti­dest ma­ja, mil­le sar­nast nii suurt po­le ka Skan­di­naa­vias.

„Po­si­tiiv­se ener­gia­ga ma­jas, mis too­dab ise elekt­rit, on koos­töös Ees­ti Muu­si­ka­te­raa­pia Kes­ku­se­ga ka­vas te­raa­pi­li­sed te­ge­vu­sed,“ lau­sus ta.

Ta­nel Tal­ve li­sas, et hoo­nes­se on ka­vas sea­da mit­me­di­men­sioo­ni­li­ne mul­ti­mee­dia süs­teem – la­gi, sei­nad ja põ­rand kae­tak­se pro­jekt­sioo­ni­ga, mil­le abil ha­ka­tak­se tut­vus­ta­ma Ani­ja val­da, Kõr­ve­maad ja Voo­set.

Ta mär­kis, et soo­vib te­ha koos­tööd Ani­ja val­la kõi­gi tu­ris­miet­te­võ­te­te­ga ning tuua ka­su ko­gu piir­kon­na­le. Juu­ni kes­kel näi­teks olid te­ma kut­sel Päi­ke­se­ko­dus Tar­tu Üli­koo­li Pär­nu kol­ledži tu­ris­miõp­pe­jõud, kes tut­vu­sid ka­he päe­va jook­sul val­la tu­ris­miob­jek­ti­de­ga nii Voo­sel, Keh­ras, Ani­jal, kui Rau­do­jal, nad öö­bi­sid Rau­do­ja kõrt­sis.

In­ga Koit­la soo­vis tea­da, kui­das haa­kub Päi­ke­se­ko­du Ees­ti NSV tee­ma­ga, ku­na esialg­ses pro­jek­tis oli sin­na ka­van­da­tud ENSV ajas­tu hoo­ne. Ta­nel Tal­ve rää­kis, et see ni­mi jäi hoo­ne­le de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ajal, kuid ka Päi­ke­se­ko­dus on ka­vas ENSV tee­mat kä­sit­le­da: „Ruu­mi kõ­la pa­ran­da­mi­seks on meil he­li­ma­tid, mil­lel on suu­red fo­tod Voo­se ENSV aja­jär­gust. Ka pro­jekt­sioo­ni­des, väi­kes­tes kol­me­mi­nu­ti­lis­tes fil­mi­des, mi­da hak­ka­me näi­ta­ma, ka­vat­se­me vei­di nõu­ka-ae­ga kä­sit­le­da.“

Vo­li­ko­gu lii­ge Peep Kask kü­sis, kel­le kin­nis­tul hoo­ne asub ning mis saab ju­hul, kui MTÜ te­ge­vus peaks näi­teks 5-6 aas­ta pä­rast lak­ka­ma. Ta­nel Tal­ve sel­gi­tas, et maaük­sus kuu­lub tal­le, kuid MTÜ­le on teh­tud no­ta­riaal­selt 30 aas­taks hoo­nes­tu­sõi­gus.

„Ma ar­van, et MTÜ te­ge­vus ei lak­ka. Hoo­nes­tu­sõi­gus on ole­mas, kui ise ei jak­sa, tu­le­vad tei­sed ini­me­sed, kes tee­vad eda­si, mi­da­gi kat­ki ei jää,“ vas­tas ta.

Ran­no Soots uu­ris, kas te­gu on äriet­te­võt­te­ga ning kui­das saab sel­lest osa ko­ha­lik rah­vas. Ta­nel Tal­ve sel­gi­tas, et Päi­ke­se­ko­du ren­dib küll ruu­me, kuid ise ma­ju­tust, toit­lus­tust ja gii­di­tee­nu­seid ei pa­ku, pi­gem ai­tab elav­da­da et­te­võt­lust.

„Mõ­te on, et Päi­ke­se­ko­du toob rah­va ko­ha­le ning üm­ber­rin­gi asu­vad et­te­võt­ted saa­vad neid tee­nin­da­da,“ sõ­nas ta ning li­sas, et kõik Ani­ja val­la ma­ju­tu­sa­su­tu­sed on koos­töö­part­ne­rid, ku­hu üri­ta­tak­se sa­mu­ti rah­vast tuua.

Ka Mar­gus Nõl­vak soo­vis tea­da – ku­na vald on hoo­ne ehi­ta­mist omao­sa­lu­se­ga toe­ta­nud ka va­rem, kas val­lae­la­ni­kud ja MTÜd saa­vad ha­ka­ta se­da ka­su­ta­ma soo­dus­tin­gi­mus­tel või ta­su­ta.

„Ab­so­luut­selt, see tu­leb kok­ku lep­pi­da,“ kin­ni­tas Ta­nel Tal­ve.

„Kas see on vii­ma­ne ra­ha­taot­lus val­lalt?“ kü­sis Mar­gus Nõl­vak veel.

Ta­nel Tal­ve: „Ei lu­ba. Mi­nu ees­märk on tuua Ani­ja val­da või­ma­li­kult pal­ju eu­ro­ra­ha. Ar­van, et see po­le halb ning vald on lu­ba­nud, et oma­fi­nant­see­rin­gu osas ai­da­tak­se.“

MTÜ­le Voo­se Kõrts 5000 eu­ro eral­da­mi­se poolt olid 15 vo­li­ko­gu­lii­get, vas­tu 3 ja üks jäi era­poo­le­tuks.

Peep Kask soo­vis Sõ­nu­mi­too­ja­le sel­gi­ta­da, miks hää­le­tas ra­hae­ral­da­mi­se vas­tu.

„Mul­le jäi aru­saa­ma­tuks, kas ra­ha lä­heb ik­ka val­la­rah­va hü­van­guks või isik­li­ku rik­ku­se kas­va­ta­mi­seks. Al­les hil­ju­ti oli Maa­le­hes ar­tik­kel, kus mus­ter tun­dus sa­ma – eu­ro­toe­tu­se eest ehi­ta­ti Vil­san­di saa­re­le elu­ma­ja. Ku­na ko­mis­jo­ni­de pro­to­kol­li­dest võis jä­rel­da­da, et meie vo­li­ko­gu ei ole Voo­se Kõrt­si­le toe­tu­se and­mi­se poolt, siis ei ol­nud ma is­tun­gil val­mis tei­si et­te­pa­ne­kuid te­ge­ma, kuid ot­su­ses­se oleks tul­nud li­sa­da punkt, mil­le ko­ha­selt kuu­lub toe­tus ta­gas­ta­mi­se­le, kui MTÜ lõ­pe­tab te­ge­vu­se en­ne 30aas­ta­se hoo­nes­tu­sõi­gu­se pe­rioo­di lõp­pu. Li­saks oleks tul­nud ot­su­ses­se MTÜ ko­hus­tus­te hul­ka li­sa­da, mi­da tu­leb ava­li­ku ra­ha saa­mi­sel val­la­rah­va­le pak­ku­da, näi­teks kor­ral­da­da ta­su­ta jaa­niõh­tu või lõi­kus­pi­du,“ kom­men­tee­ris ta.

Eelmine artikkelMTÜ Aja­leid­ja – 10 aas­tat pe­re­päe­vi ja koo­li­tu­si Aeg­vii­dus
Järgmine artikkelRaa­si­ku Elek­tri kin­k Pee­te­li ki­ri­kule