Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­ring peaks val­mi­ma veel sel aas­tal

753

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil esi­ne­sid kait­se­mi­nis­tee­riu­mi pla­nee­rin­gu­te ja kesk­kon­na­vald­kon­na juht TUU­LI VORS ning kait­se­väe 1. ja­la­väeb­ri­gaa­di juht ko­lo­nel KAL­LE TE­RAS.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil 21. veeb­rua­ril rää­kis kait­se­mi­nis­tee­riu­mi pla­nee­rin­gu­te ja kesk­kon­na­vald­kon­na juht Tuu­li Vors kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni rii­gi erip­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­sest ning po­lü­goo­ni  laien­da­tud ohua­la­de ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja pla­nee­ri­mi­sest. Kesk­po­lü­goo­ni erip­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel käib kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se aruan­de täien­da­mi­ne ja Na­tu­ra kait­sea­lu­seid lii­ke puu­du­ta­va­te hü­vi­tis­meet­me­te väl­ja­töö­ta­mi­ne. Pla­nee­rin­gu tei­ne ava­lik väl­ja­pa­nek on ka­vas su­vel ning erip­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se­ni va­ba­rii­gi va­lit­su­ses võiks ka­va­ko­ha­selt jõu­da aas­ta lõ­puks.

Mõ­ned aas­tad ta­ga­si asu­ta­ti va­lit­su­se ot­su­se­ga kesk­po­lü­goo­ni üm­ber laien­da­tud ohu­alad. Prae­gu koos­ta­tak­se ehi­tusp­ro­jek­ti, et mää­ra­ta ohua­la­del ära täp­sed pii­rid. Tuu­li Vors üt­les, et ohua­la­de piir kat­tub vä­ga pal­ju kait­sea­la­de­ga, see­tõt­tu on koos­ta­mi­sel kesk­kon­na­mõ­ju eel­hin­da­mi­ne, mis on koos­kõ­las­ta­mi­sel kesk­kon­na­ame­tis.

„Kui vas­tus käes, sel­gub, kas tu­leb pro­jek­ti veel muu­ta või täien­da­da,“ sõ­nas ta. 

Ko­lo­nel Kal­le Te­ras kait­se­väe 1. ja­la­väeb­ri­gaa­dist sel­gi­tas, et ohua­la­del ei ha­ka­ta ma­nöö­ver­da­ma ega õp­pu­si lä­bi vii­ma, need on ohu­tu­se ta­ga­mi­seks, kui ha­ka­tak­se lask­ma la­hing­ma­si­na­test CV90 ja uu­test suur­tük­ki­dest, mil­le las­ke­kau­gu­sed on se­nis­te rel­va­de oma­dest suu­re­mad. Las­ke­te­ge­vus on seal plaa­nis um­bes 90 päe­val aas­tas. 

Laien­da­tud ohua­la­des­se jääb ka era­maid. Nen­de oma­ni­ke­ga, kel­le maad jää­vad kind­las­ti ohua­la­de sis­se, on Tuu­li Vor­si kin­ni­tu­sel võe­tud vii­ma­se paa­ri aas­ta jook­sul ühen­dust. Miks po­le neist veel kõi­gi­ga alus­ta­tud või pee­tud lä­bi­rää­ki­mi­si, põh­jen­das ta sel­le­ga, et ohua­la­de piir ei ole lõp­li­kult pai­gas: „Me ei ole taht­nud poo­li­kuid va­rian­te väl­ja saa­ta ega te­ki­ta­da se­ga­dust, kas ja mis ula­tu­ses jääb kel­le­gi maa­tükk ohua­la sis­se.“ 

Riik on oman­da­nud li­gi 1300 hek­ta­rit era­maid, enam-vä­hem sa­mas suu­rus­jär­gus on kait­se­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja sõ­nul va­ja veel maad juurde oman­da­da.

