Tuden­gi­te kü­sit­lus: kas Aru­kü­la säi­li­tab iden­ti­tee­di või muu­tub Tal­lin­na ma­ga­laks

1847
Ma­gist­rant CRIS­TI­NA KAS­KA uu­ris, kui­das Aru­kü­la sü­da­mi­ku, Ki­vi­lin­na kor­ter­ma­ja­de ümb­rust pa­re­mi­ni ka­su­tu­se­le võt­ta.

Aru­kü­la ela­ni­ku CRIS­TI­NA KAS­KA eest­ve­da­mi­sel te­gid Tal­lin­na Üli­koo­li tu­den­gid Aru­kü­la elu­kesk­kon­na tee­mal kü­sit­lu­se ja uu­ri­mis­töö.

„Aru­kü­la ela­ni­ku­na on mind häi­ri­nud, et kor­ter­ma­ja­de ümb­rus ale­vi­ku kes­kel, kus ma ka ise elan, on ko­le, la­ge, tröös­ti­tu ja ju­hus­lik. Taht­sin uu­ri­da, kas see häi­rib ai­nult mind või on ka teis­tel ko­ha­li­kel ideid ja val­mi­so­lek, et mi­da­gi pa­ran­da­da,” rää­kis Aru­kü­la põ­hi­koo­li loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja Cris­ti­na Kas­ka, kes õpib Tal­lin­na Üli­koo­lis ma­gist­riõp­pes ha­ri­dus­teh­no­loo­giat.
Ta ju­tus­tas, et üli­koo­lis on uus eria­la­de­va­he­li­ne õp­peai­ne ELU, kus oli ko­hus­tus­lik te­ha gru­pi­töö­na in­ter­di­sip­li­naar­ne pro­jekt: „ELU mõt­te­laa­dal tor­kas sil­ma tee­ma Elu­Linn ehk uu­ri­mus, kui­das saaks ära ka­su­ta­da lin­na­de ka­su­ta­ma­ta ala­sid. Ei taht­nud te­ha su­va­list pro­jek­ti, vaid mi­da­gi en­da elu­ga seo­tut. Pak­ku­sin oma rüh­mas väl­ja Aru­kü­la sü­da­mi­ku ehk Ki­vi­lin­na uu­ri­mi­sob­jek­ti­na. See ala on oma ole­mu­selt lin­na­ruum, mil­le po­tent­siaal on suu­res­ti ka­su­ta­ma­ta.”
Cris­ti­na Kas­ka sõ­nas, et Aru­kü­las ma­ja­de­ga küll toi­me­ta­tak­se, va­he­ta­tak­se to­rus­tik­ke ja ka­tu­seid, soo­jus­ta­tak­se, kuid ro­hea­lad kor­ter­ma­ja­de va­hel on jää­nud tä­he­le­pa­nu­ta: „See on prob­leem üle Ees­ti, õn­neks on muu maail­ma ees­ku­jul ka meil ha­ka­tud lin­na­ruu­mi elu­kesk­kon­na­le roh­kem tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ma.”
5 liik­me­li­ne grupp, kus pea­le Cris­ti­na Kas­ka olid Ma­ri­ka Kund­la Aru­kü­last, El­le Alt­mets, Ka­di Ka­se­põld ja He­ret An­nus, koos­tas Aru­kü­la ela­ni­ke­le kü­sit­lu­se, et väl­ja sel­gi­ta­da ela­ni­ke ra­hu­lo­lu Aru­kü­la hea­kor­ra­ga, kor­te­riü­his­tu­te ja val­la­va­lit­su­se töö­ga ning kas ela­ni­kud on ise val­mis pa­nus­ta­ma hea­kor­ra pa­ran­da­mis­se ra­ha­li­selt või va­ba­taht­li­ku töö­ga. Vas­ta­ta tu­li üld­kü­si­mus­te­le, era­ma­ja­de ja kor­te­ri­te ela­ni­ke­le olid ka eral­di kü­si­mu­sed. Kü­sit­lust le­vi­ta­sid tu­den­gid Aru­kü­la ela­ni­ke hul­gas mõ­ned nä­da­lad ta­ga­si. Vas­tu­seid saa­bus 145, mis on nii kü­si­ja­te kui õp­pe­jõu hin­nan­gul üle oo­tus­te hea tu­le­mus.
Cris­ti­na Kas­ka kom­men­tee­ris, et ül­la­ta­valt pal­jud vas­ta­ja­test olek­sid nõus kaa­sa löö­ma töö­ga, kui et­te võt­ta mõ­ni ühi­ne hea­kor­rap­ro­jekt – 87 prot­sen­ti kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kest, 79 prot­sen­ti era­ma­ja­dest. Ta li­sas, et enim vas­ta­jaid olid 30-45aas­ta­sed, kel­le üle on eri­ti hea meel, ku­na tööi­ni­mes­te­na pa­nus­ta­vad nad Aru­kü­la kas­vu ja rik­ku­ses­se kõi­ge roh­kem.
59,3 prot­sen­ti lei­dis, et neil on Aru­kü­las ko­gu­kon­na­tun­ne, 33,3 prot­sen­ti vas­ta­sid, et neil po­le se­da üld­se ning tun­ne­vad end kõr­va­le­jäe­tu­na. Cris­ti­na Kas­ka: „Ka mi­na olen Aru­kül­la sis­se rän­na­nud ning vä­ga häs­ti omaks võe­tud, siin on mi­nu ko­du. Mõt­le­sin nen­de 33 prot­sen­di üle ning ar­van, et põh­jus on sel­les, et olen ise ak­tiiv­ne. See­ga kind­las­ti an­naks te­gut­se­da sel­les suu­nas, et ko­gu­kon­na­tun­net suu­ren­da­da.”

