Väl­ja­võt­teid Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­vast 2019-2028

397

Raa­si­ku val­la uus aren­gu­ka­va sä­tes­tab vald­kon­da­de kau­pa te­ge­vu­sed aren­gu­ka­vas sea­tud ees­mär­ki­de täit­mi­seks.

I HA­RI­DUS JA NOOR­SOO­TÖÖ, KUL­TUUR, TER­VI­SEE­DEN­DUS JA SPORT

Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­vald­kond

1. Ehi­ta­tak­se Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li spor­di-/har­ju­tus­väl­jak.
2. Luuak­se Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis kä­si­töö-/teh­ni­ka­ha­ri­du­se klass ja si­sus­ta­tak­se va­ja­li­ku teh­ni­ka­ga. Se­ni la­hen­da­tak­se Aru­kü­la ja Raa­si­ku põ­hi­koo­li­de baa­sil.
3. Aren­da­tak­se Aru­kü­la las­teaed piir­kon­na va­ja­dus­te­le vas­ta­vaks. Uu­te las­teaia­rüh­ma­de loo­mi­sel ar­ves­ta­tak­se eri­va­ja­dus­te­ga las­te­ga. Pla­nee­ri­tak­se uued las­teaiad Aru­kül­la ja Raa­si­ku­le.
4. Hu­vi­koo­li ruu­mi­puu­du­se lee­ven­da­mi­seks lei­tak­se täien­da­vad pin­nad.
5. Jät­ka­tak­se koo­li­des pi­ka­päe­va­rüh­ma­de töö­ga ja aren­da­tak­se see va­ja­dus­te­le vas­ta­vaks.
6. Luuak­se va­ja­du­se­le vas­tav ha­ri­du­se tu­gi­tee­nus­te kes­kus (psüh­ho­loog, sot­siaal­pe­da­goog, eri­pe­da­goog, lo­go­peed, tu­gii­si­kud).
7. Töö­ta­tak­se väl­ja ja ra­ken­da­tak­se meet­meid, et ta­ga­da val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes kva­li­fit­see­ri­tud per­so­na­li ole­ma­s­olu.
8. Kor­ral­da­tak­se kü­sit­lu­si noor­te hul­gas nen­de hõi­va­tu­se koh­ta hu­vi- ja spor­di­te­ge­vus­tes, noor­soo­töö ja noor­te va­ba aja veet­mi­se kit­sas­koh­ta­dest ja noor­te et­te­pa­ne­ku­test vald­kon­na aren­da­mi­seks.
9. Sel­gi­ta­tak­se koos noor­te­ga väl­ja, kui­das muu­ta noor­soo­töö tee­nu­sed pa­re­mi­ni kät­te­saa­da­vaks. Osa­le­tak­se rah­vus­va­he­lis­tes noor­tep­ro­jek­ti­des.
10. Vaa­da­tak­se üle noor­soo­töö kor­ral­dus, et oleks roh­kem kaa­sa­tust ka ää­rea­la­del. Osa­le­tak­se pro­jek­ti­des ja koos­töös ENTK­ga.
11. Raa­si­ku põ­hi­koo­lis koos­ta­tak­se te­ge­vus­ka­va klas­si­ruu­mi­de puu­du­se la­hen­da­mi­seks esial­gu ole­ma­so­le­va­te ruu­mi­de baa­sil.
12. Rin­gi­juh­ti­de ta­sus­ta­mi­se põ­hi­mõt­ted ja üht­lus­ta­mi­ne al­la­su­tus­tes.

