Üksik­kan­di­daat GA­RI­NA TOO­MIN­GAS: „Ka ük­si on või­ma­lik pal­ju ära te­ha.”

1831
Luu­le­tus oli GA­RI­NA TOO­MIN­GA­SE ai­nu­ke kam­paa­nia­va­hend. Pä­rast va­li­mi­si ri­pu­tas rah­va­ma­ja tea­de­te­tahv­li­le ka tä­nu­sõ­nad.

Luu­le­tus oli GA­RI­NA TOO­MIN­GA­SE ai­nu­ke kam­paa­nia­va­hend. Pä­rast va­li­mi­si ri­pu­tas rah­va­ma­ja tea­de­te­tahv­li­le ka tä­nu­sõ­nad.

GA­RI­NA TOO­MIN­GAS, te­gi­te ük­sik­kan­di­daa­di­na Raa­si­ku val­las aja­lu­gu, saa­vu­ta­si­te va­li­mis­tel 258 häält. Kui tu­le­mu­sed va­li­mis­päe­val sel­gu­sid, pos­ti­ta­ti Raa­si­ku val­la Fa­ce­boo­ki-grup­pi pal­ju õn­ne­soo­ve, mit­med kom­men­tee­ri­sid, et teist saab nüüd val­la­va­nem, ku­na sai­te kõi­ge roh­kem hää­li. Kui­das õn­ne­soo­vi­de­le vas­ta­site?

„Ma po­le kor­da­gi mõel­nud, et mi­na peak­sin ole­ma val­la­va­nem või val­la­vo­li­ko­gu esi­mees. Eel­mi­sel kor­ral va­li­mis­lii­du ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­des kõi­ge roh­kem hää­li tee­ni­nu­na oli mul või­ma­lus saa­da vo­li­ko­gu esi­me­heks. See­kord lan­ge­ta­sin va­li­ku kan­di­dee­ri­da ük­si. Sei­san kul­tuu­ri ja oma ko­gu­kon­na eest. Ma leian, et kul­tuur ühen­dab, ter­ven­dab, an­nab elu­jõu­du, viib elu eda­si. Mi­nu sei­su­ko­had tõid­ki mul­le hää­li juur­de.

Mu va­li­mis­tu­le­mus on 18 aas­tat kul­tuu­ri­ju­hi­na teh­tud töö vi­li, pean ala­ti te­gut­se­ma ris­ki­ga, ole­ma sam­mu kõi­gest ees. Teen en­da ar­va­tes tööd häs­ti, kuid ta­ga­si­si­det jääb sa­ge­li pä­rast üri­tu­si vä­heks, va­li­mis­tu­le­mus oli hea ta­ga­si­si­de. Nä­gin, kui pal­ju­de­le va­li­ja­te­le on kul­tuur olu­li­ne. Kam­paa­nia­le ma rõh­ku ei pan­nud, en­da­le oma­selt pa­nin mõt­ted pa­be­ri­le luu­le­vor­mis.”

Kui­das tund­si­te end pä­rast va­li­mi­si – al­ga­sid koa­lit­sioo­ni­lä­bi­rää­ki­mi­sed, sel­gus, et võite või­mu­lii­du moo­dus­ta­mi­sest kõr­va­le jää­da?

„Rõõ­mu oli va­li­mis­päe­va õh­tul ja se­da on jät­ku­nud siia­ni. Olin lu­ba­nud oma va­li­ja­te­le, kel­le­ga suht­le­sin, ning üt­le­sin se­da ka mi­nu­ga ühen­dust võt­nud va­li­mis­lii­tu­de esin­da­ja­te­le, et ma po­le kel­le­gi vas­tu, kuid prae­gu toe­tan Rai­vo Uuk­ki­vi jät­ka­mist val­la­va­ne­ma­na. Jäin en­da­le kind­laks ka pä­rast va­li­mi­si ning va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald mi­nu­ga enam lä­bi­rää­ki­mi­si pä­rast se­da ei pi­da­nud, vaid te­gi et­te­pa­ne­ku te­ha edas­pi­di vo­li­ko­gus koos­tööd.

Läk­sin vo­li­ko­gus­se see­tõt­tu, et mi­da­gi Raa­si­ku val­la ja oma ko­gu­kon­na heaks ära te­ha, aga mit­te või­mu ega po­lii­ti­ka pä­rast.”

Ole­te öel­nud, et teid ajen­das kan­di­dee­ri­ma kuul­dud mõ­te, et kul­tuu­rilt tu­leks val­la ee­lar­ves ra­ha vä­he­maks võt­ta.
„Olen tões­ti kuul­nud, et kul­tuu­ri- ja sot­siaal­vald­kon­nast tu­leks ra­ha ee­lar­ve­ri­da­delt vä­he­maks võt­ta, kuid need on mi­nu jaoks olu­li­sed vald­kon­nad. Aru­kü­la rah­va­ma­ja po­le am­mu re­mon­ti saa­nud, ta­sa­pi­si on ha­ka­tud lap­pi­ma hä­da­va­ja­lik­ku, kuid suu­red tööd oo­ta­vad te­ge­mist. Mis puu­du­tab ma­jas toi­mu­vat, siis tä­nu sel­le­le, et ole­me MTÜ, saa­me kir­ju­ta­da pro­jek­te ja kor­ral­da­da teat­ri­kü­las­tu­si.

Ole­te ol­nud 10 aas­tat vo­li­ko­gus, va­he­le jäi küll eel­mi­ne va­li­mis­pe­rioo­d, kuid töö Teile võõ­ras po­le. Kas li­saks kul­tuu­ri­le on veel mi­da­gi, mil­le­le soo­vite vo­li­ko­gus tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta?

„Mi­nu prio­ri­teet on, et kul­tuu­ri peab val­la igas piir­kon­nas toe­ta­ma. Li­saks ta­han esi­le tuua, kui head tööd teeb meie sot­siaa­lo­sa­kond. Plaa­nis on te­ha no­vemb­ris ea­ka­te­le in­fo­päev nii riik­li­ke kui val­la toe­tus­te tee­mal. Ta­ha­me jul­gus­ta­da rah­vast tu­le­ma oma mu­re­ga val­la­maj­ja, et Fa­ce­boo­kis nä­pu­ga näi­ta­mi­se ase­mel jul­ge­taks tul­la rää­ki­ma sot­siaal­töö­ta­ja­te­ga. Ük­ski abi­va­ja­ja ei to­hi jää­da abi­ta. Soo­vin vä­ga, et val­las taas­ta­tak­se vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jon, mil­le töö üks osa on sot­siaal­vald­kon­na eden­da­mi­ne, en­ne­ta­mi­ne, uu­te mää­rus­te ja ot­sus­te väl­ja­töö­ta­mi­ne.”

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­li tea­te­jooks­ja­te­le 2. koht
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ale­vik­ku ker­kib Sa­jan­dii­me au­to­re­mon­di­töö­ko­da