Taot­lu­sed kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­gu­kon­naü­ri­tus­teks Kuu­sa­lu val­las

64
Kuusalu vald.

Tei­si­päev, 15. sep­tem­ber oli Kuu­sa­lu val­laee­lar­vest fi­nant­see­ri­ta­va­te ühe­kord­se­te toe­tus­te taot­lus­voo­ru esi­ta­mi­se täh­t-aeg. Toe­tu­si taot­le­tak­se kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­gu­kon­naü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks 2021. aas­tal. Täh­ta­jaks esi­ta­ti 11 taot­lust kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks ko­gu­sum­ma­ga 12 534 eu­rot, 13 taot­lust spor­diü­ri­tus­teks ko­gu­sum­ma­ga 15 085 eu­rot ja 11 taot­lust ko­gu­kon­naü­ri­tus­teks ko­gu­sum­ma­ga 9040 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et see, kui suur on toe­tus­voo­ru ee­lar­ve, sel­gub val­la tu­le­va aas­ta ee­lar­ve me­net­le­mi­se käi­gus: „Ra­has­tust on plaa­nis koroonamõjude tõttu koo­ma­le tõm­ma­ta ning sa­mas on üri­tus­te kor­ral­da­mi­ne kü­si­mär­gi all. Mit­me tä­na­vu ära jää­nud üri­tu­se kor­ral­da­jad on pa­lu­nud ra­ha üle kan­da uu­de aas­tas­se ja se­da on nei­le või­mal­da­tud.“

Eelmine artikkelDirek­tor KRIS­TI TA­RIK: „Kuu­sa­lu koo­li väär­tu­sed kõ­ne­ta­sid mind.“
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­peo ase­mel aja­loo­kon­ve­rents