Tule­vast õp­peaas­tast suu­re­ne­vad Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õp­pe­ta­sud

679
Marge Raja

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul Keh­ra kuns­ti­de­koo­li uued õp­pe­ta­sud, mis hak­ka­vad keh­ti­ma sü­gi­sel al­ga­vast uuest õp­peaas­tast.

Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sõ­nas, et se­ni­sed õp­pe­ta­sud on põh­just üle vaa­da­ta, ku­na keh­ti­vad 1. jaa­nua­rist 2015. Ta kin­ni­tas, et hin­na­tõus on koos­kõ­las­ta­tud kuns­ti­de­koo­li hoo­le­ko­gu­ga.

Ala­tes uuest õp­peaas­tast on Keh­ra kuns­ti­de­koo­li põ­hiõp­pe ta­su 35 eu­rot kuus ehk 315 eu­rot õp­peaas­tas, prae­gu on kuu­ta­su 30 ja õp­peaas­ta ta­su 270 eu­rot. Muu­si­ka et­te­val­mis­tus­klas­si õp­pe­ta­sud ei tõu­se, need on en­di­selt 25 eu­rot kuus ning inst­ru­men­di­ta või ai­nult inst­ru­men­di­ga õp­pe kor­ral 20 eu­rot kuus. Ka kuns­ti et­te­val­mis­tusk­las­sis tõu­seb õp­pe­maks 5 eu­ro võr­ra kuus, 25 eu­ro­ni, eks­pe­ri­men­taalk­las­sis jääb see en­di­seks – 20 eu­rot kuus. Prog­ram­mi­vä­li­se inst­ru­men­di õp­pe üks tund hak­kab maks­ma 5 eu­rot se­ni­se 4 eu­ro ase­mel.
Üld­kul­tuu­ri­li­ses õp­pes tõu­seb õp­pe­maks 25 eu­rolt 30 eu­ro­le ning ai­nult ühe inst­ru­men­di õpe hak­kab maks­ma 25 eu­rot kuus se­ni­se 20 eu­ro ase­mel. Iga järg­ne­va inst­ru­men­di õp­pe tun­ni­ta­su hak­kab ole­ma 5 eu­rot se­ni­se 4 eu­ro ase­mel.

Kord nä­da­las toi­mu­va täis­kas­va­nu­te pil­liõp­pe kuu­ta­su tõu­seb 10 eu­ro võr­ra ehk 50 eu­ro­le, pil­liõ­pe koos teoo­ria­tun­ni­ga hak­kab maks­ma 56 eu­ro ase­mel 70 eu­rot kuus. Kuns­tiõp­pe ühe tun­ni ta­su tõu­seb 4 eu­rolt 5 eu­ro­le. Lau­lus­tuu­dio õp­pe­ta­su jääb en­di­selt 15 eu­ro­le kuus.

Uue ta­su­na keh­tes­ta­tak­se pil­li­rent, mis õp­pe­pe­rioo­dil hak­kab ole­ma 5 eu­rot kuus.

„Kuns­ti­de­koo­lil on um­bes 35 pil­li, mi­da se­ni on lae­nu­ta­tud ta­su­ta, kuid teis­te koo­li­de prak­ti­ka on, et pil­li­de ren­ti­mi­se eest kü­si­tak­se siis­ki süm­bool­set ta­su. Keh­tes­ta­me ta­su ühek­sa kuu eest, ku­na õp­peaas­ta lõ­pus kor­jab kool pil­lid kok­ku, su­vel neid hool­da­tak­se ja pa­ran­da­tak­se,“ sõ­nas Mar­ge Ra­ja.

Kui ühest pe­rest õpib Keh­ra kuns­ti­de­koo­list vä­he­malt kolm last, on nei­le ala­tes kol­man­dast lap­sest õp­pi­mi­ne ta­su­ta. Kuns­ti­de­koo­li di­rek­to­ril on õi­gus õp­pe­nõu­ko­gu et­te­pa­ne­kul va­bas­ta­da õpi­la­si koo­li õp­pe­ta­sust.

Vo­li­ko­gu muu­tis ka kuns­ti­de­koo­li põ­hi­mää­rust. Kuns­ti et­te­val­mis­tusk­las­sis õp­pea­jaks mää­ra­ti ku­ni kaks aas­tat, prae­gu on üks aas­ta, li­saks an­ti või­ma­lus saa­da koo­lis kuns­tiõ­pet ka täis­kas­va­nuil.

Eelmine artikkelPea­lin­nast pii­ri­lin­na – tee­kond täis ela­mu­si!
Järgmine artikkelAni­ja vald ei pea enam koer­te-kas­si­de re­gist­rit