URMAS KIRT­SI: „Kuu­sa­lu val­lal lä­heb ra­ha­li­selt häs­ti.“

643
Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI: „Sal­mis­tu sa­dam tu­leb kor­da te­ha ja ma ei ar­va, et ma­hud on lii­ga suu­red.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI, vo­li­ko­gu kin­ni­tas 19. det­semb­ril val­la 2020. aas­ta ee­lar­ve. Miks nii rut­tu, ae­ga ol­nuks üle kol­me kuu, ee­lar­ve peab ole­ma keh­tes­ta­tud hil­je­malt märt­si lõ­puks?
„Kuu­sa­lu val­laee­lar­ve on det­semb­ri­kuus vas­tu võe­tud ka va­rem, see po­le es­ma­kord­ne. Oleks loo­gi­li­ne ja nor­maal­ne, et na­gu riik, nii ka oma­va­lit­sus peaks ee­lar­ve kin­ni­ta­ma en­ne, kui uus ee­lar­veaas­ta al­gab. Siis ei pea aas­ta esi­mes­tel kuu­del ope­ree­ri­ma ühe ka­he­teist­küm­nen­di­ku­ga eel­mi­se aas­ta ee­lar­vest.

Eba­nor­maal­ne on see, et 2019. aas­ta ee­lar­ve kin­ni­ta­si­me vä­ga hil­ja, märt­si lõ­pus. Mul­lu jaa­nua­ris töö­le asu­nud uus val­la­va­lit­sus oli suur­tes ras­kus­tes, et üles lei­da esi­me­se lu­ge­mi­se lä­bi­nud ee­lar­ve pro­jekt. Kui see oli lei­tud, alus­ta­si­me ee­lar­ve­ga tööd, aga me­net­le­mi­ne ku­ju­nes lõpp­kok­ku­võt­tes pi­kaks.“

Kui­das Kuu­sa­lu val­lal ra­ha­li­selt lä­heb?
„Val­laee­lar­ve ko­gu­maht kas­vab aas­tast aas­tas­se, tä­na­vu on see 11 mil­jo­nit eu­rot. 2019. aas­tal oli tu­gev ala­lae­ku­mi­ne lii­va­kae­van­da­mi­se eest saa­da­va­tes ta­su­des, loo­da­me, et sel aas­tal lae­ku­vad need sum­mad pa­re­mi­ni.

Kuu­sa­lu vald suu­dab kõi­ki oma funkt­sioo­ne täi­ta ja ka in­ves­tee­ri­da, see­ga lä­heb val­lal ra­ha­li­selt häs­ti. Võiks veel roh­kem ära te­ha, aga kõi­ke pa­ra­ku ei saa kor­ra­ga. 2020. aas­tal plaa­ni­me alus­ta­da Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se ja Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mis­töö­de­ga. Vas­ta­valt ee­lar­vest­ra­tee­gia­le ka­van­dab vald ha­ri­dus­se in­ves­tee­ri­da järg­mi­se nel­ja aas­ta jook­sul 3 250 000 eu­rot. Sal­mis­tu sa­da­ma kor­ras­ta­mi­seks on vald koos rii­gi abi­ra­ha­ga ka­van­da­nud nel­ja aas­ta jook­sul in­ves­tee­ri­da 1 690 300 eu­rot, rii­gia­bi on sel­lest 790 300 eu­rot. Rii­gi­han­ge­te­ga saa­me tea­da ehi­tus­te te­ge­li­kud mak­su­mu­sed ja näe­me, kas ka­van­da­tud sum­ma­de­ga tu­le­me väl­ja või tu­leb te­ha plaa­ni­des kor­rek­tuu­re.“

Opo­sit­sioon on Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se suh­tes krii­ti­li­ne – et ka­van­da­tu ei la­hen­da kõi­ki prob­lee­me ja te­ge­lik ehi­tus ku­ju­neb pla­nee­ri­tust kal­li­maks.
„Opo­sit­sioon peab­ki kri­ti­see­ri­ma. Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­de­e­hi­tu­se kon­kur­si võit­nud es­kiis on koos­ta­tud läh­tu­valt üle­san­dest, mi­da koo­li juht­kond, hoo­le­ko­gu, õpe­ta­jad ja õpi­la­sed olid and­nud, see­ga saa­dud tu­le­mus pee­gel­dab koo­li soo­ve. Või­du­töö ei an­na või­ma­lust suu­ren­da­da olu­li­selt koo­li õpi­las­te ar­vu, kuid la­hen­dab söök­la ruu­mi­puu­du­se ning osad klas­sid ei pea enam paik­ne­ma kon­tei­ne­ri­tes.