Laien­da­tud ohua­las­se jääb osa­li­selt ka lä­bi Ees­ti kul­gev Oan­du-Ik­la mat­ka­ra­da. Et se­da oleks või­ma­lik ka edas­pi­di aas­ta­ring­selt ka­su­ta­da, tä­his­ta­tak­se koos­töös RMK­ga al­ter­na­tiiv­ne trass, mi­da saab ka­su­ta­da lask­mis­te ajal.

Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi erip­la­nee­rin­gut ei ole al­ga­ta­tud, ku­na kait­se­mi­nis­tee­rium ei ole se­da et­te­pa­ne­kut jõud­nud veel va­lit­su­se­le esi­ta­da. Tuu­li Vors lau­sus, et kui se­da te­hak­se, järg­neb sa­ma­su­gu­ne prot­sess, na­gu on kesk­po­lü­goo­ni erip­la­nee­rin­gu pu­hul, kind­las­ti te­hak­se kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne, mää­ra­tak­se või­ma­li­kud ühen­dus­ko­ri­do­rid kesk­po­lü­goo­nilt Sood­la har­ju­tus­väl­ja­le. Kait­sea­lus­te lii­ki­de in­ven­tuur või­ma­li­kel tras­si­del on teh­tud, hin­nang nen­de so­bi­vu­se koh­ta an­tak­se pla­nee­rin­gu käi­gus.

Na­gu laien­da­tud ohua­la­del, hak­kab ka har­ju­tus­väl­ja­del ole­ma tsi­vii­li­si­ku­tel õp­pe­te­ge­vu­se ajal lii­ku­mi­ne kee­la­tud, muul ajal on need ava­tud. Sel­le­ko­ha­ne in­fo pan­nak­se in­fo­tahv­li­te­le ala olu­li­se­ma­te sis­se­pää­su­de juur­de ning oma­va­lit­sus­te vee­bi­leh­te­de­le. Tuu­li Vors ar­vas, et ka Ani­ja val­la ko­du­le­hel võiks ol­la kesk­po­lü­goo­ni in­fo jaoks sar­na­ne link na­gu on Kuu­sa­lu, Kad­ri­na ja Ta­pa val­la leh­te­del.

VOLIKOGU LIIKMED KÜSISID

Kal­le Saar­mas soo­vis tea­da, kas ka­van­da­tav 6000 hek­ta­rit met­sa võe­tak­se ma­ha vaid kesk­po­lü­goo­nilt või on seal­hul­gas laien­da­tud ohua­lad.

Tuu­li Vors vas­tas, et 6000 hek­ta­rit raa­da­mis­mah­tu on pla­nee­rin­gus­se kir­ju­ta­tud ees­mär­gi­ga, et sel­les ula­tu­ses oleks või­ma­lik ala­le ehi­ta­da, kuid see ei tä­hen­da, et 6000 he­kat­ri ula­tu­ses te­hak­se la­ge­raiet: „Osa alast on ju­ba tä­na va­hel­du­mi­si la­ge või hõ­ren­da­tud, na­gu kait­se­väe väl­jaõp­peks va­ja­lik. 6000 hek­ta­ri raa­da­mist ma ei vä­lis­ta, aga pi­gem ei usu, et see järg­ne­va küm­ne aas­ta jook­sul kõik la­ge­daks võe­tak­se, sest se­da po­le ka kait­se­väel va­ja. Kuid see kõik jääb kesk­po­lü­goo­ni sis­se, ei lä­he laien­da­tud ohu­ala­des­se.“

Priit Raud­ki­vi kü­sis, kui­das saab ga­ran­tee­ri­da, et oma­ni­kud saa­vad maa võõ­ran­da­mi­se eest õig­la­se ta­su.

Mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja vas­tas, et õig­la­ne hind tu­le­neb kin­ni­sas­ja ava­li­kes hu­vi­des oman­da­mi­se sea­du­sest. Eel­mi­sest su­vest keh­ti­ma ha­ka­nud sea­dus sun­nib rii­ki maks­ma tu­ru­hin­nast 20 prot­sen­ti roh­kem, kui jõu­tak­se kok­ku­lep­pe­le: „Loo­mu­li­kult, kui kin­nis­tu väär­tus ei ole vä­ga suur, siis ei tun­du või­bol­la ka see 20 prot­sen­ti kel­le­le­gi õig­la­ne, kuid sea­du­se­ga on et­te näh­tud kin­del hin­da­mis­me­too­di­ka.“

Mar­gus Nõl­vak pä­ris, mil­lal tu­leb mi­nis­tee­rium tut­vus­ta­ma Sood­la har­ju­tus­väl­ja pla­nee­rin­gut.

Tuu­li Vors: „Ma ei jul­ge aja­tär­mi­nit öel­da, aga prot­sess on sel­li­ne, et te­hak­se es­kiis­la­hen­dus ja see pan­nak­se ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le koos kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­se tu­le­mus­te­ga. Loo­dan vä­ga, et see on sel­lel aas­tal.“

Veel soo­vis Mar­gus Nõl­vak tea­da, kas ka­van­da­ta­vad ohu­alad ja har­ju­tus­vä­li on kesk­po­lü­goo­ni jaoks pii­sa­vad või soo­vi­vad kait­se­jõud neid viie aas­ta pä­rast taas laien­da­da.

Ko­lo­nel Kalle Te­ras vas­tas, et aas­ta­ni 2026 roh­kem laien­da­mi­si plaa­nis ei ole, kau­gem aren­gu­ka­va on veel koos­ta­mi­sel ning mi­da­gi vä­lis­ta­da ei saa.

Vik­tor Kro­pat­šov tea­tas, et õp­pus­te ajal lõ­hu­ti Här­ma­ko­su teed ning kü­sis, kel­le poo­le peaks pöör­du­ma.

Kal­le Te­ras vas­tas, et tea­ta­da tu­leb nei­le, kes lõh­ku­sid. Kui po­le tea­da, kes te­gi, ta­suks tea­vi­ta­da kait­se­väe peas­taa­pi, seal­ne kor­ra­pi­da­ja teab, kes seal sõi­dab: „See on kesk­po­lü­goon, siin käi­vad kait­se­vä­gi ja Kait­se­liit. Kui mi­da­gi on lõ­hu­tud, lä­heb see kor­va­mi­se­le.“

Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam kü­sis, kas kait­se­mi­nis­tee­rium näeb seo­ses Sood­la har­ju­tus­väl­ja ra­ja­mi­se­ga ka et­te min­geid abi­meet­meid, mis ai­ta­vad Ani­ja val­la inf­rast­ruk­tuu­ri või loo­dus­kesk­kon­da pa­ran­da­da.

Tuu­li Vors mär­kis, et se­ni­se prak­ti­ka ko­ha­selt on val­da­delt, kel­le ter­ri­too­riu­mil te­gut­se­tak­se, oo­da­tud et­te­pa­ne­kuid ning mi­nis­tee­rium va­lib neist väl­ja need, mis on seo­tud rii­gi­kait­se­ga ning neid toe­ta­tak­se. Ta lu­bas, et nii on ka Ani­ja val­la­ga ning üt­les, et üks va­riant on in­ves­tee­ri­da tee­des­se.

Sõ­nu­mi­too­jas on sa­mal tee­mal kir­ju­ta­tud 31. ok­toob­ril 2018 „Kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni laien­da­tak­se ohua­la­ga“ ja 13. veeb­rua­ril 2019 „In­fo­päev kesk­po­lü­goo­ni Tõ­res­ka lin­na­kus viis maao­ma­ni­ke selt­sin­gu moo­dus­ta­mi­se­ni“.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ha­ri­du­sa­su­tu­se toi­du­han­ke tu­le­mu­sed tü­his­ta­ti
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus muu­tis st­ruk­tuu­ri ja tee­nis­tus­koh­ta­de koos­sei­su