Üle 200 lap­se jook­sid Aru­kü­las hea­te­ge­vu­se ni­mel

1173
Parimaid jooksjaid välja ei selgitatud, särgid ja suu magusaks said kõik. Huvijuht Mari Möls sõnas, et joosti nende eest, kes seda ise teha ei saa. Direktor Avo Möls kontrollis enne jooksu annetusnumbri üle ning teatas – töötab!

Me­si­kä­pa tea­te­jook­sul Aru­kü­la staa­dio­nil osa­le­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li, Aru­kü­la wal­dorf­koo­li, Raa­si­ku, Ala­ve­re ning Kos­ti­ve­re põ­hi­koo­li lap­sed.

Nel­ja­päe­va, 10. mai lõu­nal oli Aru­kü­la põ­hi­koo­li staa­dion täis kol­las­tes Ka­le­vi Me­si­kä­pa sär­ki­des spor­di­hu­vi­li­si, kes va­nu­se­rüh­ma­de kau­pa lä­bi­sid 200meet­ri­se tea­te­jook­su­dis­tant­si. Me­si­kä­pa jooks toi­mus kor­ra­ga 25 pai­gas üle Ees­ti tä­na­vu 13. kor­da, Aru­kü­las oli esi­mest kor­da. Tä­na­vu kut­su­ti jook­su­ga üles an­ne­ta­ma Haap­sa­lu neu­ro­loo­gi­li­se re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­se juur­de män­gu- ja tree­ning­par­gi ra­ja­mi­seks. Kõ­ne hind on 7 eu­rot, te­le­fo­ni­num­ber oli suu­relt igal sär­gil.

Jook­su üks kor­ral­da­ja­test, Aru­kü­la koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls üt­les, et õpi­la­sed on käi­nud va­rem mu­jal Me­si­kä­pa jook­sul – Tal­lin­nas Tamm­saa­re par­gis, Kad­rio­rus, Viim­sis. Ta lau­sus, et kui käis vii­ma­ti oma klas­si las­te­ga jook­sul, hak­kas uu­ri­ma, mi­da tu­leb te­ha, et Aru­kü­las joos­ta: „Saat­sin kor­ral­da­ja­te­le kir­ja ja sain kin­ni­tu­se, et või­me hea­te­ge­vus­jook­su lä­bi viia.”

Jook­su kor­ral­dab MTÜ Tal­linn­mee­ting, mis te­ge­leb spor­diü­ri­tus­te ja võist­lus­te kor­ral­da­mi­se­ga. Tea­te­jook­su suur­toe­ta­ja on Ka­le­vi Me­si­käpp. Iga kor­ral­da­ja sai osa­le­ja­te­le sär­gid, viis Ra­de­ma­ri 10eu­rost kin­ke­kaar­ti ja Me­si­kä­pa šo­ko­laa­di, mis en­ne võist­lust osa­le­ja­te va­hel väl­ja loo­si­ti. Kool sai ka Me­si­kä­pa kos­tüü­mi, et jook­sul oleks mas­kott. Ma­ri Möls ja kaaskorraldaja Maarja-Ly Teino tel­lisid li­saks päe­va­ju­hiks Kas­par Are­ni, he­li­teh­ni­kuks Hen­ry Ka­ry ja ka star­di­kaa­re.

Hu­vi­juht li­sas, et õpi­la­sed Au­ris Veel­maa ja Ka­ri­ta Raid said hea­te­ge­vus­jook­su esi­ta­da oma loov­töö­na: „Nad te­gid slai­die­sit­lu­se ja tut­vus­ta­sid ko­gu­ne­mi­sel koo­li­pe­re­le, mis üri­tus see on ning miks se­da tee­me. Meil oli sü­da­me­nä­dal ning nad kor­ral­da­sid au­las ak­tiiv­seid va­he­tun­de, jook­su­päe­val ai­ta­sid nad ra­da mär­gis­ta­da, as­jad staa­dio­ni­le viia, ko­ris­ta­da, mas­ko­ti sis­se ini­me­se ot­si­da, te­ha loo­si­mi­se ja soo­jen­du­se.”

Jook­su avas Aru­kü­la koo­li di­rek­tor Avo Möls, ter­vi­ta­ma oli tul­nud val­la­va­nem And­re Sepp. Päe­va­juht Kas­par Aren lu­ges et­te va­ba­rii­gi pre­si­den­di Kers­ti Kal­ju­lai­di ter­vi­tu­se kõi­ki­de­le jook­sul osa­le­ja­te­le, ke­da oli tä­na­vu üle Ees­ti 12 000.

Ma­ri Möls: „Kõik osa­le­jad said sär­gi, tä­nu­kir­ja, küp­si­seid ja kom­me. Jooks pol­nud või­du pea­le, vaid nen­de eest, kes ise joos­ta ei saa.”