Raa­si­ku val­la 2021. aas­ta ee­lar­ve

60
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis tei­si­päe­val, 12. jaa­nua­ril vas­tu 2021. aas­ta val­laee­lar­ve. Ee­lar­ve kin­ni­ta­mi­se poolt hää­le­ta­sid kõik is­tun­gil osa­le­nud 14 vo­li­nik­ku. Tä­na­vu­se ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se ku­lud on 8 676 148 eu­rot, ku­lud 7 980 560 eu­rot. In­ves­tee­rin­guid on ee­lar­ves 3,8 mil­jo­ni eu­ro eest, sel­lest 1,3 mil­jo­nit eu­rot võe­tak­se lae­nu. Ük­si­k-i­si­ku tu­lu­mak­su on ee­lar­ves­se pla­nee­ri­tud 5 391 717 eu­rot, maa­mak­su 150 431 eu­rot, rii­giee­lar­ve ta­san­dus- ja toe­tus­fon­dist saa­dak­se 2 230 000 eu­rot. Ku­lu­dest lä­heb li­gi 57 prot­sen­ti ehk 5,18 mil­jo­nit eu­rot ha­ri­du­se­le, li­gi 11 prot­sen­ti ela­mu- ja kom­mu­naal­ma­jan­du­se­ga seo­tud ku­lu­de­le, 10 prot­sen­ti üld­va­lit­se­mi­se­le, 9 prot­sen­ti va­ba aja, kul­tuu­ri ja spor­di­te­ge­vu­se­le. Suu­re­mad in­ves­tee­rin­gud on Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tu­se­le ja küt­te­süs­tee­mi re­konst­ruee­ri­mi­se­le – 1,2 mil­jo­nit eu­rot, tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­seks – 734 645 eu­rot, Raa­si­ku sot­siaal­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks – 440 000 eu­rot, val­la­tee­de­le – 385 000 eu­rot.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 13. jaanuaril
Järgmine artikkelKiirest internetiühendusest