TER­JE KRAAN­VELT: „Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve­ga in­ves­tee­ri­me ini­mes­tes­se.“

159
Kuu­sa­lu val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT: „Val­la tä­na­vust ee­lar­vet võib ni­me­ta­da ka sääs­tuee­lar­veks.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT, aas­ta ta­ga­si üt­le­si­te in­terv­juus mul­lu­se val­laee­lar­ve koh­ta, et vas­tu võe­ti jät­ku­suut­lik ee­lar­ve. Kui­das ise­loo­mus­ta­te uut, 2023. aas­ta val­laee­lar­vet, mille vallavolikogu kinnitas eelmisel nädalal toimunud istungil?
„Ka käesoleva aasta eelarve on jätkusuutlik, kõik olulisem on selles sees. Investeerime eelkõige inimestesse.

Eelarve ettevalmistusprotsessiga alustasime sügisel, kui energiahinnad olid väga kõrged ning riik andis teada, et tõstab õpetajate palga alammäärasid 23,9 protsenti. Kuusalu valla hea tava on, et samaväärset töötasu saavad ka valla lasteaedade magistrikraadiga õpetajad.

Sellise info põhjal tuli hakata eelarvet kokku panema, see oli päris suur väljakutse ja kujunes pingeliseks. Arvestasime rahandusministeeriumi antud juhiseid ja soovitusi ning mul on väga hea meel, et saime kokku eelarve, kuhu on arvestatud palgatõus kõigile valla töötajatele.“

Riik toe­tab ra­ha­ga las­te­ajaõ­pe­ta­ja­te ja koo­li­de õpe­ta­ja­te töö­ta­su üht­lus­ta­mist, kui suu­res ma­hus saab se­da toe­tust Kuu­sa­lu vald?
„See on me murekoht, Kuusalu vald on koos, Saku, Vormsi, Harku ja Ruhnu vallaga ebaõiglases olukorras. Oleme omavalitsused, kus õpetajate ja lasteaednike palgad ühtlustati palju varem, aastaid tagasi. Kui riik hakkas mõni aasta hiljem töötasusid ühtlustama, oli meil palgad ühtlustatud ning riigi toetus kujunes oluliselt madalamaks, kui said enamik omavalitsusi. See vahe on jäänud arvutuste aluseks tänaseni, riigi toetus meile on kordades väiksem. Oleme oma rahulolematust väljendanud ja sellele tähelepanu juhtinud, teemat on käsitletud Harjumaa Omavalitsuste Liidus, aga olukord on seni jäänud lahenduseta.

Üldhariduskoolide õpetajate ja magistrikraadiga lasteaiaõpetajate töötasu alammäär on 1749 eurot kuus. Bakalaureuse kraadiga lasteaiaõpetaja töötasu alammäär 1575 eurot kuus.“

Kas ja kui pal­ju kas­vab töö­ta­su val­la pal­gal ole­va­tel teis­tel töö­ta­ja­tel?
„Üldhariduskoolide ja magistrikraadiga koolieelse lasteasutuse õpetaja, logopeedi, eripedagoogi, koolipsühholoogi ja sotsiaalpedagoogi töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on 1749 eurot alates 1. jaanuarist 2023. Valla kõigi allasutuste töötasufond suureneb 12 protsenti alates aprillist. Allasutuste eelarvetesse on palgatõusu summad kavandatud. Ka üldhariduskoolide ja lasteaedade muud töötajad saavad palgatõusu aprillist, konkreetsed palgasummad jäävad allasutuste juhtide määrata.“

In­ves­tee­rin­guid on see­kord­ses ee­lar­ves vä­he.
„Praegu on eelarves need investeeringud, mis kõige olulisemad. Teede remondiks on kavandatud kaitseministeeriumilt saadav toetus 142 000 eurot. Üldplaneeringu koostamiseks on 20 000 eurot, sest jõudsime firmaga Hendrikson&Ko kokkuleppele, et jätkame koostööd.

Kuusalu keskkooli renoveerimisprojekti jaoks on eelarvesse planeeritud 500 000 eurot – see summa on Kuusalu valla laenuvõtmise võimekus 2023. aastal. Kui saame koolimaja renoveerimisprojekti soodsamalt, vajame sel aastal vähem laenu.

Lisaeelarvega saame allasutuste remondiplaanid üle vaadata, mis on esmatähtis ja saame ära teha ning mida võimalik edasi lükata. Eelarve koostamise protsessis palusime allasutustel esitada oma rahavajadused väga läbimõeldult.“

Sot­siaal­toe­tus­te sum­ma on ee­lar­ves sa­mu­ti väik­sem, kui oli 2022. aas­tal.
„Te­ge­li­kult on val­laee­lar­vest maks­ta­va­te sot­siaal­toe­tus­te sum­mat suu­ren­da­tud, kas­va­vad küt­te­toe­tu­se ja hool­da­ja­toe­tu­se sum­mad. Eel­mi­se aas­ta ee­lar­ves ku­ju­nes sot­siaal­toe­tus­te ko­gu­sum­ma tõe­poo­lest pal­ju suu­re­maks, kok­ku üle 1,1 mil­jo­ni eu­ro, kuid rii­gilt saa­dud siht­ra­ha­de ar­velt. Riik eral­dab toi­me­tu­le­ku­toe­tust, seo­ses Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke­ga olid need sum­mad pal­ju suu­re­mad kui va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel. Li­saks muud riik­li­kud toe­tu­sed Uk­rai­na põ­ge­ni­ke­le.“

Opo­sit­sioo­ni vo­li­ni­kud soo­vi­ta­sid vallavo­li­ko­gu is­tun­gil, et aeg oleks ha­ka­ta koos­ta­ma sääs­tuee­lar­vet. Nad vii­ta­sid sel­le­le, et osad oma­va­lit­su­sed Ees­tis on ju­ba ha­ka­nud al­l­asu­tu­si sul­ge­ma ja muid kok­ku­hoi­uvõi­ma­lu­si ot­si­ma.
„Teatud mõttes ongi Kuusalu valla 2023. aasta eelarve praegu säästueelarve. Arvestasime majanduskulude kavandamisel kõrgete energiahindadega, investeeringuid lisasime minimaalselt. Oleme kokkuhoidlikud ja saame hakkama, raamatukogusid ega muid allasutusi kindlasti sulgeda ei ole vaja.“

Eelmine artikkelKolmas suur elektrikatkestus
Järgmine artikkelKeh­ra ja Raa­si­ku kaug­küt­te­piir­kon­da­des tõu­seb toa­soo­ja hind