Tuu­lis­pask lõh­kus Keh­ra staa­dio­ni­mu­ru

1142

13. mai õh­tul Keh­rat ta­ba­nud tor­naa­do pais­kas staa­dio­nil õh­ku ühe jalg­pal­li­vä­ra­va ning kis­kus üles osa kunst­mu­rust.

Sel ajal, kui Ani­ja JK te­gid staa­dio­nil III lii­ga män­gueel­set soo­jen­dust, tek­kis Keh­ra staa­dio­nil õhu­kee­ris.
„Meil oli Rak­ve­re Tar­va­se mees­kon­na­ga. Kaks mi­nu­tit oli al­gu­se­ni ae­ga, kui staa­dio­nil hak­kas kee­ru­ta­ma. Al­gul kee­rist ei näi­nud, kuid siis re­bis see üles ühe tü­ki kunst­mu­rust, te­gi staa­dio­nil tii­ru ja lii­kus eda­si Ko­se maan­tee poo­le. Seal kee­ru­tas tol­mu üles, siis oli kee­ris ju­ba näh­tav,“ ju­tus­tas Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht ning ko­ha­li­ku jalg­pal­li­mees­kon­na män­gi­ja Mih­kel Kuu­se.
Staa­dio­nil tõs­tis tor­naa­do õh­ku ühe väik­se­ma jalg­pal­li­vä­ra­va ning puis­tas kunst­mu­ru sees ol­nud kum­mi­pu­ru jook­su­ra­ja­le.
Jalg­pal­li­män­gu al­gus ve­nis trom­bi tõt­tu mõ­ned mi­nu­tid. Mih­kel Kuu­se sõ­nul vaa­ta­sid ini­me­sed toi­mu­nud imes­tu­se­ga, Rak­ve­re jalg­pal­lu­rid ol­nud vei­di hir­mu­nud ning ha­ka­nud riie­tus­ruu­mi poo­le lii­ku­ma. Ta ole­tas, et staa­dio­nit rä­sis tuu­lis­pask paar mi­nu­tit, teist sa­ma pal­ju tuu­sel­das tei­sel pool teed Sõp­ru­se väl­ja­kul, ku­ni vai­bus te­ha­se en­di­se klu­bi asu­ko­has.
Pealt­nä­gi­jad ja­ga­sid sot­siaal­mee­dias tor­naa­dost te­le­fo­ni­de­ga sal­ves­ta­tud lõi­ke, kus kom­men­tee­ri­sid, et po­le mi­da­gi sar­nast va­rem näi­nud.
„Te­gu oli nõr­ga või vä­ga nõr­ga tor­naa­do­ga. Ees­ti tor­naa­do­de raa­ma­tu and­me­tel ei ole siin piir­kon­nas va­rem ol­nud üht­ki trom­bi,“ üt­les val­la­va­lit­su­se ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis.
Tor­naa­do rä­si­tud kunst­mu­rust on kõi­ge hul­le­mas olu­kor­ras um­bes 20x20meet­ri­ne tükk.
„Mu­ru on ko­ha­ti kort­sus, se­gab jalg­pal­li män­gi­mist. Õn­neks on see koht väl­ja­ku nur­gas. Prae­gu on meil lii­ga­män­gu­des paus, järg­mi­ne on 4. juu­nil, loo­de­ta­vas­ti saa­me sel­leks a­jaks kor­da,“ rää­kis Mih­kel Kuu­se.
Kunst­mu­ru­kat­te pa­ran­da­mi­ne lä­heb maks­ma li­gi 10 000 eu­rot.

Eelmine artikkelÕpi­las­ma­le­vad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelKRIS­TA KUUSK Aru­kü­last te­gi Har­ju aas­ta ha­ri­dus­teo