Uju­la­­ga spor­di­kes­ku­sed – Kuu­sa­lus on ruu­mi­puu­dus, Lok­sal hak­kab kü­las­ta­jaid juur­de tu­le­ma

1475
Kuu­sa­lu Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja KAD­RI IDA­VAIN üt­leb, et vahel saab töö­päe­va­del suu­res bas­sei­nis ka pri­vaat­selt uju­da.

Kuu­sa­lus val­mis uju­la­ga spor­di­hoo­ne 2008. aas­ta lõ­pus, Lok­sal pool aas­tat va­rem.

Ida-Har­jus, Kuu­sa­lus ja Lok­sal asu­vad li­gi 30ki­lo­meet­ri­se va­he­maa­ga kaks spor­di­kes­kust, ku­hu on ra­ja­tud uju­la. Mõ­le­mad spor­di­kes­ku­sed on te­gut­se­nud üle 11 aas­ta ning ühen­da­tud kõr­va­la­su­va koo­li­ma­ja­ga.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris, kui­das neis spor­di­hoo­ne­tes töö­ta­tak­se ja kas kü­las­ta­jaid ja­gub.

Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus va­jab laien­dust
Ala­tes ava­mi­sest Kuu­sa­lu Spor­di­kes­kust juh­ti­nud Kad­ri Ida­vain üt­leb, et tut­vus aas­ta lõ­pus kol­lee­gi­de töö­ga Rae ja Lok­sa spor­di­kes­ku­ses: „Lok­sal käib kü­las­ta­jaid vä­hem kui meil, Raes roh­kem. Sa­mas Rae val­lal on roh­kem ra­ha, ku­na asu­tak­se pea­lin­na­le lä­he­mal, ja­gub suu­re­ma­teks re­mon­ti­deks. Lok­sal tund­sin heas mõt­tes ka­de­dust, sest on pal­ju enam ruu­mi, eri­ti meel­dib seal­ne suur fua­jee. Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se ruu­mi­puu­dus la­he­neb al­les siis, kui saak­si­me laien­du­se, aga tu­leb ol­la rea­list. Kuu­sa­lu val­las on prio­ri­tee­did tei­sed – koo­li juur­dee­hi­tus ja muud ob­jek­tid.“

Rah­vas on Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se omaks võt­nud, kuid vii­mas­tel aas­ta­tel on ilm­ne­nud, et ko­ha­ti on jõu­tud mak­si­mu­mi­ni. Gar­de­roob, riie­tus- ja ka pe­se­mis­ruu­mid on teh­tud lii­ga väi­ke­sed, te­ki­vad jär­je­kor­rad. Tipp­tun­di­del, kui uju­jaid ja tren­ni­des käi­jaid on pal­ju, on um­mi­kuid, oo­da­tak­se jär­je­kor­da­des, et saa­da riie­tus­ka­pi võ­tit, min­na pe­se­ma. On ka juh­tu­nud, et soo­ja vett ei ja­gu pe­si­ja­te­le. Kui eel­mis­te tree­nin­gu­te ini­me­sed ei jõua eest ära min­na, ve­ni­vad järg­mis­te tree­nin­gu­te al­gu­sed. Ka tree­nin­gu­teks võiks saa­li­pin­da ol­la roh­kem, vä­he­malt üht saa­li 150 ruut­meet­ri­se põ­ran­da­pin­na­ga oleks va­ja veel. Spor­di­hoo­ne spor­ti­mis­pai­ka­de pin­da­la on prae­gu li­gi 2000 ruut­meet­rit, li­saks ka­su­ta­tak­se koo­li va­na saa­li.

Kad­ri Ida­vain: „Sü­gi­sel ja ke­va­del on la­he­dam, siis on osad tren­nid väl­jas. Kui saak­si­me spor­di­kes­ku­se juur­de jalg­pal­lu­ri­te­le kunst­mu­ru­väl­ja­ku, see­gi ai­taks, seal on või­ma­lik pal­li män­gi­da ka tal­vel. Ta­ha­me, et spor­di­kes­kus oleks ka­su­tu­ses, se­da kü­las­tak­sid pal­jud, aga on pe­rioo­de, kui siin po­le enam mu­gav.“

Pä­rast koo­li­tun­di­de lõp­pu ko­gu­ne­vad õpi­la­sed spor­di­kes­ku­se fua­jees­se koo­li­bus­si oo­ta­ma – bus­si­de pea­tu­sed on hoo­ne vas­tas par­ki­misp­lat­si ää­res, ak­nast on hea jäl­gi­da bus­si­de saa­bu­mist ning fua­jees töö­ta­vast koh­vi­kust saab os­ta süüa.

