Ukrai­na kä­si­pal­lu­ri pe­re tun­neb end Keh­ras ko­du­selt

97
DMÕT­RO JAN­KOVS­KI on Ees­ti meist­ri­lii­gas 4. ko­hal asu­va HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri kä­si­pal­li­mees­kon­na edu­kaim vä­ra­va­vis­ka­ja. Fo­to: He­lin Pot­ter/Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri kä­si­pal­lu­reid ta­bas veeb­rua­ris ko­roo­na­vii­ru­se lai­ne ja võist­lus­paus ai­na ve­nib.

Üks hai­ges­tu­nu­test oli mees­kon­na pi­ki­ma staažiga vä­lis­män­gi­ja, 2014. aas­ta ke­va­del Uk­rai­nast Keh­ras­se ko­li­nud Dmõt­ro Jan­kovs­ki. Es­mas­päe­val üt­les Za­po­rožjest pä­rit kä­si­pal­lur, et tun­neb end ju­ba nor­maal­selt, kuid sport­li­ku­le vor­mi­le on vii­rus­hai­gu­sest põh­jus­ta­tud män­gu­paus mõ­ju­nud hal­va­valt: „Pä­rast ter­ve­ne­mist ei saa ko­he ha­ka­ta tree­ni­ma sa­ma tu­ge­vas­ti na­gu va­rem, or­ga­nism peab samm-sam­mult koor­mu­se­ga ko­ha­ne­ma. Iso­lat­sioo­nis ole­ku ajal on igaüks har­ju­ta­nud in­di­vi­duaal­selt, män­gup­rak­ti­kat po­le meie mees­kon­nal ju­ba üle poo­le­tei­se kuu.”

Vii­ma­ti män­gis HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per 10. veeb­rua­ril ja võist­lus­paus ve­nib veel­gi. Peat­ree­ner Mart Raud­sepp oli möö­du­nud nädala tei­si­päe­val kin­del, et järg­mi­sel päe­val pee­tak­se hoo­lea­lus­te­ga Ees­ti meist­ri­lii­ga koh­tu­mi­ne Tal­lin­na esin­du­se­ga. Kuid kol­ma­päe­val sel­gus veel ühe Keh­ra kä­si­pal­lu­ri po­si­tiiv­ne ko­roo­na­proov ja matš tu­li eda­si lü­ka­ta. Sa­mu­ti lük­kub ap­ril­li HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri 25. märt­si­le ka­van­da­tud mõõ­du­võtt Raa­si­ku/Mist­ra­ga.

Ees­ti Kä­si­pal­li­lii­du te­gev­ju­hi Pir­je Oras­so­ni sõ­nul tu­leb kõi­gil meist­ri­lii­ga võist­kon­da­de liik­me­tel käi­tu­da po­si­tiiv­se ko­roo­nap­roo­vi pu­hul vas­tu­tus­tund­li­kult: „Vii­rus­hai­gu­se saa­nud isi­ku­ga kon­tak­tis ol­nud ini­mes­tel tu­leb vii­bi­da iso­lat­sioo­nis, män­gu­ka­lend­rit pea­me jäl­le muut­ma. Nii kä­si­pal­lu­ri­te, tree­ne­ri­te kui ka taus­ta­jõu­du­de ter­vis on kõi­ge täht­sam.”

Võit­leja­hin­ge­ga jõu­li­ne män­gu­mees
Kui HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri kä­si­pal­lu­rid to­hi­vad taas ühi­selt tree­ni­da, või­vad nad vai­mu­sil­mas ku­jut­le­da det­semb­ri­kuist la­du­sat koos­tööd ja jär­jes­ti­ku­si või­te, mis tip­nes pä­rast jõu­lu­pü­hi Põl­va Ser­vi­ti alis­ta­mi­se­ga Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­lis. Dmõt­ro Jan­kovs­ki mee­nu­tas, et kui sü­gi­sel tu­li mees­kon­da kaks vä­lis­män­gi­jat Ve­ne­maalt, võt­tis üks­tei­se­ga ko­ha­ne­mi­ne ae­ga: „Järk-jär­gult hak­kas meie koos­töö pa­ra­ne­ma, või­du­kad vee­rand­fi­naal­män­gud Tal­lin­na üle and­sid ene­se­kind­lust, pool­fi­naa­lis alis­ta­si­me kind­lalt Ta­pa esin­du­se ja fi­naa­liks saa­vu­ta­si­me vä­ga hea vor­mi.”

Pa­ra­nes ka Dmõt­ro Jan­kovs­ki põ­le­ti­kus õlg, ku­hu oli teh­tud süst. Taas on ta ker­ki­nud mees­kon­na üheks oht­li­ku­maks vä­ra­va­kü­tiks. Kok­ku on uk­rain­la­ne 15 meist­ri­lii­ga män­gus vi­sa­nud 66 vä­ra­vat, mis an­nab skoo­ri­te­gi­ja­te pin­ge­reas kuuen­da-seits­men­da ko­ha.

