Oodatakse ar­va­mu­si Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja aren­gup­laa­ni koh­ta

165
Uue aas­ta saa­bu­mi­se­ga ala­nud tal­veil­mad või­mal­da­vad ka Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal suu­sa­ta­da. Fo­to Vel­lo Luts

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas val­la ko­du­le­hel Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja aren­gup­laa­ni ning oo­tab sel­le koh­ta et­te­pa­ne­kuid või ar­va­mu­si 31. jaa­nua­ri­ni.

„Aren­gup­laa­ni koos­tas Vel­lo Luts sel­leks, et ter­vi­se­ra­jal ka­van­da­ta­va­test te­ge­vus­test oleks üht­ne ja sel­ge nä­ge­mus. Edas­pi­di saab sel­lest Raa­si­ku Val­la Spor­di aren­gu­ka­va üks osa. Soo­vi­me koon­da­da spor­di­vald­kon­na kõik aren­gup­laa­nid üheks ter­vi­se ja va­ba aja veet­mi­se aren­gu­ka­vaks, mi­da ar­ves­ta­da ee­lar­vest­ra­tee­gia ja val­la aren­gu­ka­va te­ge­mi­sel,“ üt­les val­la­va­nem And­re Sepp.

Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da hool­da­va MTÜ Aa­ve Spor­dik­lu­bi lii­ge Vel­lo Luts rää­kis, et te­gi ter­vi­se­ra­ja­le ju­ba aas­taid ta­ga­si aren­gup­laa­ni, pal­ju too­na ka­van­da­tust on rea­li­see­ru­nud: „Sel­lest kaks suu­re­mat as­ja on elekt­ri­lii­tu­mi­ne val­gus­tu­se jaoks ning jõu­lin­nak. Te­gi­me tu­ge­vat koos­tööd en­di­se abi­val­la­va­ne­ma Ar­do Niin­re­ga, meie ai­ta­si­me pla­nee­ri­da, vald kaas­ra­has­tas. Ku­na olen ka vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni lii­ge, ot­sus­ta­sin nüüd ter­vi­se­ra­ja aren­gup­laa­ni uuen­da­da. Hak­ka­me se­da el­lu vii­ma koos Raa­si­ku Val­la Spor­di­ga.“

Aren­gup­laa­nis kir­jel­da­tak­se Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja olu­kor­da ja re­gu­laar­seid hool­dus­töid, aren­du­set­te­pa­ne­kuid ja või­ma­lik­ke la­hen­du­si ning ra­has­ta­mis­või­ma­lu­si.

2,5ki­lo­meet­ri­ne kõn­ni-, jook­su-, rat­ta- ja suu­sa­ring
Prae­gu­seks li­gi 2,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­seks aren­da­tud ter­vi­se­ra­da asub Aru­kü­la ale­vi­kus küm­ne­hek­ta­ri­li­sel maa­tü­kil, sel­le al­gus on Tal­ve ja Või­du tee nur­gal. Män­di­de va­he­le teh­tud met­sa­ra­da on mõel­dud eel­kõi­ge ja­lu­ta­mi­seks, ter­vi­se­kõn­niks, jooks­mi­seks ja rat­ta­sõi­duks, tal­vel ka suu­sa­ta­mi­seks. Suu­sa­ra­jad lük­kab sis­se Aa­ve Spor­dik­lu­bi ju­ha­tu­se lii­ge Vel­lo Te­der. Ter­vi­se­ra­da on ta­sa­ne, sel­le kõr­gus on 43-47 meet­rit me­re­pin­nast, ra­ja al­gu­ses­se on ehi­ta­tud kaks kunst­lik­ku tõu­su, 2 ja 3 meet­rit kõr­ged. Ra­da on suu­res osas val­gus­ta­tud, val­gus­ta­ma­ta on 2020. aas­tal ra­ja­tud 400meet­ri­ne lõik. Ra­ja al­gu­ses on ra­ja­kaart ja pin­gid, ren­di­tav WC, ra­jal poo­le­ki­lo­meet­ris­te va­he­de­ga prü­gi­kas­tid. Ra­da on mar­kee­ri­tud al­gu­se-, lõ­pu- ja ki­lo­meet­ri­tä­his­te­ga.

Eraal­ga­tu­sel on loo­dud ka um­bes 4 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne maas­ti­ku­rat­ta ra­da, mis osa­li­selt ka­su­tab ära ka ter­vi­se­ra­da. Li­saks ra­jas val­la­va­lit­sus viis aas­tat ta­ga­si tee­vi­se­ra­ja­le tree­ning­va­hen­di­te­ga jõu­lin­na­ku.

