Sõnumitoojas 13. jaanuaril

296
 • Ala­ve­re põ­hi­kool töö­tab õp­peaas­ta lõ­pu­ni kol­mes eri ko­has;
 • Algas kon­kurss „Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja 2020“;
 • Ani­ja val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­ne mak­sis 1 mil­jon eu­rot;
 • Voo­se rah­va­ma­jas on maa­kü­te;
 • Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­ja va­li­tud;
 • Keh­ras on val­gus­ta­tud liu­vä­li;
 • Kuu­sa­lu-Lok­sa suu­nal hak­kab lii­ni­bus­si­de­ga sõit­jaid ve­da­ma AS SE­BE;
 • Vald ehi­tab An­di­nee­me ran­da uue park­la ja jalg­tee;
 • Moh­ni saa­rel ha­ka­tak­se kesk­kon­naa­me­ti tel­li­mu­sel män­de ja ka­da­kaid ma­ha võt­ma;
 • ANTS AA­MAN on ain­sa eest­la­se­na are­ta­nud rah­vus­va­he­li­selt tun­nus­ta­tud suu­reõie­li­se gla­dioo­li­sor­di;
 • Kiiu jäät­me­jaam on aju­ti­selt su­le­tud;
 • Kuu­sa­lu kel­gu­mä­gi saab val­gus­tu­se;
 • Kiiu kaupluse vastas platsil on ui­su­väl­jak;
 • Kuu­sa­lu noo­red püüa­vad ko­roo­naviiruse o­hu kius­te sport­lik­ku vor­mi hoi­da;
 • Oodatakse ar­va­mu­si Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja aren­gup­laa­ni koh­ta;
 • Aru­kü­la liu­väl­jak on vä­ga po­pu­laar­ne;
 • Aru­kü­la ja Keh­ra noor­te kä­si­pal­lu­ri­te püüd­lu­si kroo­ni­sid esi­kol­mi­ku­ko­had;
 • Aru­kü­la kes­ko­sa koh­ta ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss;
 • Koroonaviirusest Ida-Harjus.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 20. jaanuaril.