Val­la­va­lit­sus nõus­tus lii­va kae­van­da­mi­se­ga Kuu­sa­lu kar­jää­rist

989

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se nõu­so­lek kae­van­dus­loa and­mi­seks on li­sa­tin­gi­mu­se­ga – te­ha väl­ja­veo­tee muut­mi­se kor­ral uus kesk­kon­naeks­per­tiis mü­ra ja tol­mu koh­ta.

OÜ In­se­ne­ri­bü­roo STEI­GER ta­hab Kuu­sa­lu kül­je all asu­va en­di­se lii­va­kar­jää­ri uues­ti ka­su­tu­se­le võt­ta, ku­na seal on lii­va­va­ru al­les veel küm­ne­kon­naks aas­taks, kok­ku li­gi mil­jon kuup­meet­rit.

Kuu­sa­lu I lii­va­kar­jäär paik­neb Il­mas­ta­lu kü­las. Lii­va­kae­van­da­mi­ne oli kar­jää­ris lõ­pe­ta­tud, ala kae­tud ma­da­la met­sa­ga. Tei­sel pool kruu­sa­teed on Kiiu Soo­ne töö­so­lev kar­jäär, kus lii­va kae­van­da­tak­se vee alt.
Kuu­sa­lu I kar­jää­ri re­konst­ruee­ri­ti Kiiu Soo­ne tel­li­mu­sel 2000nda­tel aas­ta­te kes­kel, kui vee­peal­ne osa lii­va­va­rust sai ot­sa. OÜ In­se­ne­ri­bü­roo STEI­GER ka­van­dab seal kae­van­da­da veel väl­ja­ma­ta veea­lust va­ru.
Kuu­sa­lu I kar­jää­ri uu­rin­gud al­ga­tas STEI­GER küm­me aas­tat ta­ga­si, kae­van­da­mis­loa taot­lust on me­net­le­tud üle ka­he aas­ta. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ei toe­ta­nud 2016. aas­ta märt­sis kae­van­da­mis­loa väl­jas­ta­mist ning sa­ma meelt oli ka aas­ta lõ­pus. Loa taot­le­ja an­dis val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se koh­tus­se, soo­vis sel­le tun­nis­ta­mist õi­gus­vas­ta­seks.

Tal­lin­na hal­dus­ko­hus ko­hus­tas val­la­va­lit­sust taot­lust uues­ti lä­bi vaa­ta­ma. Val­la­va­lit­sus kor­ral­das Kuu­sa­lu I kar­jää­ri taa­sa­va­mi­se kü­si­mu­ses rah­va­koo­so­le­ku. Tee­ma lei­dis ale­vi­ku ela­ni­ke seas laia kõ­la­pin­da, rah­va­koo­so­le­kul oli In­se­ne­ri­bü­roo STEI­GER esin­da­ja­te sel­gi­tu­si kuu­la­mas pool­sa­da hu­vi­list. Koh­tu­mi­ne sal­ves­ta­ti, Fa­ce­boo­kis käis Kuu­sa­lu ale­vik­ku ümb­rit­se­va­te lii­va­kar­jää­ri­de tee­mal äge aru­te­lu.

Põ­hi­mu­re oli koo­so­le­kul ja Fa­ce­boo­ki-aru­te­lus, kui­das kae­van­da­mi­ne mõ­jub piir­kon­na pin­na- ja põh­ja­vee­le ning tol­mu ja mü­ra le­vi­ku­le. Ehk­ki val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek oli al­ga­ta­da väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­ne, ei pi­da­nud kesk­kon­naa­met se­da va­ja­li­kuks. Sa­mas oli ko­ha­li­ke aru­te­lu­de po­si­tiiv­ne tu­le­mus see, et kesk­kon­naa­met li­sas eel­ne­va kesk­kon­naeks­per­tii­si nõu­de. Nüüd­seks on teh­tud kaks eks­per­tii­si – ühe tel­lis In­se­ne­ri­bü­roo STEI­GER OÜ-lt Hend­rik­son&Ko, tei­ne teh­ti Il­mas­ta­lu ela­ni­ke advokaadi tel­li­mu­sel.

Keel­du­mi­seks pol­nud põh­just
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­leb, et val­la­va­lit­sus jõu­dis möö­du­nud nä­da­lal sa­ma­le jä­rel­du­se­le na­gu vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jon – enam pol­nud põh­just keel­du­da nõus­o­le­ku and­mi­sest kae­van­da­mis­loa taot­lu­se­le.

Val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jon on Kuu­sa­lu I kar­jää­ri kü­si­must aru­ta­nud viiel kor­ral, vii­ma­ti kuu ae­ga ta­ga­si. Ka ko­mis­jo­ni esi­mees Raul Val­gis­te kom­men­tee­rib, et val­mi­nud eks­per­tii­siak­ti­de põh­jal ning pä­rast STEI­GE­Ri ja Il­mas­ta­lu ela­ni­ke esin­da­ja­te­ga koh­tu­mi­si ja aru­te­lu­sid ei ol­nud enam alust jät­ta kae­van­da­mis­loa taot­lus koos­kõ­las­ta­ma­ta.

