Taavi Tšernjavski spordihuvi tärkas vanaisa õhutusel

527
Kol­ga­kü­la pal­lip­lat­sil pee­tud mit­me­võist­lu­se kor­ral­da­ja HEL­GES MÄND­METS, abi­li­ne TÕN­NU TŠERN­JAVS­KI ja või­du­mees TAA­VI TŠERN­JAVS­KI.

Kol­ga­kü­la heit­ja­te mit­me­võist­lu­se või­tis TAA­VI TŠERN­JAVS­KI.

MTÜ Spor­dik­lu­bi Ra­da ju­ha­tu­se liik­me­te Aar­ne Ida­vai­nu ja Hel­ges Mänd­met­sa eest­võt­tel pee­ti Kol­ga­kü­la pal­lip­lat­sil küm­nen­dat kor­da heit­ja­te mit­me­võist­lust.

Ket­ta­hei­te­rin­gi ja kuu­li­tõu­ke­pai­ga juu­res olid lin­ti­de­ga mär­gis­ta­tud sek­to­rid ja tä­his­ta­tud kau­gus rin­gi ää­rest meet­ri­tes. Ko­hal oli Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­ti­ku ras­ke­ka­hur­vä­gi: juu­lis küm­ne­võist­lu­ses esi­mest kor­da 8000 punk­ti ko­gu­nud ja maail­ma ede­ta­be­lit juh­ti­nud Taa­vi Tšern­javs­ki, Ees­ti pa­re­maid pa­ras­port­la­si Egert Jõe­saar ja mit­me­kord­ne see­nio­ri­de maail­ma­meis­ter Lem­bit Talp­sepp.

Kol­ga­kü­la pal­lip­lat­sist vä­hem kui ki­lo­meet­ri kau­gu­sel täis­me­heks sir­gu­nud Taa­vi Tšern­javs­ki pi­das ko­du­kan­dis võist­le­mist olu­li­seks: „Saan võis­tel­da koos nen­de­ga, kes mul­le kaa­sa ela­vad. Pal­jud osa­le­jad hoid­sid ke­tast, kuu­li ja oda üle pi­ka aja käes. Hea mee­le­ga an­nan nõu igaü­he­le, kes se­da soo­vi­vad.”

Män­ni­puu­de al­la ehi­ta­tud väi­ke­se ka­tu­sea­lu­se sei­na­le oli kin­ni­ta­tud võist­lu­se ju­hend. Iga va­nu­se­rüh­ma sport­la­ne ka­su­tas eri ras­ku­se­ga ke­tast, kuu­li ja oda. Kõi­ge va­nem osa­le­ja oli 70aas­ta­ne Lem­bit Talp­sepp, kõi­ge noo­re­mad 2007. aas­tal sün­di­nud Lin­da Trol­la ja Uku Trol­la Lok­sa kesk­koo­list. Ül­dar­ves­tust pee­ti küm­ne­võist­lu­se punk­ti­ta­be­li jär­gi.

Pro­fes­sio­naa­lid oma­sid as­jaar­mas­ta­ja­te ees ee­list, mi­da kõi­ge pa­re­ma tree­ni­tu­se­ga Taa­vi Tšern­javs­ki os­kus­li­kult ka­su­tas. Hu­ba­ses õhk­kon­nas lä­he­das­te ja sõp­ra­de pil­gu all pin­gu­ta­mi­ne an­dis 25aas­ta­se­le ker­ge­jõus­tik­la­se­le emot­sio­naal­se laen­gu. Kuu­li tõu­kas Taa­vi Tšern­javs­ki kõi­ge kau­ge­ma­le (13.65), ket­ta­hei­tes oli oma­kor­da pa­rim sel­le ala spet­sia­list Egert Jõe­saar (47.55). Taa­vi Tšern­javs­ki oda­vis­ke tu­le­mus (51.56) jäi te­ma isik­li­ku­le re­kor­di­le küll peaaegu küm­ne meet­ri­ga al­la. Ar­ves­ta­da tu­li, et hoo­gu tu­li võt­ta vih­ma­sa­just mär­jal mu­rul, mit­te staa­dio­ni­tar­taa­nil.

Hel­ges Mänd­mets ula­tas kol­me ala kok­ku­võt­tes või­du­ka­ri­kad Taa­vi Tšern­javs­ki­le ja 14aas­ta­se­le Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­se­le Kärt Plak­ki­le.

Mu­na­ki­vi asen­das kuu­li, pae­ki­vi­tükk ke­tast
Be­toon­kat­te­ga rin­gid, kust hei­ta ke­tast ja tõu­ga­ta kuu­li, va­la­sid Kol­ga­kü­la pal­lip­lat­si­le küm­ne­võist­le­ja isa Tõn­nu Tšern­javs­ki, Hel­ges Mänd­mets ja Aar­ne Ida­vain küm­me­kond aas­tat ta­ga­si.