Kul­tuu­ri­vald­kond

1. Väär­tus­ta­tak­se ja tun­nus­ta­tak­se kul­tuu­ri­vald­kon­na ko­da­ni­kual­ga­tu­si ja nen­de eest­ve­da­jaid.
2. Pa­ran­da­tak­se ja pa­ren­da­tak­se teh­ni­li­si- ja ol­me­või­ma­lu­si rah­va­ma­ja­des ning peo­plat­si­del (val­gus, he­li­süs­tee­mid, kü­te, põ­rand, rõ­du, sig­na­li­sat­sioon, ven­ti­lat­sioon, WC ja duši­ruum Aru­kü­las, he­li­süs­tee­mid, elekt­ri- ja tur­va­val­gus­tus, lau­lu­la­va ja vä­li­ra­ja­ti­sed Raa­si­kul, lau­lu­la­va Pi­ka­ve­res).
3. Aren­da­tak­se väl­ja Raa­si­ku val­la muu­seum (muu­seu­mi­tu­ba) muu­hul­gas aja­loo­ma­ter­ja­li­de hoius­ta­mi­seks.
4. Tun­tud ini­mes­te koh­ta in­fo ko­gu­mi­ne, nen­de hauap­lat­si­de tä­his­ta­mi­ne ja hool­da­mi­ne val­la kal­mis­tu­tel.
5. Vaa­da­tak­se üle kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te ta­sus­ta­mi­se põ­hi­mõt­ted ja või­ma­lu­sed pal­ka­de tõst­mi­seks.
6. Toe­ta­tak­se val­la aja­loo­pä­ran­di säi­li­mist toe­ta­vaid te­ge­vu­si (trü­ki­sed meie ini­mes­test ja te­ge­vus­test, jät­ku­vad aja­loo kon­ve­rent­sid).
7. Toe­ta­tak­se Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kut ja kaa­sa­tak­se toe­ta­jaid, leid­maks la­hen­dus ki­ri­ku pin­ki­de soo­jen­da­mi­seks tal­vi­sel ajal. Toe­ta­tak­se või­ma­lu­sel EAÕK ki­ri­kut nen­de pro­jek­ti­des ki­ri­ku va­re­me­te säi­li­mi­seks.

Ter­vi­see­den­du­se ja spor­di­vald­kond

1. Uuen­da­tak­se Raa­si­ku val­la ter­vi­sep­ro­fiil ja toe­ta­tak­se ter­vi­see­den­dust soo­dus­ta­vaid ja ter­vi­sep­rob­lee­me en­ne­ta­vaid te­ge­vu­si.
2. Ehi­ta­tak­se väl­ja Raa­si­ku ja Aru­kü­la põ­hi­koo­li­de staa­dio­nid. Ka­van­da­tak­se Raa­si­ku staa­dio­ni­le PVC-ka­tet koos­töös klu­bi­de ja vä­lis­ra­has­ta­mi­se­ga.
3. Ka­van­da­tak­se ja ra­ja­tak­se ter­vi­se­ra­jad Pi­ka­ve­res ja Raa­si­kul ning laien­da­tak­se Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da.
4. Tä­his­ta­tak­se ja vii­das­ta­tak­se Raa­si­ku val­la ter­ri­too­riu­mil kul­ge­vad mat­ka­ra­jad.
5. Aren­da­tak­se ja laien­da­tak­se las­te ning noor­te män­gu- ja spor­di­väl­ja­kuid.
6. Aru­kü­la põ­hi­koo­li spor­di­väl­ja­ku al­la pai­gal­da­tak­se kül­mu­tus­sead­med, mis või­mal­da­vad ka­su­ta­da seal liu­väl­ja mak­si­maal­sel pe­rioo­dil.
7. Ana­lüü­si­tak­se spor­di­koo­li loo­mi­se va­ja­du­si ja või­ma­lu­si, ana­loog­selt hu­vi­koo­li­ga.
8. Ana­lüü­si­tak­se Raa­si­ku val­la spor­di ra­has­ta­mi­se alu­seid ja või­ma­lu­si.
9. Aren­da­tak­se kü­la­des va­baa­ja ja spor­ti­mi­se või­ma­lu­si, seal­hul­gas Pe­nin­gi spor­di­saa­li ava­lik­ku ka­su­tus­se and­mist sel­le oma­ni­kult.
10. Aren­da­tak­se va­baa­ja veet­mi­se või­ma­lu­si, seal­hul­gas disc­gol­fi ra­jad, liu­vä­li ja hiid­rah­nu ümb­rus Aru­kü­las ning rat­ta- ja ru­la­park Raa­si­kul.

