Tal­gu­te­ga vär­vi­ti mit­me­le poo­le ki­hel­kon­nat­rii­pe

2745
Lee­si tea­de­te­tah­vel on nüüd Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na ro­he­li­se põ­hi­too­ni­ga see­li­kut­rii­bu­li­ne. Pil­dil tal­gu­li­sed ANN ja LII­SA VIIR­MAA, AG­NES SA­VIK ning LII­SA OJAN­GU.

Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na see­li­kut­rii­bud on nüüd Ka­la­mäe bus­si­pa­vil­jo­nil ja Lee­si tea­de­te­tahv­lil, Har­ju-Jaa­ni trii­bud Rät­la post­kas­ti­de var­jua­lu­sel.

Tä­na­vu­ne Tee­me Ära, mil­le pea­mi­ne tal­gu­päev oli lau­päe­val, 5. mail, oli pü­hen­da­tud Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le ning osa­le­jaid kut­su­ti üles li­saks tra­dit­sioo­ni­lis­te­le tal­gu­töö­de­le vär­vi­ma oma ko­du­kan­ti ki­hel­kon­na­vär­vi­des­se. Kok­ku oli kir­ja pan­dud li­gi 400 vär­vi­mis­tal­gut üle Ees­ti. Sel­leks pu­huks an­ti koos­töös EV100 kor­ral­dus­toim­kon­na, ER­Mi ja Vi­va­co­lo­ri­ga väl­ja raa­mat „Ees­ti ki­hel­kon­da­de vär­vid“, mis ja­ga­ti tal­gu­juh­ti­de­le. Raa­ma­tus tut­vus­ta­tak­se kõi­gi ki­hel­kon­da­de see­li­ku­vär­ve, li­sa­tud on vär­vi­koo­did.

Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­na trii­bu­näi­dis on Paa­si­ku kü­last Mäe pe­rest, kok­ku on sel­les 7 vär­vi. Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na trii­bu­see­lik on Kol­gast Sae ta­lust, vär­ve on 11, do­mi­nee­rib kol­la­ne põ­hi­toon. Ko­se ki­hel­kon­na trii­bud on raa­ma­tus­se va­li­tud Ka­ta kü­last Va­ba­kub­ja ta­lust saa­dud see­li­kult, kus vär­vi­too­ne on 8.

Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na trii­bud
Ki­hel­kon­na­vär­vi­de raa­ma­tus pa­ku­tud Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na kol­la­se põ­hi­too­ni­ga trii­bu­mus­ter on ala­tes möö­du­nud nä­da­last Kuu­sa­lu val­las Va­na-Nar­va maan­tee ää­res asu­val Ka­la­mäe bus­si­pa­vil­jo­nil. Vär­vis Hiie ta­lu pe­re­mees Ma­ti Kon­ton.

Ta võt­tis raa­ma­tu­must­rist ühe osa, vär­vid se­gas Kuu­sa­lu ehi­tus­pood Emart. Tal­gu­juht Jaa­nus Hein sai kok­ku­lep­pe­le Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga, et vär­vi­de ra­ha ta­sub vald. Ma­ti Kon­to­nil ku­lus trii­pu­de pea­le­kand­mi­seks kaks päe­va.

Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na­vär­vi­des on nüüd ka Lee­si kaup­lu­se juu­res paik­nev tea­de­te­tah­vel ning lä­hi­nä­da­la­tel vär­vi­tak­se sa­ma­su­gu­seks kuur poe kõr­val. Tal­gu­juht, Lee­si kü­la­va­nem Lii­sa Ojan­gu rää­kis, et raa­ma­tu­näi­di­se ase­mel võe­ti alu­seks ro­he­li­ne trii­bu­mus­ter, mil­le va­rian­did pak­kus Rii­na Laa­ne­tu Tsit­rest. Vär­vid va­lis ja la­si val­mis se­ga­da kü­la­ko­gu lii­ge Ants Viir­maa. Tal­gu­päe­val ai­ta­sid tea­de­te­tahv­lit vär­vi­da tüt­red Ann ja Lii­sa Viir­maa. Trii­bu­mus­ter ja too­nid on õi­ged, kont­rol­li­sid pe­re­tüt­red oma trii­bu­see­li­ku­te jär­gi.