Ke­va­di­se ko­roo­na­vii­ru­se pu­han­gu ajal tree­nis Taa­vi Tšern­javs­ki ko­du­väl­ja­kul sa­ge­li. Paa­ril kor­ral har­ju­ta­sid seal ka te­ma kaas­la­sed tree­ner Art Ar­vis­to rüh­mast. Koo­li­poi­si­na meel­dis tal­le ka va­nai­sa Hei­no Tšern­javs­ki al­ga­tu­sel ra­ja­tud suu­sa­baa­si juu­res asu­va­tel väl­ja­ku­tel korv- ja võrk­pal­li män­gi­da ning met­sa­ra­da­del joos­ta.

Tõn­nu Tšern­javs­ki mee­nu­tas, et Taa­vi oli väi­ke poiss, kui va­nai­sa te­da jooks­ma ut­si­tas.

Väi­ke kol­me­ki­lo­ne mu­na­ki­vi oli kuu­li eest ja ket­taks ka­su­ta­ti pae­ki­vi tük­ki.
„Kui Taa­vi hak­kas Aar­ne Ida­vai­nu juu­res har­ju­ta­ma, os­tis Hei­no tal­le ka pä­ris riis­tad, jõu­ko­ha­se kuu­li ja ket­ta,” sõ­nas isa.

Taa­vi Tšern­javs­ki sõ­nul ei nõud­nud va­nai­sa te­ma spor­ti­ma mi­ne­kut, ent tal­le ei meel­di­nud, kui lap­se­laps nii­sa­ma toas is­tus: „Ta soo­vi­tas mul min­na õue mi­da­gi te­ge­ma ja loo­pi­ma.”

Tõn­nu Tšern­javs­ki tun­neb po­ja si­hi­kind­lu­se üle uh­kust: „Am­mu mõt­le­si­me, et üks Kol­ga­kü­la poiss võiks te­ha küm­ne­võist­lu­ses 8000 punk­ti. Pä­rast viit­teist aas­tat oli meil tä­na­vu­sel su­vel esi­me­ne pal­ga­päev, lõ­puks tu­li 8000 täis.”

Ja­la­va­lu, mis Taa­vi Tšern­javs­kit kim­bu­tas ju­ba juu­li­kui­seks Rak­ve­re küm­ne­võist­lu­se val­mis­tu­des, on taan­du­nud.

„Pä­rast 8000 punk­ti ko­gu­mist po­le ma pea­le hei­tea­la­de teis­te küm­ne­võist­lu­se ala­de­ga te­ge­le­nud. Ja­la­ra­vi on läi­nud edu­kalt. Sep­temb­ri kes­kel peak­sin alus­ta­ma et­te­val­mis­tust järg­mi­seks hooa­jaks,” lau­sus Taa­vi Tšern­javs­ki.

Tipps­port­la­se­le tu­le­vad en­ne suurt töö­pe­rioo­di ka­suks ka värs­ked emot­sioo­nid. Taa­vi Tšern­javs­ki on abi­kaa­sa Sil­via Tšern­javs­ki va­ne­ma­te­ko­dus Tur­bu­nee­mes me­re ää­res ja­lu­ta­nud ja Vii­nis­tus sõp­ra­de­ga ae­ga veet­nud.

Kas­vueas va­lu­ta­sid Taa­vi Tšern­javs­kil põl­ved, ja­lat­si­tes­se teh­ti si­se­tal­lad ja va­lu ka­dus. Lok­sa kesk­koo­li spor­di­saa­lis tree­ni­des pa­ni ta kiir­jook­su lõ­pus käe vas­tu sei­na ja vi­gas­tas ran­net. Isa soo­vi­tas pan­na po­ja kä­si kip­si, kui­gi era­kor­ra­li­se me­dit­sii­nio­sa­kon­na arst tegi ettepaneku al­gu­ses ka­su­ta­da or­too­si. Kä­si pan­di­gi kip­si, mi­da spor­diarst dok­tor Mih­kel Mard­na pi­das õi­geks ot­su­seks.

Tõn­nu Tšern­javs­ki ju­tus­tas, kui­das ta Las­na­mäe spor­di­hal­lis toi­mu­nud võist­lu­sel kan­dis poe­ga tei­vas­hüp­pe­mat­ti­delt tri­büü­ni­le. Taa­vi Tšern­javs­ki kuk­kus maan­du­des tei­ba­le ja hüp­pe­lii­ge­se juu­rest tu­li tükk lah­ti. „Taa­vi po­le vin­gu­ja, ta te­gut­seb ik­ka nii pal­ju, na­gu va­lu lu­bab,” üt­les isa.

Spor­di­vai­mus­tu­se sü­ti­ta­jad
3000 m ta­kis­tus­jook­sus, murd­maa­jook­sus ja murd­maa­suu­sa­ta­mi­ses Ees­ti meist­riks kroo­ni­tud Hei­no Tšern­javs­ki sü­ti­tas li­gi 60 aas­tat ta­ga­si tree­ne­ri­tööd te­hes spor­di­vai­mus­tust ka Hel­ges Mänd­met­sas. Pä­rast võist­lust pa­lu­sin tal tut­vus­ta­da Kol­ga­kü­la maas­tik­ku, kaa­sa kut­su­si­me Joa­ves­kil su­vi­ta­va elu­põ­li­se spor­di­me­he Re­né Mei­me­ri.

