STE­FAN LOO­TUS või­tis Watt­bi­ke ava­võist­lu­se

496

KAI­DO LAAS

Pü­ha­päe­val, 13. jaa­nua­ril sõi­de­ti Tal­lin­na spor­dik­lu­bis Ari­ga­to Watt­bi­ke 10. si­se­hooa­ja avae­tapp. 23 osa­le­ja­ga ab­so­luu­tar­ves­tu­se mees­te ja juu­nio­ri­de seas või­tis Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi M18 klas­si esin­da­ja Ste­fan Loo­tus. Tal ku­lus spet­siaal­sel si­se­rat­tal 10 ki­lo­meet­ri lä­bi­mi­seks 13.05,59 mi­nu­tit. Li­saks mõõ­de­ti ka sel­leks ku­lu­ta­tud ener­giat, mil­le kesk­mi­seks oli 360 Wat­ti ning 4,76 Wat­ti ki­log­ram­mi koh­ta. Ko­gu sõi­du kesk­mi­ne pulss oli Ste­fan Loo­tu­sel 190 ja mak­si­maal­ne pulss 199 löö­ki/mi­nu­tis.

Watt­bi­ke´i Tei­sel eta­pil Ste­fan Loo­tus osa­le­da ei saa, sest vii­bib 16. jaa­nua­rist 6. veeb­rua­ri­ni Ees­ti U-23 koon­di­se­ga tree­ning­laag­ris His­paa­nias.

Eelmine artikkelRiigikogu valimiste kandidaadid Harju- ja Rapla piirkonnas
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sa re­konst­ruee­rib OÜ Su­la­ne