Kehra Snaipersi hokiklubi sai 20

2372
Keh­ra Snai­per­si ho­ki­mees­kond män­gib peaae­gu sa­mas koos­sei­sus tä­na­se­ni. Fo­to And­rus Olesk

Suu­rel Ree­del ko­gu­ne­sid Ton­di­ra­ba jää­hal­li 24 meest, kes on män­gi­nud või män­gi­vad Keh­ra Snai­pers. Pee­ti ho­ki­la­hing ja söö­di tor­ti – tä­his­ta­ti klu­bi 20. hooae­ga.

Keh­ra Snai­per­si män­gi­ja Tar­mo Lill­soo mee­nu­tab, et 20 aas­tat ta­ga­si olid nad sõb­rad-tut­ta­vad, ke­da lii­tis hu­vi ho­ki vas­tu, re­gist­ree­ri­ti ise­gi MTÜ NH­Li Fännk­lu­bi: „Al­gu­ses oli­me ai­nult ho­ki jäl­gi­jad, siis mõt­le­si­me – mis fännk­lu­bi ole­me, kui ise ei män­gi.“

Üks­ki neist paa­ri­küm­nest me­hest pol­nud ho­kit­ren­nis käi­nud, kuid ühel päe­val võt­sid lae­nu­tu­sest ui­sud, si­du­sid pad­jad kõ­hu ja ta­gu­mi­ku pea­le ning läk­sid jää­le: „And­res Kaa­si­kul oli ilm­selt 1960nda­te vä­ra­va­va­hi­va­rus­tus. See oli nii ras­ke, et kui pi­ka­li kuk­kus, läk­sid kaks meest püs­ti ai­ta­ma.“

Tree­ni­ma ha­ka­ti lin­na­hal­li jää­hal­lis, roh­kem si­se­hal­le ho­ki män­gi­mi­seks Tal­lin­nas siis ei ol­nud. Tar­mo Lill­soo ju­tus­tab, et ai­nus aeg, mis õn­nes­tus saa­da, oli es­mas­päe­va õh­tu­ti tund ae­ga ala­tes kell 23.15st. Pä­rast se­da jää­hal­lis tren­ne ei ol­nud, val­vu­ri­le osteti iga kord pu­del vii­na, et ta la­seks mees­tel pool ööd män­gi­da.

„Ela­sin siis ju­ba Tal­lin­nas. Üks mees, kes lin­nas töö­tas, öö­bis va­he­peal mi­nu juu­res – tal pol­nud mõ­tet ko­ju Keh­ras­se ka­heks tun­niks ma­ga­ma sõi­ta,“ üt­leb Tar­mo Lill­soo.

Tree­ne­rit mees­kon­nal ei ol­nud või õi­ge­mi­ni – 20 män­gi­jat olid samaaegselt ka tree­ne­rid, kõik tree­ni­sid kõi­ki. Pä­rast üht väi­kest õn­ne­tust tõi jää­hal­li di­rek­tor Keh­ra mees­te­le suu­re kas­ti­täie Sal­vo-kiiv­reid.
Paar hooae­ga hiljem ko­li­ti Suur-Sõ­ja­mäel ava­tud Je­ti jää­hal­li, vii­mas­tel aas­ta­tel käiak­se Las­na­mäel Ton­di­ra­ba jää­hal­lis. Ka seal on tree­nin­gud hi­li­sõh­tu­ti – ala­tes kel­la 22st.

Kui 1999. aas­ta lõ­pus loo­di Tal­lin­na Har­ras­ta­ja­te Ho­ki­lii­ga, hak­kas Keh­ra mees­kond võist­le­ma ning on ai­nu­ke klu­bi, kes on sel­les lii­gas män­gi­nud al­gu­sest pea­le.

„Ole­me le­gen­did. Teis­te jaoks on aru­saa­ma­tu, et Keh­ra mees­kon­na koos­seis po­le peaae­gu üld­se muu­tu­nud,“ sõ­nab Tar­mo Lill­soo.

Pea­mi­selt 40-50aas­tas­test mees­test koos­ne­va võist­kon­na kap­ten on Ja­nek Hin, esin­da­ja Ai­var Ur­va. Kui­gi mees­kond lä­heb iga män­gu võit­ma, ei ole neil ees­mär­ki ka­ri­kas pea­ko­ha­le tõs­ta: „Kao­ta­da ei ta­ha, aga maailm ei ku­ku kok­ku, kui me ei või­da. Me po­le saa­nud män­gi­da män­gu, mi­da õpe­tab tree­ner. Üks­ki mees po­le noo­re­na käi­nud ho­kit­ren­nis, see­tõt­tu pä­ris ho­ki­män­gi­jaks me ei saa. Aga meil on tuh­hi – taht­mist ja ener­giat.“

Üks-kaks hooae­ga on Snai­per­sil ol­nud ka tree­ner, kuid ju­ba ai­nuük­si üheks tree­nin­guks jää­hal­li ren­ti­mi­ne mak­sab 132 eu­rot, ta­su­da tu­leb ka tur­nii­ri­del osa­le­mi­se eest.

Keh­ra mees­kon­nal on Soo­mes Saa­ri­jär­vil ka sõp­rusk­lu­bi, ke­va­de­ti män­gi­tak­se Tal­lin­nas, au­gus­tis Saa­ri­jär­vil. Ka NH­Li fän­nid on nad en­di­selt – igal män­gi­jal on Amee­ri­ka pro­fi­lii­gas oma klu­bi, mi­da ta toe­tab.
„Jä­rel­kas­vu­ga on keh­vas­ti, se­da peaae­gu po­le. Noo­red tu­le­vad reeg­li­na tree­ningg­rup­pi­dest või ees­ku­ju­dest. Et saa­da noo­ri, tu­leb ho­ki tuua Keh­ras­se,“ tõ­deb Tar­mo Lill­soo ja loo­dab, et edas­pi­di on või­ma­lus te­ha Keh­ras vä­lis­väl­ja­kul mõ­ni mäng või tur­niir.

2017/2018. hooa­jal män­gi­vad Keh­ra Snai­per­sis vä­ra­va­va­hid And­res Kaa­sik, Jaak Kuu­se­mets, Siim Ur­va, män­gi­jad Ai­var Ur­va, Ja­nek Hin, Kar­ry Küü­ne­mäe, Rain Lill­soo, Hen­ry Küü­ne­mäe, Tai­vo Ploom, Vir­go Mah­la, Ar­nold Jär­va­la, Rei­mo Vil­berg, Tar­mo Kiigs­ke, Tar­mo Lill­soo, Tõ­nu Kop­pel, Jaak Kuu­se, Ind­rek Lill­soo, Mar­ko Pee­gel ja Ar­go Kau­ge.

Eelmine artikkelPolii­ti­li­ne aval­dus Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 28. märt­si is­tun­gil 2018
Järgmine artikkelKol­ga muu­seu­mi näi­tus „Täies­ti ta­va­li­ne lap­se­põlv“