II HEAO­LU JA KO­GU­KON­NA KAA­SA­MI­NE

1. Ot­si­tak­se või­ma­lu­si hool­de­ko­du ra­ja­mi­seks val­da koos­töös era­sek­to­ri ja kaas­ra­has­tu­se kaa­sa­mi­se­ga.
2. Te­hak­se val­la­le kuu­lu­va­te ela­mis­pin­da­de (seal­hul­gas sot­siaal­kor­te­rid) ana­lüüs ees­mär­gi­ga lei­da tu­le­vi­kus op­ti­maal­se­mad la­hen­du­sed ela­mu­fon­di kor­ral­da­mi­sel.
3. Ka­van­da­tak­se sot­siaal­ma­ja ja/või soe­ta­tak­se so­bi­vad kor­te­rid abi­va­ja­ja­te­le sot­siaal­e­lu­ruu­mi­deks.
4. Kaar­dis­ta­tak­se po­tent­siaal­sed eri­va­ja­du­se­ga lap­sed ja noo­red ning te­hak­se nen­de pe­re­de­ga süs­teem­set ja nõus­ta­vat koos­tööd. Lei­tak­se või­ma­lu­si päe­va­hoiu loo­mi­seks, kus nei­le või­mal­da­taks või­me­te­ko­hast te­ge­vust pro­fes­sio­naal­se­te te­ge­vus­ju­hen­da­ja­te ju­hen­da­mi­sel.
5. Te­hak­se koos­tööd naa­ber­o­ma­va­lit­sus­te­ga ühis­te la­hen­dus­te leid­mi­seks.
6. Lei­da või­ma­lus päe­va­kes­ku­se tee­nu­se ta­ga­mi­seks ea­ka­te­le ja eri­va­ja­du­se­ga ini­mes­te­le.
7. Kor­ral­da­tak­se va­ne­ma­ha­ri­du­se pak­ku­mi­ne val­las koor­di­nee­ri­tult, viiak­se lä­bi lap­se­va­ne­ma­te­le koo­li­tu­si ja õpi­tu­ba­sid.
8. Toe­ta­tak­se ko­da­ni­kual­ga­tu­si ning kaa­sa­tak­se val­lae­la­nik­ke ot­sus­tusp­rot­ses­si­des­se, seal­hul­gas ee­lar­ve koos­ta­mis­se (kaa­sav ee­lar­ve).

III ELU­KESK­KOND

1. Koos­ta­tak­se hea­kor­ra- ja hal­jas­tus­ka­vad ale­vi­ke kes­k­osa­de­le.
2. Pla­nee­ri­tak­se ja ra­ja­tak­se ale­vi­kes­se ja ale­vi­ke va­he­le kerg­liik­lus- ning kõn­ni­teid.
3. Koos­ta­tak­se üle­vaa­de val­la maa­ka­su­tu­sest ja sel­le kau­du lei­tak­se val­la oman­dis ole­va­le maa­le po­tent­siaal­sed aren­gu­või­ma­lu­sed („maa­re­vis­jon”).
4. Ana­lüü­si­tak­se val­la trans­por­di­kor­ral­dust ja ku­jun­da­tak­se in­no­vaa­ti­lis­te la­hen­dus­te ees­ku­jul trans­por­di­tee­nus val­las va­ja­dus­põ­hi­seks (ja­ga­misp­lat­vor­mid, tel­li­mus­veod, maa­kon­na või val­la­si­se­sed nn ko­gu­mis­lii­nid jne).
5. Re­konst­ruee­ri­tak­se ja ehi­ta­tak­se väl­ja vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­sid Raa­si­ku val­la ti­hea­sus­tus­te­ga ala­del vas­ta­valt val­la ÜVK aren­gu­ka­va­le.
6. Pa­ran­da­tak­se joo­gi­vee kva­li­tee­ti (puur­kae­vu­de ra­ja­mi­ne, filt­ri­te pai­gal­da­mi­ne) vas­ta­valt val­la ÜVK aren­gu­ka­va­le.
7. Kor­ral­da­tak­se liig­ve­te ära­juh­ti­mi­ne Aru­kü­las ja Raa­si­kul.
8. Re­mon­di­tak­se Raa­si­ku ja Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne­te fas­saa­did.
9. Toe­ta­tak­se jät­ku­valt ko­ha­li­ku tu­le­tõr­jeü­hin­gu te­ge­vust, seal­hul­gas pääs­te­teh­ni­ka uuen­da­mi­sel. Ehi­ta­tak­se tu­le­tõr­jeü­hin­gu ga­raaž Aru­kü­las ja val­mis­ta­tak­se et­te Raa­si­ku tu­le­tõr­je­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­ne koos­töös ko­ha­li­ku tu­le­tõr­jeü­hin­gu ja pääs­te­ame­ti­ga.
10. Toe­ta­tak­se ja po­pu­la­ri­see­ri­tak­se abi­po­lit­sei­ni­ke te­ge­vust ja muid va­ba­taht­lik­ke ko­gu­kon­na tur­va­li­sust eden­da­vaid init­sia­tii­ve.
11. Tõs­te­tak­se val­lae­la­ni­ke tead­lik­kust jäät­me­käit­lu­se ja jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se täht­su­sest elu­kesk­kon­na hoid­mi­sel ja ai­da­tak­se luua või­ma­lu­sed sor­tee­ri­tud jäät­me­te mu­ga­vaks äraand­mi­seks.
12. Uuen­da­tak­se Raa­si­ku val­la tee­hoiu­ka­va ja viiak­se ka­van­da­tu el­lu (seal­hul­gas kõn­ni­tee­de ja kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­ne). Re­konst­ruee­ri­tak­se val­la- ja rah­va­ma­ja esi­ne park­la.
13. Re­mon­di­tak­se ja uuen­da­tak­se tä­na­va­val­gus­tust ja taot­le­tak­se li­sa­va­hen­deid te­ge­vu­se laien­da­mi­seks.
14. Laien­da­tak­se raud­tee­pea­tus­te par­gi-rei­si park­lat Raa­si­kul, luuak­se par­ki­mis­või­ma­lu­si kü­la­de bus­si­pea­tus­te juu­res jm. Pa­ran­da­tak­se par­ki­mis­või­ma­lu­si kal­mis­tu­te juu­res.
15. Ra­ja­tak­se ale­vi­kes­se tu­rup­lat­sid.
16. Ra­ja­tak­se ale­vi­kes­se lem­mik­loo­ma­de ja­lu­tus-tree­ning­p­lat­sid.
17. Kor­ras­ta­tak­se Raa­si­ku vee­tor­ni vä­li­sil­me.
18. Re­konst­ruee­ri­tak­se val­la­ma­ja-rah­va­ma­ja (Tal­lin­na mnt 24 hoo­ne Aru­kü­las).
19. Tä­his­ta­tak­se kü­la­de pii­rid ja teed mär­ki­de ja tahv­li­te­ga.
20. Pa­ran­da­tak­se või­ma­lu­si kii­re (kaab­li­ga) in­ter­ne­ti­ga lii­tu­mi­seks.
21. Ra­ja­tak­se tur­va­li­sed maan­tee- ja raud­teeü­le­tu­sed, seal­hul­gas ja­la­käi­ja tun­ne­lid raud­tee­jaa­ma­des koos­töös nen­de oma­ni­ke­ga.
22. Toe­ta­tak­se va­ba aja veet­mi­seks, seal­hul­gas sup­le­mi­seks, so­bi­va­te koh­ta­de loo­mist koos­töös maao­ma­ni­ke­ga.
23. Koos­töös PPA ja maa­kon­na ühisp­ro­jek­ti­de­ga pai­gal­da­da tur­va­kaa­me­raid ava­li­kes­se koh­ta­des­se.

