Tee­me Ära tal­gud Ida-Har­ju­s

1192

Tal­gu­päe­v Tee­me Ära toi­mub tänavu 5. mail 11. kor­da. Tee­me Ära vee­bi­le­hel al­gas tal­gu­te re­gist­ree­ri­mi­ne 15. märt­sil. Iga tal­gu­kor­ral­da­ja saab kir­ja pan­na plaa­ni­ta­va­te töö­de kir­jel­du­se, mää­ra­ta osa­le­ja­te arvu. Tal­gu­juht saab Tee­me Ära mees­kon­nalt postiga star­di­pa­ke­ti, kus töö­kin­dad, es­maa­bi­pa­kett, pint­sel, raa­mat „Ees­ti ki­hel­kon­da­de vär­vid“, aja­leht Tal­gu­li­ne, an­ti­sep­ti­li­ne kreem, küp­si­sed, müs­li­ba­too­nid, soo­la­ne amps tal­gu­laua­le, ehi­tus- ja aia­poe soo­dus­ku­pong, tal­gu­kuu­lu­tu­sed. Antakse ka Tal­gu­hun­di kleep­sud ja tal­gu­nõuan­ded.

Ani­ja vald
Es­mas­päe­va, 30. ap­ril­li sei­su­ga oli Ani­ja val­las kir­ja pan­dud 11 tal­gut.

5. mail oo­da­tak­se tal­gu­li­si Leht­met­sa kül­la Haa­va maj­ja, kus lii­ku­mis­puu­de­ga klu­bi­liik­mel ai­da­tak­se puid rii­ta la­du­da, võ­sa saa­gi­da, te­ha muid õue­töid, tal­gu­juht on Il­me Haa­va­lo. Aeg­vii­dus pan­nak­se Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­so­vi ja Rii­vo Noo­re eest­ve­da­mi­sel ru­la­ram­bi­le uus ka­te. Tal­gu­juht Lii­na Veer­baum kut­sub ko­ris­ta­ma Põr­gu­põh­jat, kus korraldab talgud ka Kaarel Aruste. In­ga Koit­la oo­tab abi­li­si Keh­ra ait-kui­va­tis­se, et te­ha ka­su­tus­kõlb­li­kuks hoo­ne tei­ne kor­rus.

Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov ja Vir­ge Palm­sa­lu kut­su­vad Aeg­vii­du kõ­la­ko­ja par­ki. Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­lap­lat­si tal­gud toi­mu­vad Vir­ge Si­ni­jär­ve eest­ve­da­mi­sel. Voo­se kü­las ha­ka­tak­se pu­has­ta­ma Luu­ri­mäe mat­ka­ra­da, tal­gu­juht on An­na Ni­lisk, Ala­ve­re kü­la ko­ris­tus­tal­gu­te­le kut­sub Kät­lin Takk, Pik­va-Ara­va kü­la tal­gu­päe­va eest­ve­da­ja on Ma­rian­ne Leis.

Tee­me Ära tal­gu­päe­va saab re­gist­ree­ri­da ka teis­teks kuu­päe­va­deks. Ani­ja val­las Aeg­vii­dus kut­sus Kris­ti Raa­va 1. maiks abi­li­si, et ko­ris­ta­da loo­ma­te­raa­pia­kes­ku­se ümb­rust.

Vet­la kü­la tal­gud tu­le­vad 12. mail, tal­gu­juht on Anu Ool.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­las on Tee­me Ära tal­gu­pai­ku 29. 5. mail on Kol­ga­kü­las Jõeää­re ta­lus ko­ris­tus­tööd su­gu­võ­sa kok­ku­tu­le­kuks, tal­gu­juht on Vir­ge Va­he­sa­lu. Lee­sil vär­vi­tak­se Lii­sa Ojan­gu eest­ve­da­mi­sel poe kõr­val asu­va kuu­ri sein Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na must­ris­se. Va­na­kü­las on plaa­nis te­ha kor­da Kär­ga pur­re, te­ge­vust koor­di­nee­rib Triin Põll­maa. Jaa­nus Ja­la­kas oo­tab tal­gu­li­si Kuu­sal­lu, et kor­da te­ha pas­to­raa­di kel­der ja ki­ri­kuaed. Kol­ga-Aab­las or­ga­ni­see­rib Ene Kröönst­röm me­re­ran­na ja kü­lap­lat­si ko­ris­tu­se. Tam­mis­tu­le kut­sub Mar­ti Hääl kü­la­ko­ris­tu­se­le, kü­lap­lat­si aren­da­mi­se­le ning EV 100 tam­me­puu­de is­tu­ta­mi­se­le. Joa­ves­ki kü­las tu­le­vad hea­kor­ra­tööd, alus­ta­tak­se kü­la pum­ba­jaa­ma ka­tu­se va­he­tu­se­ga, kü­la pä­ri­mu­se ko­gu­mi­se­ga ning maa-ame­ti kaar­di­ki­hi­le mär­gi­tud hiie­ko­ha tu­vas­ta­mi­se­ga, tal­gu­juht on Sten Berg­lund. Sõit­me kü­las Lee­gi­ran­na teel on ko­ris­tus­tal­gu­te eest­ve­da­ja Jaan Vaa­bel, Vir­ve kü­la hea­kor­ra­tal­gu­tel Tõ­nis Velst­röm. Ka­si­si­pea kü­las Uus-Tu­ha­mäel kut­sub Kaie Sau­ga tal­gu­li­si ap­pi met­sa ko­ris­ta­ma. Liia­pek­si kü­las oo­tab Aa­re Ind met­sa­teed ko­ris­ta­ma. Kuu­sa­lus on ten­ni­se­väl­ja­ku tal­gud Ju­ku-Kal­le Ad­ra­ti juh­ti­mi­sel. Ka­ha­la kü­las kor­ras­ta­tak­se ja vär­vi­tak­se bus­si­pea­tu­sed, tal­gu­juht on Jaa­nus Hein. Sal­mis­tul kut­sub Ele­ri Köör­na vär­vi­ma post­kas­te ja ae­da val­mis sead­ma. Tam­mis­tul ko­ris­ta­tak­se ran­da ja met­sa Je­le­na Gus­se­va eest­ve­da­mi­sel. Pe­das­pea ko­ris­tus­tal­guid or­ga­ni­see­rib Kai­ri Pirk-Va­tu­nen. Mar­ve Kamm kut­sub Uu­ri kü­las­se Maa­ri­ko­ja­le, et kor­ras­ta­da laag­rip­lats. Vi­ru ra­ba prü­gi­kor­ja­mist kor­ral­dab Ka­ri­na Rii­ve. Hirv­li kü­las Kon­na­tii­gi ta­lus pa­kub Mar­git Rein­velt tööd laag­ria­la kor­ras­ta­mi­seks. Ka­ber­la kü­las Mik­le ta­lus kut­sub Dia­na Al­jas ap­pi maa­keld­reid kon­ser­vee­ri­ma, Ka­ber­la kü­la Lub­jaah­ju ta­lus on Reet Ro­me­ti eest­ve­da­mi­sel hea­kor­ra­tööd. An­ze­li­ka Koch or­ga­ni­see­rib tal­gud Suur­pea lin­na­kus ning Pi­ret Luu­re Sal­mis­tul Käoo­ja teel.

