Soo­me pä­ri­mu­sü­hin­gu ratsanikud osa­le­sid Ekst­rö­mi mar­sil

823

Viien­dat kor­da toi­mu­nud Ekst­rö­mi mar­si­ga tä­his­ta­ti lau­päe­val, 26. jaa­nua­ril 100 aas­ta möö­du­mist ajast, kui Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja Vi­ru rin­del võit­le­sid Soo­me va­ba­taht­li­kud ja nen­de roots­la­sest juht, ko­lo­nel Mar­tin Ekst­röm. Soo­me va­ba­taht­li­ke la­hin­gu­tee al­gas sa­da aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na maa­delt.

Ekst­rö­mi mar­si­le ko­gu­ne­nud rah­vas sai en­ne mat­ka­ra­da­de­le mi­ne­kut taas jäl­gi­da sõ­ja­a­ja­loo klu­bi Front Li­ne Ees­ti liik­me­te näi­dis­la­hin­gut. Mul­lu oli näi­dis­la­hing mõi­sa pea­hoo­ne kõr­val, see­kord ma­ja ees. Eest­las­te poo­lel te­gid kaa­sa Soo­me rat­sa­väe pä­ri­mu­sü­hin­gu Raa­ku­na­kil­ta va­ba­taht­li­kud, sel­jas soom­las­te eel­mi­se sa­jan­di al­gu­se mund­rid. Kui suu­rem osa mat­ka­ja­test olid suun­du­nud ra­ja­le, tu­lid Ra­kuu­na­kil­ta kolm esin­da­jat aja­loo­lis­tes vor­mi­des mõi­sa­hoo­ne et­te ka ho­bus­te sel­jas. Fil­mi­ti ja pil­dis­ta­ti koos Front Li­ne Ees­ti va­ba­taht­li­ke­ga, an­ti in­terv­juu­sid ja ae­ti oma­va­hel jut­tu. Mee­lis Ron­do do­ku­men­taal­film Ekst­rö­mi mar­sist esi­li­nas­tub Soo­mes filmifes­ti­va­lil DocPoint.

Ekst­rö­mi mar­si eest­ve­da­ja, kait­se­liit­la­ne, MTÜ Est­lan­der juht Er­ki Vaik­re üt­les, et eri­ti hea meel on soom­las­te se­ni­sest roh­ke­maar­vu­li­se­ma osa­le­mi­se üle: „On suurt tun­nus­tust väärt see, kui­das nad nä­gid vae­va, et saa­da sel­ga ajas­tut­ruud vor­mid, ning tu­lid meie üri­tu­se­le rat­sa.“

Koos­tööst eest­las­te­ga ja Va­ba­dus­sõ­jast kõ­ne­les en­ne näi­dis­la­hin­gut Soo­me suur­saat­kon­na pres­si­nõu­nik Han­ne­le Val­kee­nie­mi. Ta tä­nas kor­ral­da­jaid, Ekst­rö­mi marss on vä­ga hea viis mee­nu­ta­da ka­he rii­gi rel­va­vend­lust. Igal soo­me va­ba­tah­li­kul oli oma põh­jus, miks tu­li Ees­tis­se, kuid üks oli ühi­ne – meie tur­va­li­sus on ühi­ne, Hel­sin­gis on ala­ti ker­gem hin­ga­ta, kui Tal­lin­nas on sõb­ra­meel­ne ja mit­te val­lu­ta­mis­tah­te­li­ne va­lit­sus.

Ta li­sas, et Kuu­sa­lu val­da on mae­tud Va­ba­dus­sõ­jas osa­le­nu­test soo­me va­ba­taht­li­kest esi­me­se­na lan­ge­nud Au­kus­ti Tuo­mi­nen, kes oli aas­taid unus­ta­tud, te­ma haua­ki­vi ava­ti pi­du­li­kult EV 100 üri­tus­te raa­mes Kuu­sa­lu kal­mis­tul jaa­nua­ri al­gu­ses. Han­ne­le Val­kee­nie­mi kut­sus üles, kui ae­ga, min­ge lä­bi Kuu­sa­lu kal­mis­tult, et aus­ta­da lan­ge­nuid.

Soo­me pä­ri­mu­sü­hin­gu liik­med tu­lid Ekst­rö­mi mar­si­le tä­nu Raa­ku­na­kil­ta ju­ha­tu­se liik­me­le Joo­nas Le­hi­koi­ne­ni­le, kes lu­ges sel­le koh­ta in­ter­ne­tist ning kir­ju­tas kaks aas­tat ta­ga­si Er­ki Vaik­re­le. Joo­nas Le­hi­koi­nen on üliõ­pi­la­ne ja sõ­jaa­ja­loo­hu­vi­li­ne, ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Soo­mes ei ole sõ­jaa­ja­loo üri­tus­tel nii­su­gu­seid näi­dis­la­hin­guid, na­gu teeb Front Li­ne Ees­ti. Kel hu­vi ja ta­hab kaa­sa te­ha, tu­leb Ees­tis­se osa­le­ma. Te­ma on ol­nud veel Val­ga näi­dis­la­hin­gus ning soo­vib saa­da en­da Vii­pu­ri sõ­ja­väeo­sa aja­loo­li­se­le vor­mi­le li­saks ka Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja aeg­set mund­rit.