Ma ei saa­gi aru, kas opo­sit­sioo­ni krii­ti­ka tu­gi­neb ana­lüü­si­le või isik­li­ke­le ar­va­mus­te­le. Tä­na­vus­se val­laee­lar­ves­se pla­nee­ri­tud 2 mil­jo­nit eu­rot on Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se esi­me­se eta­pi el­lu­vii­mi­seks. Ko­he tu­leks alus­ta­da aru­te­lu koo­li re­konst­ruee­ri­mi­se järg­mi­se eta­pi el­lu­vii­mi­seks.

Ar­hi­tek­tid on lõ­pe­ta­mas või­du­töö es­kii­si täp­sus­ta­mist, ti­he­das koos­töös koo­li­ga on mi­nu tea­da ar­ves­se võe­tud et­te­pa­ne­kud, mi­da on kool veel juurde pakkunud. Kui ha­ka­tak­se ehi­tusp­ro­jek­ti koos­ta­ma, siis kind­las­ti tu­leb veel­gi mõ­nin­gaid muu­tu­si.

Rii­gi­han­ke do­ku­men­did on meil et­te val­mis­ta­tud. Kui val­la­vo­li­ko­gu an­nab loa, ole­me või­me­li­sed Kuu­sa­lu koo­li ehi­tusp­ro­jek­ti koos­ta­ja ja ehi­ta­ja han­ke veeb­rua­ris väl­ja kuu­lu­ta­ma.“

Sa­mu­ti on opo­sit­sioon kri­ti­see­ri­nud Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­se plaa­ni – et asu­koht on loo­dus­li­kult va­le, lii­ku­vad lii­vad hak­ka­vad um­mis­ta­ma sa­da­mat.
„Sal­mis­tul on sa­dam ol­nud li­gi 50 aas­tat, ala­tes 1970nda­te esi­me­sest poo­lest. See on pii­sav aeg, et jä­rel­da­da – so­bi­ma­tu koht see sa­da­maks ei ole.
Ideaal­seid sa­da­ma­koh­ti on vä­he, hool­dus­va­ja­du­se­ta sa­da­maid po­le ole­mas, iga sa­dam va­jab jät­ku­valt in­ves­tee­rin­guid. Et Sal­mis­tu kan­dis me­re­põh­jas lii­vad lii­gu­vad, sel­lest me ei pää­se. Lii­va­de lii­ku­mist on ar­ves­ta­tud ja sel­le mõ­ju püü­tud vä­hen­da­da sa­da­mat pro­jek­tee­ri­des. Tõe­näo­li­selt peab iga viie-kuue-seits­me aas­ta ta­gant sealt lii­va ee­mal­da­ma.
Pro­jek­tee­ri­ja väi­tel või­vad sa­da­ma ra­ja­ti­sed pä­rast val­mis ehi­ta­mist edu­kalt töö­ta­da aas­ta­küm­neid. Sa­mas on ka või­ma­lus, et hal­ba­de as­jao­lu­de kok­ku­lan­ge­mi­sel või­vad nad va­ja­da re­mon­ti ju­ba aas­ta pä­rast. Kõik sõl­tub sel­lest, mil­lal saa­bub nii­ni­me­ta­tud sa­jan­di­torm. Ju­hul kui te­gu on rän­ga loo­de­tor­mi­ga, on suur või­ma­lus, et see rä­sib ka sa­da­ma­ra­ja­ti­si.
Kuu­sa­lu vald on me­re­vald, jär­jest enam soe­ta­tak­se me­re­sõi­du­va­hen­deid. Sal­mis­tu sa­dam on ai­nus Kuu­sa­lu val­la­le kuu­luv sa­dam ja see tu­leb kor­da te­ha. Pro­jekt näeb sa­da­mas­se et­te 65 paa­di­koh­ta. Ar­ves­ta­des, et tee­me in­ves­tee­rin­gut aas­ta­küm­ne­teks ei ole pla­nee­ri­tav sa­dam lii­ga suur.“

Kui­das kom­men­tee­ri­te kri­ti­see­ri­ja­te mu­ret, et sa­da­mat ha­ka­tak­se kor­ras­ta­ma koo­li ar­velt, koo­li jaoks ei pruu­gi ra­ha va­ja­li­kul mää­ral ja­gu­da?
„Ra­ha­kott on val­lal üks, nii et iga te­ge­vus toi­mub mil­le­gi ar­velt. Võib ka öel­da, et koo­li ehi­ta­mi­ne toi­mub sot­siaal­vald­kon­na, kul­tuu­ri, tee­de ar­velt. Sel­li­ne aru­te­lu ei vii pa­ra­ku ku­hu­gi. Mi­na ei kaht­le ha­ri­du­se­le mi­ne­va­te in­ves­tee­rin­gu­te prio­ri­teet­su­ses, aga kui val­lal on või­me­kust, tu­leb in­ves­tee­ri­da ka teis­tes­se vald­kon­da­des­se.“

