SU­LEV VALD­MAA lah­kus kol­meks kuuks vo­li­ko­gust

912

Su­lev Vald­maa, kes va­li­ti Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu liik­meks Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­va­era­kon­na (EK­RE) ni­me­kir­jast, esi­tas Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se pea­ta­da oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na ala­tes 1. veeb­rua­rist kol­meks kuuks. Va­li­mis­ko­mis­jon kin­ni­tas te­ma ase­mel vo­li­ko­gu liik­meks asen­dus­liik­me Ai­var Sim­so­ni EK­RE ni­me­kir­jast.

Eelmine artikkelAni­ja val­las kul­tuu­ri- ja spor­di­toe­tus­te ja­ga­mi­seks kaks ko­mis­jo­ni
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las on tõs­te­tud sün­ni- ja aa­bit­sa­toe­tust