Ter­vi­se­ra­jal on toi­mu­nud maas­ti­ku­ra­tas­te- ja jook­su­võist­lu­si. MTÜ Raa­si­ku Ra­jad kor­ral­das seal val­la meist­ri­võist­lu­si suu­sa­ta­mi­ses, jooks­mi­ses ja maas­ti­ku­rat­ta­sõi­dus. Aa­ve Spor­dik­lu­bi eest­võt­tel on re­gu­laar­selt toi­mu­nud mui­nas­tu­le­de öö jooks, pü­ha­päe­va­sed hom­mi­ku­jook­sud ning või­ma­lu­sel ka suu­saõ­pe.

„Ter­vi­se­ra­ja ül­di­ne ka­su­tus ja tun­tus on ala­tes 2013. aas­tast kas­va­nud nii pal­ju, et ke­va­di­sel ja sü­gi­se­sel mär­jal pe­rioo­dil ei pea ra­ja loo­dus­lik alus­pind enam vas­tu, muu­tub peh­meks ja li­be­daks. See­tõt­tu plaa­ni­me tä­na­vu po­ri­se­mad ko­had kat­ta kruu­sa­ga. Va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel ole­me mõ­ned lõi­gud eks­pe­ri­men­di kor­ras oma ra­ha eest kruu­sa ja kruu­sa­sõel­me­te­ga kat­nud, nüüd on sel­leks Raa­si­ku Val­la Spor­di ee­lar­ves ka­van­da­tud ra­ha ja saab te­ha na­tu­ke pi­ke­ma ju­pi,“ rää­kis Vel­lo Luts.

Roh­kem suu­re­maid in­ves­tee­rin­guid tä­na­vu Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja aren­da­mi­seks ei pla­nee­ri­ta: „Edas­pi­di on idee te­ha ra­ja­le eel­kõi­ge las­te­le ja sport­las­te­le mõel­des ka mõ­ni mä­gi. Loo­du­ses lii­ku­mi­ne on to­re, aga Aru­kü­la maa­pin­na pro­fiil po­le vä­ga hea. Loo­da­me, et sel­leks ajaks, kui Aru­kü­las alus­ta­tak­se ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se järg­mist etap­pi, on meil val­mis koos­kõ­las­ta­tud es­kiisp­ro­jekt ning saa­me kae­ve­töö­dest üle­jää­va pin­na­se ka­su­ta­da ter­vi­se­ra­ja­le mäe te­ge­mi­seks.“

Ter­vi­se­ra­da vä­ga pal­ju pi­ke­maks ehi­ta­da po­le plaa­nis, 2,5 ki­lo­meet­ri­ne ring on Vel­lo Lut­su sõ­nul ju­ba pä­ris pa­ras.

„Siit-sealt saaks ehk na­tu­ke juur­de li­sa­da, kuid pi­ke­ma­le rin­gi­le seab maa­lapp pii­rid et­te. Sa­mas toob iga sa­ja meet­ri li­sa­mi­ne juur­de ka pä­ris pal­ju li­sa­hool­dust,“ mär­kis ta.

Ter­vi­se­ra­ja aren­gup­laa­nis on veel maas­ti­ku­rat­ta­ra­ja täien­da­vad ele­men­did, võist­lus­te ajal il­mao­lu­de eest kait­set pak­kuv pü­si­vam ka­tu­sea­lu­ne, dušš ja tal­vel ka­su­ta­tav WC, kell ja tem­pe­ra­tuu­ri­näi­dik ra­ja al­gu­ses, ket­ta­gol­fi­ra­da, kerg­liik­lus­tee ter­vi­se­ra­ja­ni.

Tä­na­vus­te esi­mes­te suu­sail­ma­de­ga on Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da ol­nud Vel­lo Lut­su kin­ni­tu­sel vä­ga po­pu­laar­ne: „Üle-eel­mi­sel pü­ha­päe­val oli siin na­gu lau­lu­pi­du. Pal­ju oli suu­sa­ta­jaid mu­jalt, park­la oli au­to­sid täis. Ju on meie ra­ja­meist­ri kva­li­teet ju­ba tea­da, et tul­lak­se. Ka­he võõ­ra ini­me­se­ga rää­ki­sin, üt­le­sid, et tu­lid siia va­hel­du­se pä­rast ja see­tõt­tu, et siin on ra­hu­li­kum kui Har­ku ja Nõm­me suu­sa­ra­da­del, kus suu­sa­ta­jaid veel pal­ju roh­kem.“

Eelmine artikkelAru­kü­la kes­ko­sa koh­ta ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss
Järgmine artikkelSõnumitoojas 13. jaanuaril