Soo­dus­tu­sed Raa­si­ku val­la las­teae­da­de osa­lus­ta­su­des

662
JUTA ASUJA

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu täien­das 2015. aas­tal vas­tu võe­tud lap­se­hoiu­tee­nu­se toe­ta­mi­se kor­da sel­li­selt, et va­ne­mad, kel­le las­te­le val­la las­teae­da­des koh­ti ei ja­gu ja pea­vad käi­ma las­te­hoius, hak­ka­vad las­te­hoiu osa­lus­ta­su maks­ma sa­ma pal­ju, kui mak­sak­sid val­la mu­nit­si­paal­las­teae­da­des – 10 prot­sen­ti va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud alam­pal­gast ehk sel aas­tal 54 eu­rot. Tin­gi­mus on, et lap­se mõ­le­mad va­ne­mad või ük­sik­va­nem on eel­ne­va ka­lend­riaas­ta 31. det­semb­ri sei­su­ga rah­vas­ti­ku­re­gist­ris Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud.

Val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et se­ni mak­sid va­ne­mad, kel­le lap­sed käi­vad lap­se­hoius, poo­le roh­kem – 108 eu­rot: „Pi­da­si­me õi­geks võrd­sus­ta­da see ko­ha­ta­su val­la las­teae­da­de ta­su­ga, sest lap­se hoi­du pa­ne­mi­ne po­le va­ne­ma va­ba va­lik, vaid sund­käik, ku­na vald ei suu­da las­teaia­koh­ta ta­ga­da. See puu­du­tab ai­nult sõi­meea­li­si lap­si, aia­rüh­ma­des­se ko­ha saa­mi­se­ga prob­lee­mi ei ole.“

Ju­ta Asu­ja li­sas, et kui­gi Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li las­teaias on va­bu koh­ti ka sõi­meea­lis­te­le las­te­le, po­le sel­le asu­koht kõi­ki­de­le pe­re­de­le lo­gis­ti­li­selt so­biv, kui pe­rel po­le au­tot või käiak­se Raa­si­kult või Aru­kü­last näi­teks Tal­lin­nas­se töö­le.

Vo­li­ko­gu muu­tis ka koo­lieel­se­tes mu­nit­si­paa­la­su­tus­tes va­ne­ma­te kae­ta­va osa mää­ra ja sel­le ta­su­mi­se kor­da. Kui ühest pe­rest käib las­teaias kolm last, pi­did nad se­ni ko­ha­ta­sust 100prot­sen­di­li­se va­bas­tu­se saa­mi­seks esi­ta­ma aval­du­se. Enam se­da te­ge­ma ei pea, ku­na sel­le­ko­ha­sed and­med on val­la­va­lit­su­sel ole­mas ja soo­dus­tus ra­ken­dub au­to­maat­selt.

Tei­se muu­da­tu­se­na sa­mas mää­ru­ses an­dis vo­li­ko­gu val­la­va­lit­su­se­le õi­gu­se erand­kor­ras las­teaia osa­lus­ta­su vä­hen­da­da või te­ha põh­jen­da­tud juh­tu­mi­tel eri­su­si. Ju­ta Asu­ja tõi näi­te, et Pi­ka­ve­re las­teaias on prae­gu 17 va­ba koh­ta ning oleks või­ma­lik vas­tu võt­ta naa­ber­kü­la­de lap­si Rae val­last. Ku­na nei­le ei keh­ti Raa­si­ku val­la soo­dus­tu­sed, tu­leks lap­se­va­ne­mal maks­ta mak­si­maal­set osa­lus­ta­su 108 eu­rot. Val­la­va­lit­su­sel on nüüd õi­gus pak­ku­da nei­le sa­ma soo­dus­tust, mis keh­tib oma val­la ela­ni­ke­le, ehk 54 eu­ro suu­rust ko­ha­ta­su.

„Ei os­ka öel­da, kui pal­ju­sid lap­si see puu­du­tab ja kas see toob Pi­ka­ve­re las­teae­da lap­si Rae val­last, aga ise­gi kui neid lap­si on vaid üks-kaks, on see ka­su­lik, sest li­saks va­ne­ma osa­lus­ta­su­le hak­kaks Rae vald mei­le maks­ma ko­ha­ta­su, mis on üle 400 eu­ro kuus,“ rää­kis Ju­ta Asu­ja.

Tei­se näi­te­na, kus val­la­va­lit­sus võib erand­ju­hul te­ha lap­se­va­ne­ma­le soo­dus­tust, tõi ta kol­me­lap­se­li­se pe­re, mil­le kaks last käi­vad oma val­la las­teae­da­des, kuid kol­man­da­le, sõi­meea­li­se­le, Raa­si­kul koh­ta ei ja­gu­nud ning laps käib Kos­ti­ve­re las­teaias: „Kui kõik kolm saak­sid käia meie las­teaias, olek­sid va­ne­mad osa­lus­ta­sust va­bas­ta­tud. Kui üks laps käib mu­jal, ei ole meie keh­ti­va kor­ra jär­gi 100prot­sen­di­li­se soo­dus­tu­se te­ge­mi­ne või­ma­lik.“

Eelmine artikkelVal­lalt Kuu­sa­lu Soo­ju­se osa­ka­pi­ta­li­na 97 000 eu­rot
Järgmine artikkelKolga katlamaja korstna remont