Kol­ga mõi­sa pea­hoo­nes olid Ekst­rö­mi mar­si ajal taas va­na aja laat, näi­tu­sed, töö­toad ja ajas­tu­ki­no. Män­gis Kuu­sa­lu pa­su­na­koor. Kol­ga koo­li­ma­ja lä­he­dal oo­tas mat­ka­jaid kait­se­liit­las­te au­to­saun.

Mat­ka­jad said nu­ti­sead­me abil ka­su­ta­da vir­tuaal­seid ra­ja­kaar­te, ja­ga­ti ka trü­ki­tud kaar­te. Nii 7-, 15- kui 30ki­lo­meet­ri­ne ra­da jõud­sid Kol­ga koo­li juur­de, kus kut­su­ti mat­ka­jaid koo­li­maj­ja hea­te­ge­vus­koh­vi­kus­se. Kol­ga kool te­gi lau­päe­va koo­li­päe­vaks, õpi­la­sed käi­sid Ekst­rö­mi mar­sil mat­ka­mas. Hea­te­ge­vus­koh­vi­ku­ga ko­gu­ti ra­ha Kol­ga koo­li staa­dio­ni­rin­gi toe­tu­seks. Õpe­ta­jad sel­gi­ta­sid, et kui­gi valla uus koa­lit­sioon on lu­ba­nud staa­dio­ni­rin­gi ehi­tust toe­ta­da, ot­sus­ta­ti väl­ja­kuu­lu­ta­tud akt­sioon el­lu viia. Kui ko­gu­tud ra­ha po­le jook­su­rin­gi jaoks va­ja, os­te­tak­se sel­le eest spor­di­va­hen­deid.

Soo­me suur­saat­kon­na pres­si­nõu­nik Han­ne­le Val­kee­nie­mi kõn­dis 15ki­lo­meet­ri­sel mat­ka­ra­jal ning kii­tis. „Aja­loo ja ter­vi­ses­por­di ühen­da­mi­ne on suu­re­pä­ra­ne mõ­te. Olin ül­la­tu­nud, et osa­le­jaid on nii pal­ju. Pä­rast mars­si käi­sin põ­gu­salt Kuu­sa­lu kal­mis­tul ter­vi­ta­mas Au­kus­ti Tuo­mi­ne­ni, jät­sin haua­le küün­la. Oli hea meel avas­ta­da, et ta haua­ni viis sis­se­käi­dud ra­da. Ekst­rö­mi mar­si met­sa­ra­da meel­dis, läk­sin sin­na järg­mi­sel päe­val uues­ti.“

Tu­leb ka kuues Ekst­rö­mi marss
Er­ki Vaik­re lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le pä­rast Ekst­rö­mi mars­si, et sel­le kor­ral­da­mi­ne tä­hen­das tal­le ja abi­kaa­sa Bri­git­ta­le Est­lan­de­ri pool­se­te pea­kor­ral­da­ja­te­na ja La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­se­le Liis Bur­ki­le poo­leaas­tast et­te­val­mis­tus­tööd, mis lõp­pe­sid nel­ja pin­ge­li­se nä­da­la­ga.

„Et as­jad su­juk­sid ala­tes vee­bi­ku­jun­du­sest ja pla­ka­ti­test ku­ni ra­da­de et­te­val­mis­ta­mi­se­ni pak­sus lu­mes, tu­li te­ha pik­ki töö­päe­vi. Ini­me­sed olid tä­nu­li­kud, kii­de­ti, sel­le ni­mel me te­gut­se­me­gi. Aga hak­ka­me ära vä­si­ma. Kuu­lu­ta­si­me ju­ba Fa­ce­boo­kis, et järg­mi­sel aas­tal tä­his­ta­me Ekst­rö­mi mar­si­ga Tar­tu ra­hu 100. aas­ta­päe­va. Eda­si po­le enam kin­del,“ rää­kis ta.

Mat­ka­jaid oli mar­sil 2500, nagu oli ka mul­lu. Ekströmi marsi kostüümipreemia said Rakuunakilta ratsanikud.

Eelmine artikkelHC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kind­lus­tas Ees­ti MV liid­ri­koh­ta
Järgmine artikkelJO­HAN­NA SÜ­DA või­tis Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lus­tel 2 me­da­lit