Met­sa­ra­da­del kii­res rüt­mis mat­ka­tes jõud­si­me Val­ge­jõe äär­se­te­le kõr­ge­te­le kal­las­te­le. Hel­ges Mänd­mets näi­tas alt jõeo­rust ala­nud ja kün­ka tip­pu vii­nud ra­du, mi­da poi­sid Hei­no Tšern­javs­ki ju­hen­da­mi­sel suu­sa­ta­mi­seks la­bi­da­ga sü­ven­da­sid ja ta­san­da­sid. Prae­gu on need ra­jad samb­li­ku ja tai­mes­ti­ku­ga kae­tud.

Hel­ges Mänd­mets rõ­hu­tas jär­je­pi­de­va tree­ni­mi­se täht­sust: „Sain vas­tu­pi­da­vu­se põh­ja en­dast va­ne­ma­te pois­te­ga har­ju­ta­des. Pee­ter Laa­sik oli mi­nust kuus ja Kui­do Saa­re­la kaks aas­tat va­nem. Olin 12-13aas­ta­ne, kui ju­ba te­gi­me jook­suot­si Nõm­me­ves­ki­le. Um­bes 13ki­lo­meet­ri­se rin­gi lä­bi­si­me kaks-kolm kor­da nä­da­las. Pee­ter aeg-ajalt kü­sis, kas on ras­ke. Vaa­ta­si­me Kui­do­ga tei­ne­tei­se­le ot­sa ja vas­ta­si­me: „Ei ole hul­lu!” Kur­ta ju ei saa­nud. Kui va­he­peal oli va­ja hin­ge tõm­ma­ta, siis kõn­di­si­me.”

Hool­salt har­ju­ta­nud Hel­ges Mänd­mets püs­ti­tas 1967. aas­tal 3000 m jook­sus Ees­ti noor­te­re­kor­di (8.35,9) ja jät­tis sa­mal su­vel maa­võist­lus­tel Mänt­sä­läs Soo­me noor­te­koon­di­se vas­tu sel­ja­ta­ha Las­se Vi­re­ni, kes järg­mi­sel küm­nen­dil või­tis pi­ka­maa­jook­su dis­tant­si­del ne­li olüm­pia­kul­da.

Nõud­lik­kust ja ko­hu­se­tund­lik­kust en­da suh­tes õp­pis Hel­ges Mänd­mets ka esi­me­se tree­ne­ri hoia­kust: „Hei­no ei and­nud töö te­ge­mi­sel ar­mu iseen­da­le ega teis­te­le. Kol­hoo­si si­ga­la ehi­ta­mi­sel olid se­guämb­rid unu­ne­nud õh­tul pu­has­ta­ma­ta. See pa­han­das hom­mi­kul Hei­not, kes lõi se­guämb­rid mäest al­la. Kord käi­si­me te­ma­ga üht ma­ja kroh­vi­mas. Tu­lin um­bes vee­rand tun­di en­ne Hei­not ko­ha­le ja se­gu­ma­sin ju­ba käis, kui ta saa­bus. See te­gi ta tu­ju heaks ja töö läks hoo­ga käi­ma, mui­du oli ta hom­mi­ku­ti tu­sa­ne. Hei­no jär­gi võis ka kel­la õi­geks pan­na: töö­tas hom­mi­kul kel­la ka­hek­sast õh­tul viie­ni, kesk­päe­val al­gas lõu­na­tund.”

Hel­ges Mänd­mets lii­kus kit­sas­tel met­sa­ra­da­del no­be­dalt, järs­ku­del tõu­su­del tu­li te­ma kan­nul pü­si­mi­seks pin­gu­ta­da. 20. mail, en­da 71. sün­ni­päe­val jook­sis ta hom­mi­kul küm­me ki­lo­meet­rit, sõi­tis päe­val 40 ki­lo­meet­rit jalg­rat­ta­ga ja ujus õh­tul Lok­sa spor­di­kes­ku­se bas­sei­nis 1500 meet­rit ehk lä­bis kok­ku olüm­piat­riat­lo­ni dis­tant­si. Ta mat­kab su­vi­ti jalg­rat­ta­ga vä­lis­maal, tä­na­vu kü­las­tas Slo­vee­niat ja Lee­dut. Kok­ku on sel aastal pe­daa­li­nud li­gi 2500 ki­lo­meet­rit. Head sei­sun­dit hoiab ka ke­ha­li­ne töö, mi­da 2018. aas­tal Har­ju­maa Spor­di­lii­dult elu­tööp­ree­mia päl­vi­nud me­hel jät­kub Kol­ga­kü­la ter­vi­se­ra­du hool­da­des pii­sa­valt.

Eelmine artikkelAnija-lavastuse lisaetendused
Järgmine artikkelKeh­ra ko­man­do on Põh­ja pääs­te­kes­ku­se pa­rim