Väi­keett­võt­jad te­gid ELi pro­jek­ti­ra­ha­de abil Soo­me ja Lä­ti kol­lee­gi­de­ga va­he­tus­kü­las­käi­ke

945
Lä­ti me­si­ni­kud olid eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel vas­tu­kü­las­käi­gul Ees­tis: Lie­pa­ja mes­ni­nik BAI­BA TI­KU­MA, Ani­ja val­la me­si­nik HEI­KI KRUU­SA­LU ning AND­RIS ja LI­GA PRI­DA­NE koos väi­ke­se MAR­TA­GA Jel­ga­va lä­he­dalt.

Vil­di­vil­la Aru­kü­last, Va­na-Sir­ge Küü­lik ning Vel­di ja Tüt­red Kuu­sa­lu val­last said kest­li­ku et­te­võt­lusp­ro­jek­ti raa­mes koos­töö­part­ne­rid Soo­mest, Ani­ja mõisa ja Mar­di me­sin­dus­ta­lu part­ne­rid on Lä­tist.

Ida-Har­ju ja mit­me Lää­ne-Vi­ru­maa val­la väi­ke-et­te­võt­ja­tel on ol­nud või­ma­lus osa­le­da maae­lu aren­da­mi­seks loo­dud Lea­der-prog­ram­mi toel rah­vus­va­he­li­ses pro­jek­tis „Kest­lik et­te­võt­lus maal“, mis al­gas kaks aas­tat ta­ga­si. Osa­le­vad 8 Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi – 3 Ees­tist ja ka Soo­mest, 2 Lä­tist.

Pro­jek­ti al­ga­tas ja ju­hib Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vus-g­rupp, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Hal­ja­la, Kad­ri­na vald ja Lok­sa linn. Kaa­sa­tud on Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, mil­le liik­med on Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald, ning Pär­nu­maalt Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu.

Pro­jek­ti ees­märk on aren­da­da rah­vus­va­he­li­se koos­töö abil ko­ha­li­ke mik­roet­te­võt­ja­te too­teid ja tee­nu­seid ning nen­de tu­rus­ta­mist. Osalevad ko­ha­li­ku toi­du toot­jad ja käit­le­jad, toit­lus­ta­jad, maa­tu­ris­mi ja kä­si­töö­ga te­ge­le­vad pe­reet­te­võt­ted.

Pro­jek­ti raa­mes on teh­tud koo­li­tu­si, käi­dud õp­pe­rei­si­del Ees­tis ja vä­lis­part­ne­ri­te juu­res. Tä­na­vu toi­mu­sid väi­keet­te­võ­te­te vas­tas­ti­ku­sed va­he­tus­kü­las­käi­gud. Kok­ku on va­he­tus­tes osa­le­nud Ees­tist 38 et­te­võt­jat 20 mik­ro­fir­mast.

Möö­du­nud nä­da­lal olid nad kut­su­tud Vi­hu­la mõi­sa, kus teh­ti kok­ku­võt­teid ja rää­gi­ti eda­si­sest koos­tööst. Lood vas­tas­ti­kus­tel kü­las­käi­ku­del näh­tust ja teh­tust on aval­da­tud in­ter­ne­tis Aren­dus­ko­ja ko­du­le­hel ning pro­jek­ti en­da le­hel – leiab pro­jek­ti ing­li­se­keel­se ni­me lü­hen­di SEIC jär­gi.

Pro­jek­ti­juht Eha Paas: „Et­te­võt­ja­telt ole­me saa­nud ta­ga­si­si­det, et õp­pe­rei­sid on and­nud uu­si ideid, kon­tak­te ja või­ma­lust ana­lüü­si­da oma te­ge­vust kõr­val­pil­gu­ga. Edas­pi­di ta­he­tak­se aren­da­da võr­gus­ti­ku­tööd ko­ha­li­ke toi­du­too­de­te tu­rus­ta­mi­seks. Aru­ta­me, kui­das laie­malt tut­vus­ta­da SEIC ko­du­leh­te.“

Va­na-Sir­ge Küü­lik saab Soo­mest ha­rul­da­si küü­li­kuid
Va­na-Sir­ge küü­li­ku­ta­lu pe­re­nai­ne ja pe­re­mees Ai­ve ja Uno Nii­lo Kuu­sa­lu val­last Kem­ba kü­last võt­sid jaa­nua­ris vas­tu soom­lan­nad Isa Mar­ten­si ja Mii­na Tuo­mi­nen-Bir­ka­se, kes kas­va­tab küü­li­kuid. Kü­la­li­sed and­sid Va­na-Sir­ge küü­li­ku­kas­va­ta­ja­te­le Soo­me töös­tus­li­ke küü­li­ku­kas­va­ta­ja­te kon­tak­tid ning lei­tud on koos­töö­part­ne­rid, kel­la kau­du saa­dak­se Soo­mest oma tal­lu ha­rul­da­se li­ha­küü­li­ku­tõu küülikuid. Vas­tu­kü­las­käi­gul veeb­rua­ris käi­di Soo­mes ka­hes li­ha­tööt­le­mi­se­ga te­ge­le­vas väi­keet­te­võt­tes, mõ­le­mal on ka oma kaup­lus.

Vil­di­vil­la Soo­mes sõb­ra­laa­dal
Raa­si­ku val­las Aru­kü­las te­gut­se­va Vil­di­vil­la koh­vi­k ja kä­si­töö­pood võõ­rus­ta­s veeb­rua­ris kü­la­li­si Soo­mest Kla­mi­la Lea­der-te­ge­vusg­ru­pist. He­li ja Han­na Var­ja­kos­ki õp­pi­sid Vil­di­vil­la ke­raa­mi­ka õpi­toas te­ge­ma tas­se ja tald­ri­kuid, käi­di Tal­lin­na kä­si­töö­poo­di­des, Raa­si­kul Aa­de Lõn­gas ja Aru­kü­las wal­dorf­koo­lis.
Vas­tu­kü­las­käik toi­mus juu­li al­gu­ses. Vil­di­vil­la perenaine Maia Raudkivi-Vaikla koos abilisega vii­di Soo­mes Kla­mi­la sõb­ra­laa­da­le, kus nad õpe­ta­sid oma töö­toas vil­dist lil­li val­mis­ta­ma, osa­le­sid teis­tes töö­tu­ba­des, uu­ri­sid laa­da­kau­pa. Meel­dis pu­nu­mi­se töö­tu­ba ja plaa­nis on ha­ka­ta se­da õpe­ta­ma Vil­di­vil­la töö­tu­ba­des.

Käi­di kä­si­töö­poes, kus müüak­se ko­ha­li­ke meist­ri­te too­teid, aga ka es­maa­bi­ra­vi­meid ning sin­na saab tel­li­da ret­sep­ti­ra­vi­meid, ku­na lä­him ap­teek on 20 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel. Vil­di­vil­la nai­sed said kä­si­tööi­deid ning tut­vu­sid Soo­mes vil­ti­mi­sel ka­su­ta­ta­vate töö­võt­etega, mis eri­ne­vad Ees­tis prak­ti­see­ri­ta­va­test.

La­he­maa õl­le­meis­ter kü­las­tas Soo­me kol­lee­gi
Kuu­sa­lu val­las Lee­sil te­gut­se­va OÜ Vel­di ja Tüt­red juht Ul­var Vel­di käis mai­kuus kü­las Soo­me pa­ri­mas õl­le­ko­jas Ta­ka­ta­lo&Tom­pu­ri Bre­wer, 300aas­ta­se aja­loo­ga pruu­li­ko­jas võt­tis te­da vas­tu pe­re­mees ja tipp­kokk Mik­ko Suur-Us­ki.

Rää­gi­ti üks­tei­se ko­ge­mus­tes kä­si­töö­tõl­le val­mis­ta­mi­sel ning ka tu­rus­ta­mi­sest. Le­pi­ti kok­ku, et edas­pi­di te­hak­se koos­tööd ja pee­tak­se lä­bi­rää­ki­mi­si, kas Vel­di pe­re kä­si­tööõ­lut saaks ha­ka­ta müü­ma Soo­me tu­rul.

Ani­ja mõis ning Lä­tist Liel­vir­ca­va ja Ab­gunt­se
Au­gus­tis osa­les Ani­ja mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­lil Lä­tist Liel­vir­ca­va mõi­sa pe­re­nai­ne Zan­da Za­ri­na. Ta tut­vus mõi­sa­koh­vi­ku­ga ja tun­dis hu­vi, kui­das kor­ral­da­ti kon­kurss koh­vi­ku­pi­da­ja leid­mi­seks, et te­ha ka Liel­vir­ca­va mõi­sa koh­vik.

No­vemb­ri al­gu­ses käi­sid aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa, sünd­mus­te kor­ral­da­ja Kad­ri Ki­vi­nurm ja vir­tin Sir­je Jõh­vik Lä­tis Liel­vir­ca­va mõi­sas, mil­le oma­nik on sa­mu­ti vald, na­gu on Ani­ja mõi­sal. Kü­las­ta­tud mõi­sa juur­dee­hi­tu­ses töö­tab las­teaed. Mõis on re­no­vee­ri­tud, sel­le­ga sõi­da­vad tut­vu­ma tu­ris­tid ko­gu maail­mast.

Zan­da Za­ri­na õmb­leb 19. sa­jan­di näi­dis­te jär­gi rõi­vaid ning le­pi­ti kok­ku, et ta tu­leb järg­mi­sel su­vel taas Ees­tis­se ja võ­tab mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­li­le kaa­sa oma rõi­va­kol­lekt­sioo­ni.

SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus töö­ta­jad öö­bi­sid Lä­tis Ab­gunt­se mõi­sas, mis on era­kä­tes ja pe­re­rah­va elu­koht. Noor pe­re on mõi­sa­hoo­ne taas­ta­mi­seks saa­nud toe­tu­si 23 pro­jek­ti­le. Mõis on po­pu­laar­ne pul­ma­pi­du­de paik, tä­na­vu­se su­ve jook­sul toi­mu­sid seal 21 pul­ma. Prae­gu re­no­vee­ri­tak­se mõi­sa ai­ta 200ko­ha­li­seks kont­ser­di­saa­liks. Mõi­sas on Bal­ti­maa­de suu­rim ke­raa­mi­ka põ­le­tu­sa­hi.

Ani­ja Mõi­sa Hal­dus aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa kom­men­tee­ris, et Ani­ja mõi­sa ha­ka­tak­se lä­hia­jal re­no­vee­ri­ma, Lä­tist saa­di ideid, kui­das aja­loo­list ma­ja taas­ta­da liht­salt ja väi­kes­te va­hen­di­te­ga.

Ab­gunt­se mõi­sa­pe­re lu­bas Ani­ja­le kül­la sõi­ta 2020. aas­tal, kui mõis on re­no­vee­ri­tud.

Keh­ra kü­la me­si­nik Lä­ti ka­hes me­sin­dus­ta­lus
Ani­ja val­la Keh­ra kü­la Mar­di ta­lu pe­re­me­he Hei­ki Kruu­sa­lu võõ­rus­ta­jad olid Lie­pa­ja me­si­nik Bai­ba Ti­ku­ma ning And­ris ja Li­ga Pri­da­ne Jel­ga­va lä­he­dalt.

Bai­ba Ti­ku­ma koo­li­tab me­si­nik­ke ning tal on üks me­si­lasg­rupp pai­gu­ta­tud eri ta­ru­tüü­pi­de­ga õp­pe­me­si­las­se.

Hei­ki Kruu­sa­lu kir­jel­das, et Lä­tis on ta­rud teist­su­gu­sed ning suur eri­ne­vus on, et Ees­ti me­si­nik too­tab mett, Lä­ti me­si­ni­kud võ­ta­vad aga pea­le mee veel õie­tol­mu ja sui­ra, ka ema­toi­te­pii­ma. Te­ge­le­tak­se api­te­raa­pia­ga ehk me­si­las­te­raa­pia­ga ning me­si­las­tu­ris­mi­ga.

MTÜ Öko­kul­ler ku­jun­das pro­jek­ti raa­mes koos di­sai­ni­nõus­ta­ja­te­ga Vi­sit La­he­maa lo­go.
MTÜ Öko­kul­ler ku­jun­das pro­jek­ti raa­mes koos di­sai­ni­nõus­ta­ja­te­ga Vi­sit La­he­maa lo­go.
Ta mär­kis, et plaan on te­ha ka Ani­ja mõi­sa juur­de api­ma­ja.

Lä­ti kol­lee­gi­de vas­tu­kü­las­käik oli eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel, Hei­ki Kruu­sa­lu tut­vus­tas oma ta­lu te­ge­mi­si, viis lät­la­sed Ani­ja mõi­sa ja Jä­ga­la joa­le ning suu­nas nad kül­la ka Ko­se val­las te­gut­se­va­le me­si­ni­ku­le Ser­gei Kos­lo­vi­le.

Di­sai­ni­nõus­ta­mi­se­ga uued lo­god ja eti­ke­tid

Kol­ga et­te­võt­te Ma­ge­da VL Ko­du­ne Me­si sai nõus­ta­ja­te abil uue lä­bi­paist­va eti­ke­ti.
Kol­ga et­te­võt­te Ma­ge­da VL Ko­du­ne Me­si sai nõus­ta­ja­te abil uue lä­bi­paist­va eti­ke­ti.

Koos­töös Tar­tu Kuns­ti­koo­li­ga said 11 et­te­võ­tet sa­ma pro­jek­ti raa­mes di­sai­ni­nõus­ta­mist, nei­le teh­ti lo­go või too­te­le uus eti­kett.

Aren­dus­ko­ja piir­kon­nast nõus­ta­ti MTÜd Öko­kul­ler, mil­le eest­ve­da­ja on Kai­sa Lin­no Kol­ga­kü­last, ja me­si­nik Leo­nel­la Soo­ta­ga et­te­võ­tet OÜ Ma­ge­da VL.

Öko­kul­ler sai kuns­ti­koo­li õpi­las­te abil lo­go Vi­sit La­he­maa. Ma­ge­da VL saab ha­ka­ta ka­su­ta­ma oma too­de­tel Ko­du­ne Me­si lä­bi­paist­vat ja uuen­da­tud ku­jun­du­se­ga eti­ket­ti.