„Is­tu­tak­se pin­ki­del, põ­ran­dal. Ole­me võt­nud tree­ne­ri­te pal­vel Wi­fi väl­ja, et lap­sed is­tuk­sid ja sur­fak­sid nu­ti­te­le­fo­nis vä­hem. Aga saa­me aru, osa­de õpi­las­te pu­hul on pa­ra­ta­ma­tu, koo­li­tun­di­de jä­rel tu­le­vad tree­nin­gud, va­he­peal tu­leb oo­da­ta, püü­tak­se õp­pi­da, e-koo­li näeb te­le­fo­nist,“ mär­gib ju­ha­ta­ja.

Ta li­sab, et sa­mas on vä­ga po­si­tiiv­ne see, kui­das ra­hu­lo­lu-uu­rin­gud näi­ta­vad, et spor­di­kes­kus on pal­ju­de­le val­lae­la­ni­ke­le va­ja­lik ja ol­lak­se vä­ga ra­hul: „Kesk­mi­ne hin­ne on näi­teks Goog­le Ma­pis 4,6 tär­ni viiest või­ma­li­kust tär­nist, hin­ne on tõus­nud. Kas see jääb pü­si­ma, sõl­tub edas­pi­di­seks, va­ja oleks kva­li­tee­di­hü­pet. Mu­jal on pa­re­mad võist­lus­tin­gi­mu­sed. Meilt on vii­ma­sel ajal kü­si­tud mõ­ne suu­re­ma võist­lu­se pi­da­mi­se as­jus, aga kui rää­gi­me tin­gi­mus­test, on näi­teks riie­tus­ruu­mi­de vä­he­su­se tõt­tu jäe­tud tu­le­ma­ta.“

Mul­lu oli pi­le­ti­ga kü­las­tas­tus­kor­di 20 350, pal­jud on pü­sik­lien­did. Li­saks nei­le on iga päev ma­jas tree­ningg­rup­pi­des käi­vad lap­sed ja täis­kas­va­nud, eel­koo­liea­li­sed ja koo­li­tun­di­des osa­le­jad, kel­le üle täp­set ar­ves­tust ei pee­ta. Tree­ning­rüh­mi on täis­kas­va­nu­te­le üle 15. Las­te­le on tree­nin­guid üle 20 eri ni­me­tu­se, pal­ju­des tree­nib vas­ta­valt va­nu­se­le 2-6 grup­pi.
Ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vain rõ­hu­tab veel, et prob­leem on en­di­selt pe­se­mi­se­ga en­ne bas­sei­ni mi­ne­kut: „Ole­me pan­nud üles sil­did meel­de­tu­le­tu­se­ga, et en­ne bas­sei­ni mi­ne­mist tu­leb en­nast pes­ta, kuid ik­ka on neid, kes ei ta­ha se­da te­ha. Pe­se­ma peab il­ma uju­mis­riie­te­ta. Kui uju­las tun­ne­te kloo­ri lõh­na, siis tä­hen­dab see, et bas­sei­nis on ju­ba lii­ga pal­ju mus­ti ini­me­si – kloor seob mus­tust. Pu­has­ta­me bas­sei­ni hoo­le­ga, ka­su­ta­me vas­ta­valt ter­vi­se­kait­se­nõue­te­le kee­miat, ko­ris­tus­ro­bot pu­has­tab bas­sei­ni põh­ja, li­saks plaa­ni­me pan­na UV kiir­gu­se­ga lam­bid, mis pu­has­ta­vad vett. Aga vä­ga täh­tis on, et ka uju­la kü­las­ta­jad olek­sid puh­tad.“

Lok­sa Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja AI­VE MÕT­TUS jõusaa­lis.

Lok­sal nüüd re­no­vee­ri­tud võim­la
Lok­sa spor­di­kes­kus te­gut­ses aas­taid lin­na­le kuu­lu­nud osa­ühin­gu­na, eel­mi­se aas­ta ke­va­dest on lin­na al­laa­su­tus, mil­le ju­ha­ta­ja­na asus töö­le Maa­le­hes aja­kir­ja­ni­ku ame­tit pi­da­nud Ai­ve Mõt­tus Ju­min­dalt.

