Val­la­va­lit­sus kin­kis las­teaia­las­te pe­re­de­le Ani­ja val­la te­ge­vus­kaar­did

1127
Ani­ja abi­val­la­va­nem MAR­GE RA­JA hoiab käes kaar­di­män­gu „Mi­da põ­ne­vat koos pe­re­ga te­ha“, mis sün­dis lap­se­va­ne­ma­te ja val­la­va­lit­su­se koos­töös.

Kaar­di­män­gus „Mi­da põ­ne­vat koos pe­re­ga te­ha“ on sa­da­kond ühis­te­ge­vust las­te­ga pe­re­de­le.

Kaar­di­män­gus „Mi­da põ­ne­vat koos pe­re­ga te­ha“ on 50 kaar­ti – 25 tu­bas­teks ja 25 õue­te­ge­vus­teks. Igal kaar­dil on joo­nis­tus ühest te­ge­vu­sest ja tei­sel kül­jel sel­gi­tus sel­le koh­ta. Pa­kis on ka män­guõ­pe­tus, mis ju­hen­dab, et en­ne män­gi­mist peaks pe­re lep­pi­ma kok­ku, kas soo­vib min­na väl­ja või te­ha tu­ba­seid te­ge­vu­si. Vas­ta­valt tu­leks 25 kol­la­se või ro­he­li­se kaar­di seast tõm­ma­ta üks ning sel­lel kir­jel­da­tud te­ge­vust koos et­te võt­ta. Tu­bas­te te­ge­vus­te­na on pa­ku­tud joo­nis­ta­mi­ne, õh­tu­söö­gi val­mis­ta­mi­ne, oma pe­re- või las­te­raa­ma­tu koos­ta­mi­ne, lin­nu­ma­ja val­mis­ta­mi­ne, kin­no mi­nek. Õue te­ge­vus­test on suu­rem osa seo­tud Ani­ja val­la või sel­le lä­hiümb­ru­se­ga, näi­teks soo­vi­ta­tak­se pe­re­ga min­na Keh­ra lin­nu­lau­lu koo­liõue lin­de tund­ma õp­pi­ma, Ani­ja mõi­sa­par­ki loo­du­se õp­pe­ra­da lä­bi­ma, öö­bi­ma RMK mõ­ne­le tel­ki­mi­sa­la­le Kõr­ve­maal, ja­lu­ta­ma või mat­ka­ma ko­du­kan­di par­ki­des­se või met­sa, Kehrasse ja Aegviitu kergliiklusteedele jalgrattaga sõitma.

„See mäng val­mis pe­re­de­le val­la­va­lit­su­se va­ra­ja­se jõu­lu­kin­gi­na, mis po­le mõel­dud riiu­li­le tol­mu ko­gu­ma, vaid ak­tiiv­seks ka­su­ta­mi­seks. Tu­le­mas on pü­had, mil rää­gi­me vä­ga pal­ju pe­re­de­ga koo­so­le­mi­se aja väär­tus­ta­mi­sest. Ka meie kaar­di­pa­kil on olu­li­ne mõt­te­te­ra: „Väär­tus­ta oma pe­re­ga vee­de­tud kva­li­tee­tae­ga, see on kor­du­ma­tu.“,“ üt­les Ani­ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja.

Loe pikemalt 18. detsembril ilmunud Sõnumitoojast. Alates 25. detsembrist on täismahus artikkel kättesaadav ka siinsamas veebis.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 18. detsembril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la 2020. aas­ta ee­lar­ve on kin­ni­ta­tud