Torm viis lau­päe­val Vii­nis­tu en­di­selt toot­mis­hoo­nelt ka­tu­se

1889
Lau­päe­va pä­rast­lõu­nal len­das Vii­nis­tul ku­na­gi­se toot­mis­hoo­ne ka­tus naa­be­r­õue­le. Fo­to En­no Ti­ker­pa­lu

Nii Lok­sa kui Keh­ra pääs­te­ko­man­do­del oli lau­päe­val ti­he töö­päev.

Kuu­sa­lu val­las
Kõi­ge suu­re­mat kah­ju te­gi tu­gev kirde­tuul Kuu­sa­lu val­las Vii­nis­tul, kus tõs­tis lau­päe­va, 29. ap­ril­li pä­rast­lõu­nal en­di­se see­ne­kas­va­tu­se hoo­nelt ka­tu­se koos puit­konst­rukt­sioo­ni­de­ga. Kok­ku 1000ruut­meet­ri­ne ka­tus len­das kõr­va­l­a­su­va­le krun­di­le. Ka­tu­se pi­da­sid kin­ni puud, elu­ma­ja kan­na­ta­da ei saa­nud. Ko­ha­le kut­su­ti Lok­sa pääs­te­ko­man­do me­hed, kes kin­ni­ta­sid ka­tu­se nii, et ei saa­nud tuu­le­ga eda­si len­na­ta.
Hoo­nes oli Vii­nis­tu Kul­tuu­ri- ja Kon­ve­rent­si­kes­ku­se ning kuns­ti­muu­seu­mi vee­sõlm, mis sai kan­na­ta­da. Vee­va­rus­tus taas­ta­ti mõ­ne tun­ni­ga. Ka üks ala­jaam lan­ges ri­vist väl­ja, elekt­ri­va­rus­tus kat­kes, kuid lü­li­ta­ti üm­ber, pla­nee­ri­tud te­ge­vu­sed kes­ku­ses jät­ku­sid. Vii­nis­tu kü­la oli elekt­ri­ta õh­tul kel­la 21ni.
Um­bes sa­mal ajal, kui Lok­sa pääst­jad olid Vii­nis­tul, lan­ges Lok­sa-Suur­pea teel paar­sa­da meet­rit en­ne Lok­sa lin­na pii­ri puu möö­da­sõit­va­le au­to­le. Te­gu oli ren­diau­to­ga, mis sai kan­na­ta­da, ini­me­sed vi­ga ei saa­nud. Sünd­mus­ko­ha­le saa­de­ti Kol­ga va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te ko­man­do.
Puid mur­dis ma­ru­tuul Kuu­sa­lu val­las veel mit­mel pool, pääst­jad käi­sid ma­ha­kuk­ku­nud puid maan­teelt ee­mal­da­mas Kem­bal, Kol­ga­kü­las, Sal­mis­tul.

Ani­ja val­las
Keh­ra ko­man­do pääs­te­mees­kon­nal oli lau­päe­val väl­ja­kut­seid kel­la 13 ku­ni sü­daöö­ni. Mit­mel pool olid sa­mu­ti puud tee­le lan­ge­nud, Raa­si­kul oli elekt­ri­liin maas.
Keh­ra jäi elek­trita kel­la 15.30 pai­ku. Ku­na elekt­ri­kat­kes­tu­se tõt­tu läks ri­vist väl­ja Vel­ko vee­tööt­lus­jaa­ma juh­tiv­kont­rol­ler, oli vee­ta kogu Kehra. Ve­si saa­di ta­ga­si kel­la 20 pai­ku. Ela­ni­kud heit­sid Vel­ko­le et­te, et vee­bi­le­he kau­du ei tea­vi­ta­tud, mil­lal ve­evarustus taastatakse. Et­te­võt­test kom­men­tee­ri­ti, et elekt­rit ega in­ter­ne­tiü­hen­dust pol­nud, tea­vi­ta­da ei saa­nud. Vee- ja elektrikatkestuse tõttu olid kauplused suletud.
Lau­päe­va õh­tul pi­di Keh­ra Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa plat­sil toi­mu­ma volb­riöö pi­du. Tu­ge­va tuu­le ja lu­me tõt­tu jäe­ti va­baõ­hu­pi­du ära, et­te­val­mis­ta­tud sõu-vik­to­riin te­hak­se no­vemb­ris lõi­kus­peol Keh­ra rah­va­ma­jas.

Raa­si­ku val­las
Ku­na elekt­ri­liin oli ma­ha lan­ge­nud, oli Raa­si­kul lau­päe­val mõ­ne­tun­ni­ne elekt­ri­kat­kes­tus.

Eelmine artikkelKeh­ra lap­sed üle-ees­ti­li­sel spor­di­päe­val
Järgmine artikkelAni­ja val­la orien­tee­ru­mis­män­gu võit­jad sel­gu­vad ree­del