Ta kii­dab, et kü­las­ta­ja­te arv kas­vab hoo­le­ga: „Rõõ­mu teeb, et meie uju­las­se tul­lak­se ka Tal­lin­nast, Rak­ve­rest, Võ­sult ning loo­mu­li­kult Kuu­sa­lu val­la kü­la­dest. Hin­na­tak­se, et meil po­le lii­ga pal­ju rah­vast, on pri­vaat­sem. Sa­mas on meil­gi ju­ba kor­du­valt ol­nud het­ki, kui kõik riie­te­ka­pid on hõi­va­tud. Spor­di­kes­ku­se üle­san­ne on pak­ku­da tree­ni­mis­või­ma­lust ja puh­kust, need käi­vad kä­si­käes. Pin­gu­ta­me, et klien­did tu­lek­sid mei­le ta­ga­si, te­gi­me ko­du­le­he, tut­vus­ta­me end Fa­ce­boo­kis ja Ins­tag­ra­mis. Uuest aas­tast fik­see­rib kas­sa­süs­teem iga kü­las­tu­se, nii saa­me täp­se pil­di, kui pal­ju rah­vast käib. Ka­van­da­me kü­sit­lust, et kust­ko­hast tul­lak­se.“

Ju­ha­ta­ja sõ­nul pan­nak­se suurt rõh­ku puh­tu­se­le ja meel­di­va­le in­ter­jöö­ri­le. Koh­vi­kut ei ole, sel­le pi­da­mi­ne ei ta­su end äri­li­ses mõt­tes ära, kuid fua­jees on kü­las­ta­ja­te jaoks laua­le sea­tud mor­si­kann ja klaa­sid, tei­ne­kord ka puu­vil­jad. Ku­ni 31. jaa­nua­ri­ni saab vaa­da­ta Aa­lo Par­ma­se ko­gust pä­rit suu­sa­müt­si­de näi­tust.

„Kuu­sa­lus on ruu­mi vä­he, spor­di­kes­kus on seal üle­koor­ma­tud, Lok­sal aga on mi­nu hin­nan­gul uju­la juu­res pal­ju ebaots­tar­be­kaid pin­du, ko­ri­do­rid on lii­ga suu­red,“ tõ­deb ju­ha­ta­ja.
Ta nen­dib, et bas­sei­ni­vee puh­tu­se kü­si­mus on ka Lok­sal olu­li­ne tee­ma, mil­le­ga pi­de­valt te­ge­le­tak­se: „Töö­ta­jad on tub­lid ja to­re­dad, ko­ris­ta­jad vä­ga hool­sad. Kord kuus tee­me ko­gu mees­kon­na­ga ko­ri­tus­hom­mi­ku, olen küü­ri­nud bas­sei­ni ümb­rust ja pes­nud pa­la­vat sau­na, see po­le ker­ge töö. Vee puh­tust ai­ta­vad hoi­da UV-kiir­gu­rid, kuid kü­las­ta­ja­tel tu­leb en­nast en­ne bas­sei­ni mi­ne­kut sel­lest hoo­li­ma­ta pes­ta nuus­ti­ku ja see­bi­ga, sel­les osas keh­tib meil null­to­le­rants. Esial­gu oli piin­lik meel­de tu­le­ta­da, et pes­ke en­nast, aga se­da tu­leb te­ha. Sa­mu­ti nõua­me, et ka­su­ta­taks uju­mis­müt­si ja kui ei ol­da nõus, olen ka öel­nud, et min­ge mu­ja­le.”

Käe­so­le­vast sü­gi­sest on Lok­sa võim­la re­no­vee­ri­tud, seal toi­mu­vad täis­kas­va­nu­te pal­li­män­gu- ja tant­sut­ren­nid, õpi­las­te tree­ning­tun­nid. Ai­ve Mõt­tu­se eest­ve­da­mi­sel si­sus­ta­ti jõu­saal, kus kord nä­da­las toi­mub ka ringt­ree­ning, ning eri­ne­va­te er­go­meet­ri­te­ga kar­dio­tree­nin­gu saal. Uju­las on li­saks uju­mist­ree­nin­gu­te­le taa­sa­lus­ta­tud ve­siae­roo­bi­ka­ga.

Lok­sa spor­di­kes­kus on lii­tu­nud Spor­diID süs­tee­mi­ga, kus tööand­jad saa­vad ava­da oma töö­ta­ja­te­le ni­me­li­se spor­dik­re­dii­di kon­to.

Eelmine artikkelKRIS­TI VE­TE­MAA pea­tas vo­li­tu­sed Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus
Järgmine artikkelRaa­si­ku­le ka­van­da­tak­se veel 80 uut kor­te­rit