Tee­me Ära ko­du­le­hel oli kir­jas ka pe­re­kond Köör­na tal­gu­päev, et vär­vi­da ki­hel­kon­nat­rii­bu­li­seks post­kast. Ele­ri Köör­na üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sel päe­val ol­di hai­ged, kuid lu­bas, et oma väi­ke­se post­kas­ti teeb pe­re kind­las­ti edas­pi­di Kuu­sa­lu ro­he­li­se põ­hi­too­ni­ga see­li­ku­trii­bu­li­seks.

Harju-Jaani seelikumuster Rätla küla uuel postkastiseinal.
Harju-Jaani seelikumuster Rätla küla uuel postkastiseinal.
Kuusalu kollane seelikumuster Kalamäe bussipaviljonil.
Kuusalu kollane seelikumuster Kalamäe bussipaviljonil.

Har­ju-Jaa­ni trii­bud
Raa­si­ku val­la Rät­la kü­la tal­gu­li­sed vär­vi­sid Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­na see­li­kut­rii­bu must­ris­se uue post­kas­ti­ma­ja­ke­se. Tal­gu­juht Õn­ne­la Met­saorg rää­kis, et värv ja triip said teh­tud täies­ti täp­sed: „See­li­kul on vei­di ka valk­jat ver­ti­kaalt­rii­pu, et jääks ruu­du­see­li­ku mul­je. Mei­le meel­dis aga nii­moo­di.”

Ta li­sas, et il­ma ki­hel­kon­na­vär­vi­de raa­ma­tu­ta po­leks vär­vi­töö ilm­selt val­mis saa­nud.

Vär­vi os­tis Õn­ne­la Met­saorg, li­saks pints­lid, tse­men­di ja li­pu­mas­ti, mis sai kü­lap­lat­si­le pai­ka es­mas­päe­val.
Uued post­kas­tid an­dis Om­ni­va. Tal­gu­lis­te­le ja­ga­ti üle Ees­ti 300 post­kas­ti. Õn­ne­la Met­saorg sõ­nas, et se­ni kõi­gil post­kas­te ei ol­nud, nüüd jät­kub ka uuematele kü­lae­la­ni­ke­le.

Trii­bu­sei­na­le saab ha­ka­ta pa­ne­ma kuu­lu­tu­si, kuid tal­gu­juht sõ­nas, et kü­lae­la­ni­kud on ju­ba kom­men­tee­ri­nud – nii ilu­said trii­pe ei raat­si kin­ni kat­ta.

Ko­se trii­bud
Ani­ja val­la Pik­va kü­las plaa­ni­ti esial­gu, et Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­val ehi­ta­tud uue­le bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni­le maa­li­tak­se Ko­se ki­hel­kon­na or­na­men­did.
Tee­me Ära tal­gu­päe­val ava­tud bus­si­pa­vil­jon sai nii ilus ja täius­lik, et ei hak­ka kir­ju­maks te­ge­ma, üt­les tal­gu­juht Ma­rian­ne Leis. Ot­sus­ta­ti, et bus­si­pa­vil­jo­nist tei­sel pool teed asu­va Ani­ja val­la kaar­di pos­tid vär­vi­tak­se Ko­se ki­hel­kon­na trii­pu­de vär­vi. Vär­vi­vad Pik­valt pä­rit kunst­nik, sei­na­maa­lin­gu­te te­gi­ja Va­hur Agar koos elu­kaas­la­se He­le­na Han­ni­ga.

Eelmine artikkelLea­der-pro­jek­ti raa­mes val­mi­sid müügi­le­tid „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“
Järgmine artikkelRii­gi­ko­gu keskf­rakt­sioo­ni 4 lii­get käi­sid Keh­ras