Fan­taa­siat na­pib
Oma soo­vi­de­ga jäid vas­ta­jad Cris­ti­na Kas­ka sõ­nul ta­ga­si­hoid­li­kuks: „Soo­vi­ti vä­ga rea­list­lik­ke ja teh­ta­vaid as­ju, pin­ke ja koer­te ja­lu­tus­väl­ja­kut. Fan­taa­siat oli vä­he, kee­gi ei unis­ta­nud näi­teks ro­he­sei­nast, üht­sest hal­ja­sa­la­de pro­jek­tist, lin­naaiast, kuns­tiins­tal­lat­sioo­ni­dest.”
55 prot­sen­ti kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kest oleks nõus pa­nus­ta­ma ra­ha­li­selt iga kuu roh­kem, et hea­kor­ra­ga mi­da­gi ena­mat et­te võt­ta, pa­nus­ta­ta­vad sum­mad jäi vas­ta­ja­tel 1 ja 20 eu­ro va­he­le. Ra­ha ol­lak­se nõus väl­ja käi­ma, kuid pal­ju­de vas­ta­ja­te sõ­nul ai­nult siis, kui oleks lä­bi mõel­dud ja pla­nee­ri­tud pro­jekt.
Cris­ti­na Kas­ka: „Võiks kut­su­da kor­te­riü­his­tud ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ühi­se­le aru­te­lu­le ning luua hea­kor­ra­ka­van­di vi­sioon – kui­das hal­jas­ta­da, kus võt­ta puid ma­ha, ku­hu mi­da­gi is­tu­ta­da, ku­hu ehi­ta­da park­laid. Sel­ge, et ra­ha kõi­geks kor­ra­ga po­le, kuid peaks ole­ma üht­ne vi­sioon, mis suu­nas lii­ku­da. Kõn­ni­tee­ser­va­de ja prü­gi­kas­ti­de kor­ras­ta­mi­ne, ühi­sed ma­ja­numb­rid kuu­lu­vad sa­mu­ti hea­kor­ra hul­ka, ka neid võiks te­ha kor­ter­ma­jad ühi­selt, mit­te igaüks omaet­te.”
Vas­ta­jad kiit­sid Aru­kü­la män­gu­väl­ja­kuid, eri­ti Ki­vi­lin­na oma. Cris­ti­na Kas­ka: „Sa­mas män­gu­väl­ja­ku­le ei lä­he teis­me­li­sed ega pen­sio­nä­rid, ka nei­le oleks mi­da­gi tar­vis. Kü­sit­lus näi­tas, et ter­vi­se­ra­da ja skeit­park on küll tä­nu­väärt, kuid kõik ei ta­ha te­ha spor­ti. Skeit­par­ki soo­vik­sid noo­red ka val­gus­tust ja prü­gi­kas­ti.”
Ta li­sas, et ka­su­ta­ma­ta ro­hea­la­sid on küll: „Näi­teks Pär­na­mä­gi koo­li juu­res, ka val­la­ma­ja üm­ber on tüh­ja maad. Ku­hu­gi min­na saab ala­ti, kau­gel po­le me­ri, Tal­linn, ter­vi­se­ra­da, kuid idee on just sel­les, et tu­led oma ko­du uk­sest väl­ja ning sul on mi­da­gi hu­vi­ta­vat, kas või pin­gid, vä­lit­re­na­žöö­rid, lil­le­peen­rad, koer­te ja­lu­tus­väl­jak.”
Cris­ti­na Kas­ka sõ­nas, et uu­rin­gu tu­le­mu­sed on ava­li­kud, need saa­de­tak­se ka val­la­va­lit­su­se­le: „Aru­kü­la ela­ni­ke­le, kor­te­riü­his­tu­te­le oleks uu­rin­gu osa kind­las­ti ka­su­lik ja hu­vi­tav. Kõik, kes soo­vi­vad, meilt sel­le töö ka saa­vad.”
Ta li­sas, et oleks vä­ga to­re, kui kee­gi on nõus üle võt­ma tea­te­pul­ga: „Aru­kü­las on pal­ju ära teh­tud, pea­le­hak­ka­mist ja te­gi­jaid oleks, kuid kü­sit­lus­teks ae­ga ei jät­ku, meie üri­ta­si­me sel­le eel­töö ära te­ha.”

Eelmine artikkelToe­tu­sed Ani­ja val­la, Aru­kü­la ja Lok­sa noor­te­kes­kus­te­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Rat­ta­ral­li võit läks Lä­ti pro­fik­lu­bis­se