Ju­ba toi­mu­sid tal­gud 28. ap­ril­lil – Lee­si kal­mis­tu ko­ris­tus Hel­ve Rem­mel­ga­se eest­ve­da­mi­sel ja Vii­nis­tul Kesk­kü­la re­no­vee­ri­mi­se tal­gud Jaa­ni­ka Il­ja­se juh­ti­mi­sel.

Pü­ha­päe­val, 6. mail oo­da­tak­se Tee­me Ära tal­gu­li­si Val­ge­jõe kü­la kii­gep­lat­si­le, kus tööd ja­gab Ane­te Lomp. Pä­ris­peal oo­tab Tõ­nis Rel­vik me­re­ran­da ko­ris­ta­ma. Uu­ri kü­las ko­ris­ta­tak­se Emil Ru­ti­ku eest­ve­da­mi­sel kü­la teeää­red. Uu­ri kü­la Ii­sa­ka ta­lu ki­viae­da oo­tab pu­has­ta­ma Liis Burk.

Lok­sa linn
Lok­sal on tal­guid 2. Gea Mu­ra­kas kut­sub 5. mail pu­has­ta­ma ja kor­ras­ta­ma ko­du­sid me­re ää­res ja män­di­de all. Hel­le Loots­mann oo­tab tal­gu­li­si ko­ris­ta­ma lin­na tii­ke ja nen­de ümb­rust.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las on tal­gu­pai­ka­sid 13. Lau­päe­val, 5. mail on tal­gud Jär­si kü­las Põl­luää­re ta­lus, kus Sil­vian Ka­ru eest­ve­da­mi­sel vär­vi­tak­se peen­ra­kas­tid ja ka­na­kuut ki­hel­kon­na­vär­vi­des­se. Här­ma kü­lap­lat­si ja par­ki kut­sub kor­ras­ta­ma Ma­rian­ne Loik, Aru­kü­la Ki­vi­lin­na män­gu­väl­ja­kut ko­ris­ta­ma ja täien­da­ma Ga­ri­na Too­min­gas. Ul­var Kau­bi oo­tab tal­gu­li­si Kurg­la kü­las­se, et jääd­vus­ta­da tur­ba­tii­ki­de tek­ke­lu­gu õp­pe-mat­ka­ra­ja loo­mi­se­ga. Ki­vi­loo kü­la­kes­ku­se üm­ber on hea­kor­ra­tal­gud, tal­gu­juht Ai­vo Vir­ma. Kul­li kü­las kut­sub kü­la­kes­ku­se­le star­ti and­ma Ta­nel Tuisk. Rät­la kü­la kut­sub kor­ras­ta­ma ja kau­nis­ta­ma Õn­ne­la Met­saorg.

28. ap­ril­lil toi­mu­s Aru­kü­las Väl­ja ja Mõi­sa­maa teel post­kas­ti­de pai­gal­da­mi­se tal­gu­päev Nee­me Kaar­na eest­ve­da­mi­sel. 1. mail olid tal­gud Pe­nin­gi kü­las Gui­do Tree­si juh­ti­mi­sel ning Pi­ka­ve­res olid vä­li­köö­gi ra­ja­mi­se tööd, tal­gu­juht oli Ali­ce Suur­kuusk.

Pü­ha­päe­val, 6. mail on Hom­mi­ku­jook­su tal­gud Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal, tal­gu­li­si oo­tab Vel­lo Luts. Rät­la kül­la dend­ro­par­ki Sma­ragd kut­sub Mo­ni­ka Kan­nel­mäe, Raa­si­ku­le Tee­meist­ri tee 3 ­tal­gu­te­le Ma­rian­ne Loik.

Eelmine artikkelKRIS­TO PA­LU: „Po­lii­ti­li­ne olu­kord Kuu­sa­lu val­las on läi­nud veel kee­ru­li­se­maks.“
Järgmine artikkelRAN­NO POOL jät­kab Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus