TET-ma­ja on an­tud viieks aas­taks MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ka­su­tus­se

234
Kuu­sa­lu TET-ma­jas saa­vad ela­da ai­nult psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­me­sed, kes on sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultandi ot­su­sel suu­na­tud toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se­le. Fo­to Eli­na Aasa

Kuu­sa­lu ale­vi­kus Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tul mul­lu au­gus­tis val­mi­nud TET-ma­ja ka­su­ta­ja on nüüd vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga sõl­mi­tud le­pin­gu­le MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la.

Eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­se osu­ta­mi­seks Kesk­väl­jak 2 ma­jas peab MTÜ-l Kuu­sa­lu Hoo­le­la ole­ma te­ge­vus­lu­ba. Et se­da taot­le­da, pi­di Kuu­sa­lu Hoo­le­la saa­ma hoo­ne amet­li­kuks ka­su­ta­jaks. Sot­siaal­kind­lus­tu­sa­met väl­jas­tas te­ge­vus­loa möö­du­nud nä­da­la lõ­pus.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai ma­ja ka­su­tus­le­pin­gu sõl­mi­da val­la­vo­li­ko­gu 8. ap­ril­li ot­su­se alu­sel – vo­li­ko­gu lu­bas ühe­hääl­selt, 16 poolt­hää­le­ga, an­da Kesk­väl­jak 2 asu­va val­la­va­ra MTÜ-le Kuu­sa­lu Hoo­le­la ta­su­ta ka­su­tus­se ku­ni 31. det­semb­ri­ni 2026. Kuu­sa­lu Hoo­le­la on val­la­va­lit­su­selt üle võt­nud ma­jas asu­va­te kor­te­ri­te üü­ri­le­pin­gud ja kan­nab ma­ja ülal­pi­da­mi­se­ga seo­tud ku­lud. Val­la­va­lit­sus ka­tab tu­le­tõr­je­sig­na­li­sat­sioo­ni-, kind­lus­tu­se- ja suu­re­mad re­mon­di­ku­lud.

Toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se ehk TET-ma­ja ehi­tus läks maks­ma li­gi 800 000 eu­rot, mil­lest li­gi pool ehk 392 000 eu­rot sai Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi va­hen­du­sel Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di toe­tus­meet­mest, üle­jää­nu on val­la omao­sa­lus. Ka­he­kor­ru­se­li­se kor­ter­ma­ja ela­ni­kud on psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­me­sed, kel­le­le MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la osu­tab rii­gi tel­li­mu­sel ja ra­has­tu­sel toe­ta­tud ela­mi­se tee­nust. Ma­ja 10 kor­te­ris ela­vad kok­ku 12 ini­mest. Ena­mik kor­te­reid on ühe­toa­li­sed, kaks on ka­he­toa­li­sed.

Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge, eri­hoo­le­kan­de­tee­nus­te koor­di­naa­tor Kaie Us­tav rõ­hu­tab, et ma­ja ela­ni­ke­ga sõl­mi­tud üü­ri­le­pin­gud on ti­he­dalt seo­tud toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se osu­ta­mi­se le­pin­gu­ga, mis tä­hen­dab, et seal või­vad ela­da psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­me­sed, kel­le sot­siaal­kind­lus­tu­sa­met on suu­na­nud toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se­le. Tee­nu­se­le suunab sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultant, kes hindab eelnevalt inimese toetuse ja kõrvalabi vajadust.

„Pä­ris pal­jud pen­sio­nä­rid on uu­ri­nud, kas saak­sid TET-maj­ja kor­te­ri, kui oma ko­du­ta­lus ei saa enam hak­ka­ma. Sel­gi­ta­me, et TET-ma­ja po­le ta­va­li­ne sot­siaal­ma­ja, vaid on seo­tud eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­se­ga, pen­sio­nil ole­mi­ne ja kehv ter­vis ei an­na või­ma­lust saa­da rii­gilt toe­ta­tud ela­mi­se tee­nust. Sa­mas, kui psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­me­ne saab pen­sio­niea­li­seks ja on en­di­selt toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­sel, võib ta TET-ma­jas ela­da,“ too­ni­tab Kaie Us­tav.

Toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­sel ole­vad klien­did ta­su­vad iga­kui­selt kor­te­riüü­ri ja kom­mu­naal­tee­nus­te eest. Üü­ri­hind on vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se ot­su­se­le 2,50 eu­rot ruut­meet­ri eest. Ühes kuus lae­kub 10 kor­te­ri üü­ri­tu­lu kok­ku 735,25 eu­rot. See sum­ma peab kat­ma üld­ruu­mi­de elekt­ri- ja ko­ris­tus­va­hen­di­te, vai­pa­de pu­has­ta­mi­se ja ren­di, hal­jas­tu­se ja muud ülal­pi­da­mis­ku­lud.

Kui­gi uu­de maj­ja ko­li­ti sep­temb­ris, olid ak­nad esial­gu kar­di­na­te­ta, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se abil saa­di märt­sis aken­de­le ru­lood. Köö­gi­nur­ka­de plii­did olid pai­gal­da­tud ah­ju­de­ta, osad ela­ni­kud on ost­nud en­da­le väi­ke­sed küp­se­tu­sah­jud või mik­ro­lai­neah­jud.

Kaie Us­tav mär­gib, Kuu­sa­lu Hoo­le­la saa­tis val­la­va­lit­su­se­le hil­ju­ti taot­lu­se, et kin­nis­tu­le ehi­ta­taks kuur. Sin­na oleks va­ja pai­gu­ta­da jalg­rat­tad, mi­da prae­gu hoi­tak­se TET-ma­ja ka­he kor­ru­se ko­ri­do­ri­des: „Ma­jas on küm­me jalg­ra­tast ja kaks ru­laa­to­rit, mis võ­ta­vad ruu­mi. Sa­mas on need me klien­ti­de­le vä­ga va­ja­li­kud. Jalg­ra­tas on nen­de ai­nus liik­lus­va­hend, mis an­nab ise­seis­vu­se ning või­ma­lu­se lii­ku­da Kuu­sa­lu ale­vis ja ko­gu val­las.“

Eelmine artikkelKeh­ra kaup­le­jad te­gid tu­ru tee­mal pöör­du­mi­se vo­li­ko­gu­le
Järgmine artikkelKogu­kon­na ke­vad­ko­ris­tus Raa­si­ku val­las