Pal­ju­sid val­lae­la­nik­ke hu­vi­tab ilm­selt val­la­tee­de­le suu­na­tav in­ves­tee­rin­gu­ra­ha, kui­das sel­le­ga?
„Ee­lar­ves on val­la­tee­de in­ves­tee­rin­gu­ra­ha esial­gu 150 000 eu­rot ja ar­van, et li­saee­lar­ve­te­ga tõs­ta­me 250 000 eu­ro­ni. Pal­ju sõl­tub sel­lest, kui­das lä­heb tä­na­vu­se tal­ve­ga, ra­ha­kott on ju üks. Kui tu­leb te­ha suu­res ma­hus lu­me­tõr­jet, jääb muu osa tee­hool­du­seks väik­se­maks. Aas­ta al­gu­ses on läi­nud sel­les mõt­tes häs­ti, et lu­me­lük­ka­mi­se­le ei ole ra­ha ku­lu­nud. Mil­li­seks see ku­lu ko­gu aas­ta pea­le ku­ju­neb, saa­me nä­ha.“

Ma­jan­dus­ku­lud on vä­he­ne­nud uues ee­lar­ves, kas hak­ka­te kok­ku hoid­ma? Ja kas tõs­ta­te val­la­töö­ta­ja­te pal­ku?
„Iga­kui­seid ma­jan­dus­ku­lu­sid ei ole vä­hen­da­tud, va­he eel­mi­se aas­ta ee­lar­ve­ga tu­leb sel­lest, et aas­ta jook­sul li­san­du­sid ku­lud, mi­da sai te­ha li­saee­lar­ve­te­ga ka­su­tus­se võe­tud tu­lu­de ar­velt.

Pal­ga­tõus on seo­ses mii­ni­mum­pal­ga kas­vu­ga ja ka ha­ri­dus­töö­ta­ja­te riik­li­ku pal­ga­mää­ra tõst­mi­se­ga. See­ga kind­las­ti tu­leb pal­ga­tõus neil, kes saa­vad val­lalt mii­ni­mum­pal­ka, töö­ta­su on võrd­sus­ta­tud või seo­tud pe­da­goo­gi­de riik­li­ke pal­ga­mää­ra­de­ga. Val­la­ma­ja amet­ni­kel oli aas­ta ta­ga­si mas­taap­ne pal­ga­tõus, neil po­le plaa­nis töö­ta­su tõs­ta. Tä­nu mul­lu­se­le tõu­su­le on Kuu­sa­lu val­la pal­ga­ta­se kon­ku­rent­si­või­me­li­ne, ole­me saa­nud töö­le võt­ta häid spet­sia­lis­te.“

Kok­ku­lep­pel kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga saab Kuu­sa­lu vald rii­gilt seo­ses po­lü­goo­ni­ga viie aas­ta jook­sul kok­ku 710 000 eu­rot. Kui­das on ka­vas se­da ra­ha ka­su­ta­da? Vo­li­ko­gu is­tun­gil üt­le­si­te, et esi­me­sed 142 000 eu­rot suu­na­tak­se jooks­va­te ku­lu­de kat­teks, ku­na kae­van­dus­ta­su tu­li loo­de­tust vä­hem.
„See ra­ha tu­leb val­la­le kait­se­väe te­ge­vu­sest tin­gi­tud häi­rin­gu­te kom­pen­see­ri­mi­seks ja on val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­ta­da, ku­hu suu­nab. Kü­si­mus on sel­les, kas häi­rin­gu­piir­kon­naks pi­da­da po­lü­goo­ni­ga külg­ne­vaid kü­la­sid või ko­gu val­da. 2019. aas­tal eral­da­tud sum­ma kir­jel­da­ti ee­lar­ve tu­lu­de poo­lel. Ku­na prae­gu­seks ei ole val­las ot­sus­ta­tud, mil­li­ne on sel­le ra­ha täp­ne ka­su­tus­vald­kond, siis võe­tak­se lae­ku­nud sum­ma 2020. aas­ta ee­lar­ves­se eel­mi­sest ee­lar­veaas­tast üle­tu­le­va­na.

Ta­han juh­ti­da tä­he­le­pa­nu veel sel­le­le, et vas­ta­valt le­pin­gu­le ei ole see ra­ha et­te näh­tud ju­rii­di­lis­te­le või füü­si­lis­te­le isi­ku­te­le kah­ju­de hü­vi­ta­mi­seks. Kui se­da soo­vi­tak­se, tu­leb pöör­du­da ot­se kait­se­mi­nis­tee­riu­mi poo­le.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te selt­sing
Järgmine artikkelLok­sa­le uus kat­la­ma­ja