Ko­mis­jo­ni vii­ma­sel koo­so­le­kul osa­les In­se­ne­ri­bü­roo STEI­GER juht ja üks oma­nik­ke Er­ki Niit­laan, kes lu­bas, et et­te­võ­te jäl­gib Il­mas­ta­lu kae­vu­de olu­kor­da, va­ja­du­sel ra­jab uued puur­kae­vud ja to­rus­ti­kud – vas­ta­va nõu­de on kesk­kon­naa­met li­sa­nud kae­van­da­mis­loa eri­tin­gi­mu­se­na. Ko­hus­tus on te­ha Il­mas­ta­lu kõi­gi 13 kin­nis­tu jaoks puur­kae­vud, kui kin­nis­tu­te salv­kae­vu­dest on kae­van­da­mi­se tõt­tu joo­gi­vee kät­te­saa­mi­ne ras­ken­da­tud. Hin­nan­gu­li­selt võib uu­te kae­vu­de ra­ja­mi­ne maks­ta ku­ni 40 000 eu­rot.

Et­te­võ­te peab jäl­gi­ma kar­jää­ris töö­ta­va­te ma­si­na­te teh­ni­list sei­su­kor­da, et nen­de te­ki­ta­tud mü­ra ei üle­taks lu­ba­tud nor­me. Tol­mu väl­ti­mi­seks tu­leb kar­jää­ri teid kui­va­pe­rioo­dil kas­ta, lii­va ve­da­va­te kal­lu­ri­te kas­ti­de­le pan­na kat­ted.

Kuu­sa­lu I kar­jää­ri alal ela­va­te­le ki­vi­si­sa­li­ke­le peab elu­paik al­les jää­ma. Pä­rast kae­van­da­mi­se lõ­pe­ta­mist ha­ka­tak­se kar­jää­ri tek­ki­vat vee­ko­gu ja sel­le ümb­rust ka­su­ta­ma rek­reat­sioo­nia­la­na. Puh­ke­maas­tik on ka­vas väl­ja ku­jun­da­da laie­malt, hõl­maks ka üle tee asu­vast Kiiu Soo­ne lii­va­kar­jää­rist kor­ras­ta­tud ala.
Raul Val­gis­te: „Üks olu­li­ne kü­si­mus oli meil STEIGERI esin­da­ja­le, kui­das ta­ga­tak­se, et lii­va ve­da­vad ras­ked ma­si­nad ei sõi­daks lä­bi Kuu­sa­lu ale­vi­ku. Ta lu­bas, et meet­med võe­tak­se ka­su­tu­se­le, on või­ma­lik au­to­juht tu­vas­ta­da ja kut­su­da kor­ra­le.“

Kae­van­da­ma ha­ka­tak­se võib-ol­la tä­na­vu
Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Er­ki Niit­laa­nelt, kui rut­tu kae­van­da­mis­lu­ba saa­dak­se, mil­lal on ka­vas kar­jää­ris alus­ta­da lii­va taas­kae­van­da­mist, kes se­da te­ge­ma hak­kab ja kas jät­kub tur­gu.

Ta vas­tas, et kae­van­da­mis­loa saa­mi­se­ni lä­heb ae­ga: „Val­la nõu­so­lek on olu­li­ne etapp, ole­me sel­le eest tä­nu­li­kud. Eda­si peab kesk­kon­naa­met taot­lu­se lõ­pu­ni me­net­le­ma, see­jä­rel tu­leb sõl­mi­da rii­gi­ga maa ka­su­ta­mi­seks ren­di­le­ping. Kae­van­da­mi­se­le võib mõt­le­ma ha­ka­ta pä­rast se­da. Kui kõik lä­heb po­si­tiiv­selt, võib see juh­tu­da veel käe­so­le­val aas­tal, ka pa­ri­mal ju­hul mit­te en­ne aas­ta lõp­pu.“

Kae­van­da­ma hak­kab te­ma sõ­nul OÜ Ees­ti Kil­lus­tik, kel on pi­kaa­ja­li­ne ko­ge­mus sar­nas­te kar­jää­ri­de ope­ree­ri­mi­sel.

„Tu­ru puu­dust me ei kar­da. Pea­mi­ne tar­bi­mis­suund on Tal­linn, kus käib vil­gas ehi­tus­te­ge­vus. Lii­va jä­re­le on suur nõud­lus. Oo­da­tud on ka ko­ha­li­kud tar­bi­jad ning loo­de­ta­vas­ti mõ­jub kon­ku­rents ka hin­na­le po­si­tiiv­selt,“ mär­kis ta.

„Kae­van­da­mi­se se­ni­ne prak­ti­ka näi­tab, et kal­lu­ri­te lä­bi Kuu­sa­lu sõit­mi­ne po­le suur prob­leem, aga va­ja­du­sel on la­hen­dus ole­mas ja ole­me val­mis se­da ra­ken­da­ma na­gu ka kõi­ki tei­si meet­meid, mil­lest on koh­tu­mis­tel ja eks­per­tii­si­des kõ­nel­dud. See saab ole­ma üks kõi­ge põh­ja­li­ku­ma­te eri­tin­gi­mus­te­ga lii­va kae­van­da­mi­se lu­ba, mi­da väl­ja an­tak­se.“