Tee-ehi­ta­ja pin­das omal ku­lul osa Pa­ri­la-Sa­lu­mäe teest üle

1175

Pä­rast pool­teist aas­tat kest­nud vaid­lu­si jõu­dis Ani­ja val­la­va­lit­sus kaks aas­tat ta­ga­si Kihm­la
kü­la­teed pin­na­nud Lem­min­käi­nen Ees­ti ASi­ga komp­ro­mis­si­ni ning osa teest pin­na­ti uues­ti üle.

Kui 2015. aas­ta sü­gi­sel sel­gus, et Keh­ra kerg­liik­lus­tee ehi­tus lük­kub eda­si ja Ani­ja val­laee­lar­ves jääb tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks mõel­dud ra­ha üle, ot­sus­ta­ti sel­le eest pin­na­ta 4 kruu­sa­kat­te­ga kü­la­tee­lõi­ku, kok­ku 2,5 ki­lo­meet­rit. Pin­na­ti ka 1,5 ki­lo­meet­rit Pa­ri­la-Sa­lu­mäe teest. Kü­lae­la­ni­ke rõõm oli aga üü­ri­ke, kui ju­ba järg­mi­sel ke­va­del tek­ki­sid pin­na­tud tee­le suu­red au­gud. Ku­na tee­töö­de­le keh­tis ka­heaas­ta­ne ga­ran­tii, pöör­dus val­la­va­lit­sus pin­da­mis­töid tei­nud ASi Lem­min­käi­nen Ees­ti poo­le.

„Et­te­võ­te pun­nis vas­tu, üt­les, et po­le nen­de süü, ku­na tee alus­põ­hi oli vi­lets. Kuid vi­suaal­selt oli nä­ha, et ku­lu­nud oli tee peal­mi­ne kiht, mit­te alus,“ rää­kis val­la­va­lit­su­se ma­jan­dus­spet­sia­lis­ti Mar­gus Mo­lok.

Et teel saaks sõi­ta, käi­sid Lem­min­käi­nen Ees­ti töö­me­hed eel­mi­sel aas­tal siis­ki ühe kor­ra Kihm­la kü­la­teel au­ke lap­pi­mas, ka­hel kor­ral tel­lis val­la­va­lit­sus se­da tööd OÜlt Üle. Sa­mal ajal kest­sid vaid­lu­sed eda­si, nii val­la­va­lit­sus kui et­te­võ­te tel­li­sid töö­de­le eks­per­tii­si, mil­lest Mar­gus Mo­lo­ki sõ­nul ei sel­gu­nud mi­da­gi – kumb­ki pool jäi en­da ar­va­mu­se­le kind­laks.

Ku­na tä­na­vu sü­gi­sel lõ­peb ka­he aas­ta eest teh­tud töö­de ga­ran­tiiaeg, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus vaid­lu­sed lõ­pe­ta­da ja min­na Lem­min­käi­nen Ees­ti­ga komp­ro­mis­si­le: „Sai­me nen­de töö­de­ju­ha­ta­ja­ga kok­ku­lep­pe­le, et poo­le sel­le teest pin­da­vad nad oma ku­lul. Käi­si­me koos vaa­ta­mas, mär­ki­si­me kõi­ge vi­let­sa­mad ko­had ära ning ju­ba sa­mal päe­val teh­ti töö ära. Kõi­ge hul­le­mas sei­sus lõi­gud pin­na­ti uues­ti üle, kok­ku um­bes 800 meet­rit.“

Mar­gus Mo­lok üt­les – kui teist­kord­sest pin­da­mi­sest on abi ning ke­va­del ei tu­le sin­na uu­si au­ke, te­hak­se üle­jää­nud osa kaks aas­tat ta­ga­si pin­na­tud auk­li­kust teest kor­da val­la ku­lul.

Ko­ha­lik ela­nik Oma­ri Si­ni­järv kom­men­tee­ris – on sel­ge, et kaks aas­tat ta­ga­si teh­tud pin­da­mis­tööd teh­ti praa­gilt ning prae­gu­ne üle­pin­da­mi­ne oli vaid hä­daa­bi­nõu: „Mi­da­gi nüüd kii­res­ti teh­ti, kui­gi õi­gem oleks ol­nud kogu tee uues­ti pin­na­ta. Komp­ro­mis­si­ga sai­me vä­he­malt pool, kes teab mil­le­ga oleks asi lõp­pe­nud, kui val­la­va­lit­sus oleks pöör­du­nud koh­tus­se. Aeg näi­tab, kui­das nüüd pin­na­tud tee vas­tu peab.“

Sel su­vel pin­na­ti üle­jää­nud osa Pa­ri­la-Sa­lu­mäe teest, kok­ku 1,9 ki­lo­meet­rit, Sa­lu­mäe kü­last Raa­si­ku­ni. Tööd te­gi AS Ees­ti Teed.

Oma­ri Si­ni­järv kii­tis, et sel­le kva­li­teet on tun­du­valt pa­rem: „On nä­ha, et töö on teh­tud kor­ra­li­kult. Nüüd pin­na­ti ke­set su­ve, kaks aas­tat ta­ga­si pin­na­ti sü­gi­sel, kui oli ju­ba külm. Spet­sia­lis­tid üt­le­sid, et sel­le­pä­rast tee­le pan­dud puis­te ei nak­ku­nud ja sõi­de­ti teelt ära.“