IV VAL­LA JUH­TI­MI­NE

1. Val­la amet­ni­ke töö­jao­tu­se ja koor­mu­se op­ti­mee­ri­mi­ne.
2. Üle­san­ne­te pa­re­maks kor­ral­da­mi­seks või nen­de li­san­du­mi­sel te­hak­se koos­tööd naa­be­ro­ma­va­lit­sus­te­ga.
3. Val­la­va­lit­su­se hal­du­sa­las ole­va­te res­surs­si­de op­ti­mee­ri­mi­ne val­la hal­dus­suut­lik­ku­se tõst­mi­seks.
4. Val­la juh­ti­mi­se lä­bi­paist­vu­se ta­ga­mi­ne.
5. Val­la­ma­ja in­fo­süs­tee­mi­de kor­ras­ta­mi­ne, elekt­roo­ni­lis­te tee­nus­te aren­da­mi­ne.
6. Amet­ni­ke eria­la­se kom­pe­tent­si tõst­mi­seks koo­li­tus­va­hen­di­te suu­ren­da­mi­ne.
7. Raa­si­ku val­la si­hi­pä­ra­ne mai­ne­ku­jun­du­se­ga te­ge­le­mi­ne (süm­boo­li­ka, mee­dia, ava­lik­kus).
8. Kü­la­va­ne­ma­te ja teis­te siht­rüh­ma­de (et­te­võt­jad, mit­te­tu­lun­dus­sek­tor, ava­lik­kus ) re­gu­laar­se­te koh­tu­mis­te kor­ral­da­mi­ne in­for­mat­sioo­ni va­hen­da­mi­seks.
9. Töö­tin­gi­mus­te pa­ren­da­mi­ne töö­koh­ta­del.

Eelmine artikkelMaaü­li­kool käi­vi­tab koos Öko­kul­le­ri­ga ko­ha­li­ku et­te­võt­lus­koo­li­tu­se
Järgmine artikkelKui sõ­nad ja teod lä­he­vad lah­ku