Mart Raud­sepp tõs­tis esi­le ko­ge­nud vä­lis­män­gi­ja ke­ha­list jõu­du ja tu­ge­vust: „Kui vas­tas­te kait­sest tu­leb lä­bi mur­da na­gu tank, siis so­bib Di­ma. Kui aga rün­na­kul on va­ja te­gut­se­da tar­ge­malt ja ka­va­la­malt, po­le see te­ma roll. Tal­le peab and­ma rün­na­kul va­ba­dust, siis män­gib pa­re­mi­ni.”

Za­po­rožje ZTR mees­kon­nal, mil­le noor­te­rüh­mas Dmõt­ro Jan­kovs­ki um­bes 13aas­ta­se­na jär­je­pi­de­vaid tree­nin­guid alus­tas, on edu­kas aja­lu­gu. Klu­bi kas­van­di­ke seas on ka viis meest 1976. aas­tal Mont­rea­lis olüm­pia­võit­jaks kroo­ni­tud NSV Lii­du koon­di­sest. Esi­me­se­na vär­bas HC Keh­ra Za­po­rožjest li­sa­jõuks Vik­tor Sk­rõ­pa­ki, kes tu­li 2014. aas­tal Ees­ti meist­riks.

Jankovski mee­nu­tas: „Ole­me Sk­rõ­pa­ki­ga head sõb­rad, te­malt kuul­sin, et mees­kon­nas va­ja­tak­se män­gu­juh­ti. Uk­rai­na klu­bi­del oli ma­jan­dus­li­kult ras­ke aeg, tu­lin siia, pea­gi sõi­tis jä­re­le abi­kaa­sa Ali­na, kel­le­ga oli­me klas­si­kaas­la­sed. Mul­le hak­kas Keh­ras meel­di­ma, klu­bis on jää­dud mi­nu män­gu­ga ra­hu­le, ini­me­sed on sõb­ra­li­kud ja ümb­ru­ses ilus loo­dus.”

Võist­kon­na­kaas­las­test tun­neb Jan­kovs­kit kõi­ge kauem Ind­rek Nor­mak, kes on HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri põ­hi­koos­sei­su kuu­lu­nud peaae­gu va­het­pi­da­ma­ta 2009. aas­tast saa­dik: „Di­mal on võit­le­ja hing, ta on ala­ti ham­bad ris­tis mees­kon­na eest väl­jas. Jul­geb võt­ta rün­na­kuid en­da pea­le, iga kord küll nen­de lõ­pe­ta­mi­ne ei õn­nes­tu. Ta on roh­kem vis­ka­ja, mu mee­lest võiks pal­li joo­ne- ja ää­re­män­gi­ja­te­le roh­kem söö­ta.”

Võib ju­ba pi­da­da keh­ra­kaks
Pea­le Mart Raud­se­pa tak­ti­ke­pi all män­gi­mi­se on Dmõt­ro Jan­kovs­ki ko­ge­nud ka Jü­ri Le­pa, Ind­rek Lill­soo ja Kau­po Lii­va peat­ree­ne­ri käe­kir­ja: „Ühi­se kee­le leid­mi­ne tree­ne­ri­ga po­le ras­ke, kui püü­da aru saa­da, mi­da ta si­nult ta­hab, ja vas­ta­valt ka te­gut­se­da. Sel ju­hul on ka oma­va­he­li­ne lä­bi­saa­mi­ne nor­maal­ne.”

Kau­po Lii­va pi­das Dmõt­ro Jan­kovs­ki tu­ge­vu­seks kii­rust, nõr­ge­ma poo­le­na tõi väl­ja väl­ja­ku­nä­ge­mi­se: „Jul­gen väi­ta, et ta on and­nud Keh­ra mees­kon­da suu­re pa­nu­se. On ko­gu aeg ol­nud ole­mas. Võib ju­ba jul­gelt öel­da, et keh­ra­kas. Sõb­ra­lik ja hea vest­lus­kaas­la­ne. Suht­le­si­me ing­li­se ja ve­ne kee­les se­ga­mi­ni, sai­me ju­tud ae­tud.”

Oma esi­me­sel Keh­ra hooa­jal kes­ken­dus Uk­rai­na kä­si­pal­lur ai­nult spor­di­le, see­jä­rel on ta tee­ni­nud ela­tist ka lao­töö­li­se­na: „Ka­hek­sa tun­di ke­ha­list tööd vä­si­tab ja esi­mes­tel aas­ta­tel oli pä­ris ras­ke õh­tu­ti ka tree­nin­gul pin­gu­ta­da, nüüd olen sel­le­ga har­ju­nud.”

Tu­sa­meelt, mis võist­lus- ja tree­nin­gu­pau­si ajal võib ka tu­ge­va­ga när­vi­ka­va­ga sport­la­se­le li­gi tik­ku­da, po­le Dmõt­ro Jan­kovs­kil ae­ga tun­da, sest te­ma päe­va­des­se toob hel­gust 23. det­semb­ril il­ma­val­gust näi­nud pi­si­poeg Mi­loš. Su­vel ta­hab ta üle ka­he aas­ta taas sün­ni­lin­na sõi­ta, ema ja isa ih­ka­vad lap­se­last nä­ha.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 17. märtsil
Järgmine artikkelTead­ma­tus vä­si­tab ja vä­si­mus kur­nab